December 8, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

IKALAWANG LINGGO NG PAGDATAL
Linggo ng Karapatang Pantao

Disyembre 8, 2019

SANDALI NG PAGNINILAY (sa saliw ng malumanay na himig)

PAGDAKO SA MAY ALTAR NG MGA MAY BAHAGI SA PAGSAMBA

PAGBUBUKAS NG BIBLIYA AT PAGSISINDI NG KANDILA

PAGSISINDI NG IKALAWANG KANDILA NG PAGDATAL  (PANANAMPALATAYA) (sa pamamagitan ng sambahayang nakatalaga)

Sa pagsisindi natin ng Ikalawang Kandila ng Pagdatal na sumasagisag sa Pananampalataya, tayong lahat ay pinaaalalahan sa aklat ng Santiago. “Mga kapatid, ano ang mapapala  ng isang tao kung sabihin niyang siya’y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas   ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, ‘Patnubayan ka nawa ng Diyos. Magbihis ka at magpakabusog,’ ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang idudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa (Santiago 2: 14-17).  Ang pinakahihintay na Mesias ay pumarito sa sanglibutan upang ipamuhay ang tunay na kahulugan ng  pananampalataya sa Diyos. Inihandog Niya ang kanyang buhay nang  sa gayon, ang bawat tao na manalig ay mailigtas sa kasalanan. Mamuhay nawa ang bawat isa sa paglilingkod sa mga aba, sa pagtatanggol ng karapatan ng mga kawawa  at  makibahagi sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos.

TUGON:  “Come, You Long-Expected Jesus”  (Everflowing Streams, Hymn No. 23)

Come, You long expected Jesus, born to set all people free
From our fears and sins release us; show us our true destiny.
Israel’s strength and consolation, hope to all the earth impart
Dear, desire of ev’ry nation, enter every longing heart.

+TAWAG SA PAGSAMBA (Isaias 11: 1-7)

Patnugot:  Magalak tayo sa paghahari ng banal na Diyos! Bagaman nalagot na parang punungkahoy na putol ang angkan ni David, ngunit sa lahi niya’y lilitaw ang isang hari.

Kapulungan: Mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh. Bibigyan siya ng katalinuhan at pang-unawa, ng kaalaman at kapangyarihan, karunungan at takot sa Panginoon.

Patnugot:  Katarungan at kapayapaan ang ipaiiral sa kanyang pamamahala. Ang lahat nga’y mamumuhay na magkakasama at panatag.

Kapulungan: Sapagkat sa kanyang kaharian, walang mananakit o mamiminsala. Sa buong lupain, laganap ang pagkilala kay Yahweh.

Lahat: Karapat-dapat ngang purihin at pasalamatan ang Diyos! Halina’t ihandog ang ating buhay sa pagsamba at paglilingkod para sa Kanyang kaluwalhatian!

 

+AWIT NG PAPURI:  Aleluya, Diyos ay Purihin  AIK 279

Aleluya, Diyos ay purihin  mag-awita’t Siya ay sambahin
Aleluya,  Diyos ay purihin  mag-awita’t S’ya ay sambahin.

REFRAIN:
Aleluya, ang lahat umawit, ang Diyos nati’y Diyos ng pag-ibig
Aleluya, Diyos ay purihin,  mag-awita’t S’ya ay sambahin.

Aleluya, tanggapi’t humanga, aleluya sambahing may t’wa
Aleluya, Siya’y dinadakila, Aleluya ng kanyang likha. (Refrain)

Aleluya kabanalbanalan, Aleluya bibigyang dangal
Aleluya Diyos ay awitan, ang ngalan Niya ay walang hanggan. (Refrain)

+ PANIBUKAS NA PANALANGIN (Lahat)

Pinupuri Ka namin, O Dakilang Diyos, na nagkatawang-tao sa pamamagitan ni HesuKristo na Panginoon. Sinasamba Ka namin sa kapakumbabaan na Iyong ipinahayag, sa misyon ng pakikiisa sa buhay at kalagayan ng mga aba at inaapi. Nawa’y lalo naming maunawaan ang iyong kalooban. Patnubayan Mo kami sa aming pagtitipon at buhay ng paglilingkod. Sa ngalan ni Hesus. Amen.

TUGON     “Ang Paghahari ng Diyos” (AIK 45)

Ang paghahari ng Diyos ay hanapin, at ang kanyang kat’wiran
At ang lahat ay dagdag mong kakamtan. Alelu Aleluya.

TAWAG SA PAGSISISI

Nang makita ni Juan Bautista na lumapit sa kanya upang pabawtismo ang ilang mga Pariseo at Saduseo, sinabi niya sa kanila: “Kayong lahi ng mga ulupong! Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo’y nagsisisi” (Mateo 3: 7-8). Mga kapatid, gaya rin ng mga mapagpaimbabaw, tayo’y naging daluyan ng pagkawalang-bahala sa nangyayari sa ating lipunan. Naging abala tayo sa ating gawaing pagpapaunlad ng ikabubuhay subalit hindi natin pansin ang tunay na hinaing ng mga magsasaka, manggagawa at mangingisda.  Buksan nawa natin ang mga matang nadidiliman. Pukawin nawa tayo ng mga salitang bumabago sa dating pananaw. Buhayin nawa natin ang pananalig na patay sa pamamagitan ng ating pagsisisi.

 

TAHIMIK NA PANANALANGIN NG PAGISISISI (mahinang himig)

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN  (Pastor)

Dinidinig ng Diyos ang dalangin ng sinomang taimtim na nagsisisi sa kanilang mga pagkakasala at nagsisikap na hindi na ito muling balikan pa. Sumaatin nawa ang biyaya ng Diyos, ang katapatan ng Kanyang mga salita at katotohanan ng kanyang mga pangako. Mamuhay tayo sa kabanalan at katuwiran. Malugod tayong maglingkod tungo sa kaganapan ng buhay. Amen.

 

TUGON:  “Dakilang Maylikha” (Gary Granada)

Dakilang Maylikha, sa kalinga’t pang-unawa,
Mangyari ang ‘Yong diwa sa langit at sa lupa,
Bigyan Mo ng sapat ang lahat sa araw-araw,
Turuang magparaya gaya ng Iyong gawa.

Iadya Nyo kami sa pagmamataas
upang maiwaksi ang lupit at dahas.
At samahang lumikha ng pamayanang payapa
Sa kalikasan, kabuhayan, kakanyaha’t paniniwala.
Siya nawa. Siya nawa. Siya nawa. Siya nawa.

+PAGBABATIAN NG KAPAYAPAAN:   “Magagawa Natin ang Lahat ng Bagay”

PANALANGIN NG SAMBAHAYAN NG DIYOS (Pastor)

TUGON    “Paano Kami Ngayon Aawit”   HFJ 368

Paano kami ngayon aawit, buhay lubhang ginigiyagis.
Ay! Nasaan ang malasakit? Buhay binili ng pilak.
O! kay mura, kay saklap.

Koro:
Bathala, buksan ang langit, paulanin wagas na pag-ibig
Pasikatin ang pag-asa. O! Bathala, pananalig nami’y magbunga.

PAGBASA SA LUMANG TIPAN  Isaias 11: 1-10;  Awit 72: 1-7, 18-19

PAGBASA SA BAGONG TIPAN   Roma 15: 4-13    + Mateo 3: 1-12

+ GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan at ang Anak at ang Espiritu,
buhat pa sa unang mula, n
gayo’t magpakailan man.
Walang hanggan. Amen. Amen.

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA

(Tahimik na pagninilay)

TAWAG SA PAGKAKALOOB (Patnugot)

Mga kapatid, pakatandaan natin na ang paghahandog at pagbibigay ay may kalakip na pag-aalay ng buhay. Sapagkat kinakailangan lisanin ang  komportableng kinalalagyan at abutin ang pinakamaliit sa pamayanan. Sa ganitong diwa, gawin nating makabuluhan ang pagkakaloob at pagbabahagi ng biyaya ng Diyos.   

PAGLIKOM NG MGA HANDOG

+TUGON   “Ang Aming Kaloob”  MASP 44

Ang aming kaloob sa ‘Yo’y ihahandog;
Ano mang aming naimpok ay biyaya ng Diyos.

+PANALANGIN UKOL SA HANDOG   (Patnugot)

AWIT NG PAGTATALAGA “Pagsamba at Pakikibaka” (Gary Granada)

Ang pagsamba at ang pakikibaka,
Pagpupuri at ang pakikipagkapwa
Ang pagsamo at pakikisalamuha,
Sa pangalan N’ya.

Koro:
Alang-alang sa Kanyang kadakilaan
Ang katarungan at kapayapaan
Alang-alang sa Kanyang kal’walhatian
Ang kalayaan ng sambayanan.

Pagsasapamuhay ng ating pananalig,
Bunga ng pinakadakilang N’yang pag-ibig
Ang gawa ng pananmpalataya,
Sa pangalan N’ya. (Koro)

Si Kristo ay sapat at ganap na kaligtasan
Ng ating kalul’wa at lupang katawan.
Kung mahal natin ang Diyos,
Ang dukha’t nagdarahop, ang api at hikahos
Sa pangalan ni Hesus, kalingain na.

+PANALANGIN NG PAGTATALAGA

+BASBAS

+TATLONG AMEN

TAHIMIK NA PAGBUBULAY-BULAY / RESESYONAL

Leave a Comment