Elemento ng Pagiging Asin

Marcos 9:38-50

Ang elemento ng pagiging asin ay mga sangkap upang manatiling isang asin at epektibo ayon sa paggagamitan sa kanya.  Tunghayan natin ang ilang sangkap na ito sa mga sumusunod na mga punto.

I.  Elemento ng pagiging asin ay kaisa ni Kristo

      ♦hindi sa lamang sa grupo kundi sa gawa

Mar 9:38  Sinabi sa kaniya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo’y nagpapalabas ng mga demonio; at pinagbawalan namin siya, sapagka’t hindi sumusunod sa atin. Mar 9:39  Datapuwa’t sinabi ni Jesus, Huwag ninyong pagbawalan siya: sapagka’t walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko, na pagdaka’y makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Mar 9:40  Sapagka’t ang hindi laban sa atin ay sumasa atin.

II.  Elemento ng pagiging asin ay ipaglingkod ang kakayanan

♦Ang madadaling bagay kung minsan ay napakahirap gawin.

Mar 9:41  Sapagka’t ang sinomang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig, dahil sa kayo’y kay Cristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hindi mawawala sa anomang paraan ang ganti sa kaniya.

III. Elemento ng pagiging asin ay may disiplina sa pagkilos, pagsasalita.

Mar 9:42  At ang sinomang magbigay ng ikatitisod sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kaniya kung bitinan ang kaniyang leeg ng isang malaking gilingang bato, at siya’y ibulid sa dagat.

Mar 9:43  At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo: mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kay sa may dalawang kamay kang mapasa impierno, sa apoy na hindi mapapatay:

Mar 9:44  Na doo’y hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy.

Mar 9:45  At kung ang paa mo’y makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo: mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kay sa may dalawang paa kang mabulid sa impierno:

Mar 9:46  Na doo’y hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy.

Mar 9:47  At kung ang mata mo’y makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo: mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Dios na may isang mata, kay sa may dalawang mata kang mabulid sa impierno:

Mar 9:48  Na doo’y hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy.

Mar 9:49  Sapagka’t bawa’t isa’y aasnan sa pamamagitan ng apoy.

Mar 9:50  Mabuti ang asin: datapuwa’t kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin, at kayo’y magkaroon ng kapayapaan sa isa’t isa.

Elemento ng pagiging asin

IV.  Pangwakas

Ang elemento ng pagiging asin ay mabisa kung maisabuhay natin ang mga sangkap gaya ng pagiging kaisa ni Kristo, ipaglingkod ang kakayahan, at may disiplina sa pagsasalita at pagkilos.

Walang hahanapin ang ating kapwa tao sa atin sa ganitong pamumuhay.  Matutuwa rin ang Diyos na siya ay ating kaisa.

Dahil sa mga ganitong kadahilanan pagpapalain tayo at igagawad ang tagumpay sa ating mga gawain.

 

Leave a Comment