Dilim ay Napaparam . UCCP AKO

Dilim ay Napaparam

Dilim ay napaparam pagsikat ng araw
Gising makasalanan, sala’y pagsisihan
Hangin sa karagatan, balita ay taglay
Ng pakikipaglaban ng Zion sa kasama’n.

Marami sa sinukob ay nangakaluhod
Laulwa, puso’t loob, dalangin ang handog;
Nagsisising tinubos upang makasunod
Hinahanap na puspos ang kaloob ng Dios.

Batis ng kaligtasang tanging kagamutan;
Umagos kang tuluyan sa lahat ng bayan
Hanggang sapiting tuna yang tahanang laan
Lahat ay magsalaysay; “Ang Dios ay dumatal”.

Leave a Comment