Dios sa Tatlong Persona-God in Three Persons

Texts

Mat 28:19  Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:

Luk 3:21  Nangyari nga, nang mabautismuhan ang buong bayan, na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nananalangin, ay nabuksan ang langit,

Luk 3:22  At bumaba sa kaniya ang Espiritu Santo na may anyong katawan, tulad sa isang kalapati, at nanggaling ang isang tinig sa langit, Ikaw ang sinisinta kong Anak; sa iyo ako lubos na nalulugod.

Salaysay

Sa systematic theology ang Dios sa tatlong persona ay “Dios Ama, Dios Anak, at Dios Espiritu Santo”.  Ang Espiritu ay pangatlong persona ng Dios. At ayon dito iba ang Dios Ama, iba ang Dios Anak, at iba ang Dios Espiritu. 

Sa aking isipan ano kaya ang mangyayari sa tatlo kung magpupulong sila?  Mayroon kaya silang pag-uusap?  Sino kaya ang mananaig sa tatlo at sino naman kaya ang tagasunod lamang.  O dili kaya may nag-aastang mas makapangyarihan sa kanila?  Panno kung hindi sila nagkakaintindihan?  Makapangyarihan silang lahat baka magunaw ang mundo at mapahamak ang lahat?

Yan ang mga katanungan kung iisipin natin na tatlo ang Diyos, kaya ating alamin kung ano ang ibig sabihin ng “Dios sa Tatlong Persona”

Kahulugan ng Person sa English

Gusto kong ilagay natin sa ating isipan ang ibig sabihin ng persona o  “person” sa English na ito ay pamamaraan ng pagpapakilala ng Dios sa kanyang sarili.  Ang person sa English ay nangangahulugang tao kaya’t ang “God in three persons” sa English ay ibig sabihin ang Dios sa tatlong tao. 

Ang Salitang Persona

Ngunit hindi ganito ang kahulugan sa salitang latin dahil ang persona sa latin ay maskara.  Kaya’t mas madaling intindihin ang katagang “Ang Dios sa tatlong maskara”.  Ang maskara ay ginagamit ng iisang tao sa paggampan ng iba’t-ibang gampanin upang lahat ay kanyang maisasagawa.

Ganun din ang ibig nating sabihin sa Dios Ama, Dios Anak, at Dios Espiritu Santo.  Ang Dios ay nagpakilala sa tatlong paraan.  Noon ay nakilala bilang Ama, o dili kaya Dios na Tagapaglikha.  Noong dumating si Jesus upang ganapin ang layunin ng Dios sa pagliligtas sa buong mundo, siya ay kinilala natin na Dios Anak, at noong umakyat si Jesus sa kalangitan at hindi na siya makita ipinangako niya ang pagdating ng Espiritu na siyang papalit.


Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo

Dahil ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisang Dios walang nauna, walang nahuli kundi magkasabay lahat liban sa pagiging tao dahil may pinagmulan at katapusan ng laman.

Ganito ang paliwanag ng Nicene Creed, at mababasa dito sa wikang English.

Sa kapangyarihan, pagiging manlilikha, sa karunungan, sa layunin at sa pagiging walang hanggan ay pareho sila.

Ang Salita ay kasama na ng Dios sa pasimula at nalikha ang lahat sa pamamagitan ng “Salita”.  Ang Salita ay naging tao at tinawag na Anak.  Ang Salita na naging tao ay siya ang Dios Ama at wala ng iba. Ang Espiritu na hindi nakikita ay siya ang Dios Ama. (Juan 1:1-14)

 

 

4 thoughts on “Dios sa Tatlong Persona-God in Three Persons”

 1. Systematic theology na nga ginagawa ko Classmate.
  Sumasang ayon ako sa sinabi mo na ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu, ang bawat isa sa kanila ay may sariling identity o persona o katauhan!
  Kaya nga ang Ama ay hindi Anak at Espiritu pero sya ay Dios.
  Ang Anak ay hindi Ama at Espiritu pero sya ay Dios.
  Gayundin ang Espiritu ay hindi Ama at Anak ngunit sya ay Dios.
  Iisang Dios na may tatlong Persona.

  Hindi 1/3 ng pagkaDios ng Espiritu kundi buong buo Dios! At gayundin ang Anak.
  Hindi mababa ang karilagan o essence ng Anak at Espiritu sa Ama.

  Pero kukumpletuhin ko ang sinabi mo na ito:
  “Iisa ang Dios na nagpakilala sa iba’t-ibang kaparaanan sa iba’t-ibang kapanahunan.”
  Mali ang illustrasyon na kung gagamitin na halimbawa ay ako na isa ay anak, ama, at kapatid dahil ang Tatlong Persona ng Dios ay hindi lamang ROLE kundi ito ay “katauhan”.
  Hindi lamang tatlong simpleng maskara na maisusuot ng isang tao isa-isa sa isang pagkakataon at paraan.
  Dahil ang Isang Dios na walang simula at walang wakas ay Tatlong Persona na ng likhain Niya ang sangnilikha. At Tatlong Persona na ng Anak o verbo ay nakipamuhay sa tao. At Tatlong Persona hangang ngayon na ang Espiritu ay gumagabay.
  At Tatlong Persona Magpakailan kailanman!

  Ang Isang Dios sa Tatlong Persona ay nasa LAHAT NG KAPARAANAN AT SA LAHAT NG KAPANAHUNAN!

  Reply
  • Ang huling statement mo kapatid ay conflicting dahil ang Cristo na naging tao ay hindi para sa lahat ng panahon. Tapos na ang kanyang panahon sa laman ngunit ang kanyang pagka-Dios bilang Espiritu na hindi nakikita ay nagpapatuloy magpakailanman.
   Ang Systematic Theology ay isang kaisipan kung paano ipaliwanag ang Banal na Kasulatan. Bagamat ito ay maayos hindi ito ang ganap o absolute at wala ng iba.

   Reply
 2. Ang Ama ay hindi Anak ngunit ang Anak ay Dios.
  Ang Anak ay hindi Espiritu Santo ngunit ang Espiritu ay Dios.
  Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay may iisang karilagan.
  Kaya kung sabihin
  “Ang Salita na naging tao ay siya ang Dios Ama at wala ng iba. Ang Espiritu na hindi nakikita ay siya ang Dios Ama.”
  Ito ay salungat sa pagkakaroon ng tatlong persona ng Dios.

  Reply
  • Kung manahan tayo sa kaisipan ng sumulat sa Systematic Theology ang Ama,ang Anak, at ang Espiritu ay may sariling identity. Ibig sabihin tatlo sila at hindi puedeng pagsamahin ni hindi puedeng paghiwalayin.
   Saganang akin, mas maigi kong intindihin na iisa ang Dios na nagpakilala sa iba’t-ibang kaparaanan sa iba’t-ibang kapanahunan at iyon ang ibig sabihin ng iisang Dios sa tatlong persona.

   Reply

Leave a Comment