December 31, 2019/New Year’s Eve Liturgy

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
December 31, 2019/New Year’s Eve

TAWAG SA PAGSAMBA 

Patnugot –Halina sambahayan ng Dios!  Dumating na ang Emmanuel ng atingbuhay. Di na tayo dapat malungkot at manatiling lugmok sa kadiliman ng mundo.Ang taglay Niya’y liwanag, pag-asa at buhay na siyang gagamitin natin upang ang haharapin nating bagong taon ay mapuspos ng Kanyang pagpapala at Patnubay.

Kapulungan–Emmanuel, ang Dios ay sumasaatin ngayon at magpakailanman.  Ang Dios sa pagkakatawang-tao ay maninirahan nang palagian sa ating kalagitnaan upang tayo ay mamuhay sa ilalim ng pag-big, habag at katuwiran.

Lahat – Siya ay dapat nating papurihan sapagkat nandito Siya sa loob ng ating  sambahayan.  Dito Siya mananahan at hindi Niya tayo iiwan.  Kaya’t luwalhatiin natin ang dakila N’yang pangalan.  Sambahin natin Siya at masayang handugan ng buhay at wagas na paglilingkod.

AWIT NG PAGPUPURI     Magpuri Sa Dios  HOFJ # 10

Magpuring may awit tayo sa Dios,
Sa biyayang Kanyang dulot
Magpuri, magpuri tayo sa Dios,
Sa biyayang Kanyang dulot.

KoroPagpapalang di masayod,
sa buong maghapon umagos
Magpuring may awit,
magpuri’t maglingkod,
Magpuri sa ating Dios.

Magpuring may awit tayo sa Dios,
sa Anak na Kanyang handog
Magpuring may awit tayo sa Dios,
sa Anak na Kanyang handog.

Magpuring may awit sa ating Dios,
Sambahin S’ya at maghandog
Magpuri’t maglingkod tayo sa Dios,
sa biyayang Kanyang dulot

IMBOKASYON                                                                              

PatnugotHinihiling po namin sa Iyo na nawa sa pagsambang ito ng pagdiriwang namin sa pagpasok ng bagong taon ay samahan Mo po kami bilang kabahagi ng Iyong sambahayan na may natatanging tungkuling dapat gampanan.

Mga InaNawa bilang mga Ina ng tahanan ay magampanan  pa namin ang mga tungkulin ng pangangalaga sa kapakanan ng ikalulusog at ikalalago ng aming sambahayan.  Ang aming mga Ilaw ng pananampalataya ay magpatuloy nawang tumanglaw sa buhay ng aming asawa at mga anak.  Gamitin Mo po kami upang lalo pang uminit ang pag-ibig at pagmamalasakitan sa loob ng aming sambahayan.

Mga AmaBilang mga haligi ng sambahayan, nawa po ay patuloy Mo po kaming patatagin at pagtibayin sa pananalig at sa paggawa ng mabuti upang maipadama namin sa aming mahal sa buhay ang pagkupkop at pagmamalasakit at pagsuporta sa mga pangangailangan upang mabuhay. Maging matibay at matatag nawa kaming haligi ng pananampalataya ng aming sambahayan.

Mga Kabataan at Bata – Kami, bilang mga anak ng aming mga magulang ay marapatin Mong maging masunurin, magalang, mapagmahal at mapagpahalaga sa kanilang mga ginagawang pagsasakripisyo upang ang sambahayang aming pinananahanan ay mapuno ng kaayusan at kasaganaan sa pag-ibig. Nawa’y gamitin Mo kami upang maipagpatuloy namin ang magagandang simulain ng aming mga magulang sa pagtatatag ng isang sambahayan na Iyong pinaghaharian.

Lahat – At bilang Iyong isang sambahayan, tulungan Mo kaming mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan yamang sa ganitong pamamaraan, tulad ng sinabi Mo “sapagkat kung kayo’y mag-iibigan, makikilala ng sanglibutan na kayo’y mga alagad ko.”  Amen.

PAGSISIYASAT SA SARILI

TAHIMIK NA PAGSUSURI NG SARILI AT PAGSISISI: (mahinang tugtugin)

ANG KAGANDAHANG-LOOB NG DIOS                 Pastor

Ang wagas na pag-ibig ng Dios ang dahilan kung bakit isinugo Niya ang Kanyang Bugtong na Anak sa atin.  Hindi Niya ibig na tayo ay manatiling lugmok sa pagkakasala at wala nang kakayahang pang umahon.  Ngayon ay marapat lamang na tayo ay magdiwang at harapin ang pagtatagumpay ng Dios sa atin na may kagalakan sa ating mga puso.  Magalak tayong ipagdiwang ang pagpapatawad ng Dios.  Amen.

 TUGONG AWIT      “For God So Loved the World”

For God so loved the world,
he gave his only Son

Who died on Calvary,
from sin to set me free

Someday He’s coming back
what glory that will be

Wonderful his love to me.

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA                                 

ANG KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA MULA SA LUMANG TIPAN      

Mga Bilang 6:22-27& Awit 8

GLORIA PATRI

PAGBASA MULA SA EBANGHELYO

Lucas 2:15-21

MENSAHE SA AWIT                                                                    

MENSAHE SA SALITA

ANG PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB

TAWAG SA PAGHAHANDOG       

PatnugotO Emmanuel, kami po’y nagagalak at dumating Ka at nanahan sa aming mgabuhay at sambahayan.  Wala kaming ginto, kamanyang at mira na maihahandog na katulad ng mga pantas.

LahatNaririto po at tanggapin Mo ang aming mga natatanging handog mula sa aming mga puso, at nawa’y kalugdan Mo po ang lahat ng ito kasama ng pagpapala Mo sa aming mga buhay. Amen.

PAGHAHANDOG

DOKSOLOHIYA

Magpuri ang buong bayan
Magpuri sa Dios ng buhay
Lupa’t langit sa taginting
Ang Diyos nati’y Lwalhatiin. Amen

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                               

ANG SAKRAMENTO NG KOMUNYON

ANG LITANYA NG PASASALAMAT

Pastor-O, anong pagkahiwaga at pagkadakila Mo, O Dios, na sa kabila ng lahat ng aming mga pagkukulang at mga kasalanan ay nagawa Mo pa kaming patawarin, ibigin, at kupkupin bilang Iyong mga anak.

Kapulungan- Maging ang kaligtasan ay ibinigay Mo sa amin, kasama ang pag-asa na ito ay bibigyan Mo ng kaganapan sa aming mga buhay.

Pastor– Dati-rati ay kaaway Mo kami, at dati’y hindi Mo kami bayan, ngunit dahil sa kalakihan ng Iyong pag-ibig, ngayon ay inangkin Mo kaming ganap.

Kapulungan- Maging ang Santong Espiritu ay ibinuhos Mo sa amin, at ngayon ay templo nito ang aming buhay na Iyong pinananahanan.

Pastor– Noon ay tinahak namin ang landas ng kapahamakan at kamatayang espiritwal, ngunit ngayon ay lumalakad na kami sa tanglaw ng Iyong patnubay.

Lahat- Maging sa dulo ng aming kasaysayan ay sasamahan Mo kaming tapat, katumbas ng aming paghayo upang isabuhay at ipahayag ang Mabuting Balita na nagdudulot ng kaligtasan para sa lahat. Salamat sa Iyo, O aming Dios! Amen!

ANG PAGTATALAGA NG MGA SARILI

AWIT NG PAGTATALAGA:  Ako’y Nangako, Jesus   MASP # 238

Ako’y nangako Jesus, laging maglilingkod;
Masdan ang aking kilos, aking Mananakop,
ako’y di matatkot, sa pakikihamok
Walang sindak ang loob, kung kita’y patnugot.

Nais kong kapiling Ka, sa tuwi-tuwina;
Tukso’y nanghahalina, naririnig ko pa
Kaaway ko’y lagi na, ako’y binabaka;
Jesus ko, lumapit Ka, agawin sa sala.

Tulutang masundan Ko, ang kalooban Mo.
Malagpasan ang tuksong hilig na pangmundo
Sabihin ang totoong, sa pusong silakbo,
Ay makinig sa Iyong gabay ng diwa ko.

Pangako kong matibay, kung sundan Kang tunay
Sa langit Mong tahanan, pala ay kakamtan,
panata kong dalisay, ikaw’y paglingkuran
habag Mo ako’y bigyan, upang Ikaw’y sundan.  Amen

ANG BENDISYON                                            

TATLONG AMEN

Leave a Comment