December 9, 2018-Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

December 9, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

December 9, 2018
2ND SUNDAY OF ADVENT
Human Rights Sunday

PROSESYONAL

SALITA NG PAGTITPON

Patnugot:  Ang pag-aalaga at pagtatanggol sa sangnilikha ay banal na      pananagutan ng bawat mananampalataya.

Lahat: Hindi ito isang komportableng gawain. Hiling nito ay pagbubuo at       pagtataguyod   ng buhay, at pagtalikod sa sarili. Kung ito ay        maisasagawa, tunay na ang pag-asang hatid ng pagdatal ay    nagaganap!

AWIT NG PAGPUPURI       “Twina’y Magagandang Awit”  MASP 109

Twina’y magagandang awit, at salirang tinig
Ay mairog  na magsulit, buhay ay nagkamit.
Hanggang kawakaswakasan, ay hindi mabilang
Ang pagpuri sa Dios iyalay sa pagtanaw ng utang.

Lwalhati at pagpapala, ang sa ati’y handa
Upang doo’y magkamit nga ng laan niyang twa,
Ang pangako ngang matibay, kay David na hirang
Ibinukod na tanging angkan na maghaharing tunay.

Bayan ngang may kapalaran, ang siyang makaalam
Malwalhati mong pagsilang, na nagkukuminang
Na ikaw sa mga hirang, araw ng katwiran
Ikaw ang pag-asa’t hantungan ng biyayang kakamtan.

PANAYAM NG PASISISI

Patnugot: Masdan ninyo pamayanan ng Dios ang nangyayari sa kapaligiran           natin! Ang katarungan ay ipinagkakait sa mga nangangailangan,

Pastor: “Halina kayo na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo’y       pagpapahingahin ko”

Patnugot: Mga batang napabayaan sa lansangan, mga puno na pinuputol na          lamang dahil sa sakim at makasariling pag-unlad, kaya ang mga      kapatid nating katutubo              ay walang matahanan. Pansinin natin ang            kapaligiran, patuloy na nawawalan ng kabuluhan ang buhay dahil sa   karahasan. Ang pananampalataya natin ay nababalot na rin ng             pagkukunwari at kadiliman. Nasaan ang iglesia ng Dios na tinawag           upang magpatotoo

Pastor:”Ang hatol ng Dios ay sumasakanila sa mga palalo at hindi nagpapairal       ng katarungan, ngunit biyaya at pagpapatawad sa kanila na lumalakad     sa katarungan. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at     manumbalik sa Dios.

Kapulungan: MAHABAG KA SA AMIN PANGINOON, AT KAMI AY       PATAWARIN MO SA AMING PAGWAWALANG HALAGA SA AMING     KAPWA AT KALIKASAN. PATAWARIN MO KAMI KUNG HINDI KAMI   NAGSISILBING PROPETA SA AMING KAPANAHUNAN, TULUNGAN        KAMING MAKAPAGSALITA NG INYONG PAGTUTUWID SA MGA             MAPAGSAMANTALA SA INYONG SANGNILIKHA AT KAAMUAN SA    MGA NAGTATAGUYOD NG INYONG KAHARIAN NA PUSPOS NG    PAG-IBIG AT KAAYUSAN. NARITO KAMI, IYONG ISUGO, UPANG      ANG KAAYUSAN AT KAT’WIRAN AY MAGKAROON NG KAGANAPAN!

Pastor: Ang kahabagan ng Dios ang sumainyo.

 TUGON NG KORO: “Aleluia! Aleluia!, Aleluia!”

 PAGSISINDI NG IKALAWANG KANDILA NG PAGDATAL:KAPAYAPAAN
(sa pangunguna ng isang kaanib ng kunsilyo)

Kinatawan ng Konsilyo: “Ang liwanag na hatid ng ilaw ng ito ay nagpapalaala         sa atin na ang katarungan at  kapayapaan ng sangniliha ay may          kaganapan, kung tayo bilang pamayanan ng Dios ay magbubuklod sa       pagtataguyod at pagtatanggol ng buhay.

PANALANGIN NG PAMAYANAN NG DIOS

Aming Dios na sumasaamin sa bawat pagkakataon, pagpalain mo po ang aming pagsamba sa araw na ito, at ipagkaloob mo sa amin ang iyong Diwang Espiritu upang makapag-alay kami ng isang ganap na pagsamba, kasama ang aming kapwa sa pangalan ni Jesus, Amen

 TUGON                                                       “Ang Daing namin” MAP# 15”

Ang daing namin, O Dios ay dinggin
Kapayapaan mo’y nasang tanggapin.  Amen

MALASAKIT NG PAMAYANAN NG DIOS                                                                                 Isang Patotoo

(Maaring mag anyaya ng anumang sector na pamayanan na kinalalagyan ng inyong iglesia na tuwirang nakaranas ng karahasan at pang aabuso)

PANALANGIN NG PAMAYANAN NG DIOS

PAGBASA NG BANAL NA KASULATAN

Malachi 3:1-4;
Luke 1 :68-79;
Philippians 1:3-11
Luke 3:1-6

 MENSAHE NG AWIT

 ANG SALITA NG BUHAY
            Sandali ng Pagbubulaybulay

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                          Mikas 6:6-8   

Patnugot-Mic 6:6 Ano ang aking ilalapit sa harap ng Panginoon, at iyuyukod sa harap ng mataas na Dios? Paroroon baga ako sa harap niya na may mga handog na susunugin, na may guyang isang taon ang gulang?

Kapulungan-Mic 6:7 Kalulugdan baga ng Panginoon ang mga libolibong tupa, o ang mga sangpu-sangpung libong ilog ng langis? Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa?

Patnugot-Mic 6:8 Kaniyang ipinakilala sa iyo, Oh tao, kung ano ang mabuti; at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan, at ibigin ang kaawaan, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Dios?

 PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB

Doxologia           

Purihin ang Dios ng awa, Kristo’t Diwang mapagpala.
Magpuri ang taong madla, sa Dios ng langit at lupa. Amen.

 ANG PANALANGIN PARA SA KALOOB

 ANG PAGTATATALAGA AT PAGAALAY

Pastor: May pag-asang hatid ang pagdatal; at ito nga  ay nakasalalay sa ating       patuloy na pagkakaisa ng layunin at paglilingkod. At ito rin ay            nakabatay sa ating pagsunod at pag-ibig sa Diyos. Halina patuloy             tayong magdamayan at magmalasakitan sa isat isa.

Mga Bata at Kabataan: Napalakas kami at nabigyan ng pag-asa dahil sa inyong     pag ibig,  pagtutuwid sa aming mga kalikuan, at pagtataguyod sa        aming mga karapatan. Ang kapangyarihan ng Dios ay sumasaamin.          Isugo mo nga po kami o Dios upang ang kaharian mo ay maganap        ngayon.

Kapulungan: KASAMA NG AMING KAPWA AT ANG INYONG NILIKHA, KAMI AY LALAKAD NG MAY KABABAANG LOOB AT PATULOY NA          MAGSISILBING DALUYAN NG BUHAY NA PANANAMPALATAYA!

 AWIT NG PAGTATALAGA     Diyos ng Aming mga Magulang     AIK 85

Dios ng aming mga nunong hirang; lakad nami’y iyong patnubayan,
Nagniningning likhang daigdigan; buong sikap madla’y  mag-awitan.

Pag-ibig mo sa ami’y patnubay, upang bigyang puri ang nagdaan,
naghahari sa sandaigdigan, ang susundin nami’y iyong aral.

Kung darating salot at digmaan, tanging Ikaw ang aming kanlungan;
patnubay mo ang aming kaylangan, at papanatag ang aming buhay.

Sa pagsunod nami’y patnubayan, araw gabi gagawin kang tanglaw,
buhay nami’y iyong gawing sakdal, ang ngalan mo’y aming aawitan.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA                        

ANG BENDISYON

Pastor: Ang pag-asang hatid ng pagdatal ng ating Dios, ang kagalakan ng             pagliligtas ng Panginoong Hesus Kristo, ang kapayapaan at kaaliwan              ng Banal na Espiritu ang magbuklod sa ating pagpapatotoo at      pagpapalaganap ng kapayapaan at kaayusan ng sangnilikha.

Kapulungan: ALELUIA AMEN!                                     

TUGONG AWIT                                  “ Make me Blessing”

Make me a blessing o savior I pray,
Make me a blessing to someone today

Leave a Comment