Dios sa Tatlong Persona-God in Three Persons

Texts

Mat 28:19  Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:

Luk 3:21  Nangyari nga, nang mabautismuhan ang buong bayan, na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nananalangin, ay nabuksan ang langit,

Luk 3:22  At bumaba sa kaniya ang Espiritu Santo na may anyong katawan, tulad sa isang kalapati, at nanggaling ang isang tinig sa langit, Ikaw ang sinisinta kong Anak; sa iyo ako lubos na nalulugod.

Salaysay

Sa systematic theology ang Dios sa tatlong persona ay “Dios Ama, Dios Anak, at Dios Espiritu Santo”.  Ang Espiritu ay pangatlong persona ng Dios. At ayon dito iba ang Dios Ama, iba ang Dios Anak, at iba ang Dios Espiritu. 

Sa aking isipan ano kaya ang mangyayari sa tatlo kung magpupulong sila?  Mayroon kaya silang pag-uusap?  Sino kaya ang mananaig sa tatlo at sino naman kaya ang tagasunod lamang.  O dili kaya may nag-aastang mas makapangyarihan sa kanila?  Panno kung hindi sila nagkakaintindihan?  Makapangyarihan silang lahat baka magunaw ang mundo at mapahamak ang lahat?

Yan ang mga katanungan kung iisipin natin na tatlo ang Diyos, kaya ating alamin kung ano ang ibig sabihin ng “Dios sa Tatlong Persona”

Kahulugan ng Person sa English

Gusto kong ilagay natin sa ating isipan ang ibig sabihin ng persona o  “person” sa English na ito ay pamamaraan ng pagpapakilala ng Dios sa kanyang sarili.  Ang person sa English ay nangangahulugang tao kaya’t ang “God in three persons” sa English ay ibig sabihin ang Dios sa tatlong tao. 

Ang Salitang Persona

Ngunit hindi ganito ang kahulugan sa salitang latin dahil ang persona sa latin ay maskara.  Kaya’t mas madaling intindihin ang katagang “Ang Dios sa tatlong maskara”.  Ang maskara ay ginagamit ng iisang tao sa paggampan ng iba’t-ibang gampanin upang lahat ay kanyang maisasagawa.

Ganun din ang ibig nating sabihin sa Dios Ama, Dios Anak, at Dios Espiritu Santo.  Ang Dios ay nagpakilala sa tatlong paraan.  Noon ay nakilala bilang Ama, o dili kaya Dios na Tagapaglikha.  Noong dumating si Jesus upang ganapin ang layunin ng Dios sa pagliligtas sa buong mundo, siya ay kinilala natin na Dios Anak, at noong umakyat si Jesus sa kalangitan at hindi na siya makita ipinangako niya ang pagdating ng Espiritu na siyang papalit.


Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo

Dahil ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisang Dios walang nauna, walang nahuli kundi magkasabay lahat liban sa pagiging tao dahil may pinagmulan at katapusan ng laman.

Ganito ang paliwanag ng Nicene Creed, at mababasa dito sa wikang English.

Sa kapangyarihan, pagiging manlilikha, sa karunungan, sa layunin at sa pagiging walang hanggan ay pareho sila.

Ang Salita ay kasama na ng Dios sa pasimula at nalikha ang lahat sa pamamagitan ng “Salita”.  Ang Salita ay naging tao at tinawag na Anak.  Ang Salita na naging tao ay siya ang Dios Ama at wala ng iba. Ang Espiritu na hindi nakikita ay siya ang Dios Ama. (Juan 1:1-14)