February 11, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

February 11-2018
Transfiguration Sunday
Last Sunday before Lent
Valentine’s Sunday

Color                      White

Texts:
Old Testament:       IIKings 2:1-12
2Ki 2:1 The time came for the LORD to take Elijah up to heaven in a whirlwind. Elijah and Elisha set out from Gilgal,
2Ki 2:2 and on the way Elijah said to Elisha, “Now stay here; the LORD has ordered me to go to Bethel.” But Elisha answered, “I swear by my loyalty to the living LORD and to you that I will not leave you.” So they went on to Bethel.
2Ki 2:3 A group of prophets who lived there went to Elisha and asked him, “Do you know that the LORD is going to take your master away from you today?” “Yes, I know,” Elisha answered. “But let’s not talk about it.”
2Ki 2:4 Then Elijah said to Elisha, “Now stay here; the LORD has ordered me to go to Jericho.” But Elisha answered, “I swear by my loyalty to the living LORD and to you that I will not leave you.” So they went on to Jericho.
2Ki 2:5 A group of prophets who lived there went to Elisha and asked him, “Do you know that the LORD is going to take your master away from you today?” “Yes, I know,” Elisha answered. “But let’s not talk about it.”
2Ki 2:6 Then Elijah said to Elisha, “Now stay here; the LORD has ordered me to go to the Jordan River.” But Elisha answered, “I swear by my loyalty to the living LORD and to you that I will not leave you.” So they went on,
2Ki 2:7 and fifty of the prophets followed them to the Jordan. Elijah and Elisha stopped by the river, and the fifty prophets stood a short distance away.
2Ki 2:8 Then Elijah took off his cloak, rolled it up, and struck the water with it; the water divided, and he and Elisha crossed to the other side on dry ground.
2Ki 2:9 There, Elijah said to Elisha, “Tell me what you want me to do for you before I am taken away.” “Let me receive the share of your power that will make me your successor,” Elisha answered.
2Ki 2:10 “That is a difficult request to grant,” Elijah replied. “But you will receive it if you see me as I am being taken away from you; if you don’t see me, you won’t receive it.”
2Ki 2:11 They kept talking as they walked on; then suddenly a chariot of fire pulled by horses of fire came between them, and Elijah was taken up to heaven by a whirlwind.
2Ki 2:12 Elisha saw it and cried out to Elijah, “My father, my father! Mighty defender of Israel! You are gone!” And he never saw Elijah again. In grief Elisha tore his cloak in two.

New Testament:     Mark 9:2-9
Mar 9:2 Six days later Jesus took with him Peter, James, and John, and led them up a high mountain, where they were alone. As they looked on, a change came over Jesus,
Mar 9:3 and his clothes became shining white—whiter than anyone in the world could wash them.
Mar 9:4 Then the three disciples saw Elijah and Moses talking with Jesus.
Mar 9:5 Peter spoke up and said to Jesus, “Teacher, how good it is that we are here! We will make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah.”
Mar 9:6 He and the others were so frightened that he did not know what to say.
Mar 9:7 Then a cloud appeared and covered them with its shadow, and a voice came from the cloud, “This is my own dear Son—listen to him!”
Mar 9:8 They took a quick look around but did not see anyone else; only Jesus was with them.
Mar 9:9 As they came down the mountain, Jesus ordered them, “Don’t tell anyone what you have seen, until the Son of Man has risen from death.”

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 

ANG PAGHAHANDA NG BAYAN NG DIYOS

PAGNINILAY 

“No matter how often the disciples, including these three in the inner circle, failed to grasp what Jesus was saying, he never gave up on them. That’s good news for us as well. “And the church, too … in spite of its hard-heartedness and faithlessness, is continually offered the opportunity to be with Jesus in his glory through ministries of God’s kingdom proclamation in this world. Engaged in seeking the healing of the world rather than our own glory, we begin to understand who Jesus is.“


PANIMULANG TUGTUGIN

TAWAG SA PAGSAMBA 

Patnugot– Bilang  nagkakatipon sa banal na dakong ito, palagi naming        hinihintay ang panibago Mong pakikipisan, dakila naming Dios!

Kapulungan-  Kung may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa Iyong pangalan ang banal na Espiritu ay naroroon.

Patnugot –   Buksan Mo po ang aming mga mata upang makita ang dakila Mong pag-ibig at amin itong maipahayag ng may kagalakan, sa    dakong ito at sa araw na ito, na lalawaig sa ibayo pang panahon at            pagkakataon.

Lahat – Tayong lahat ay lumapit ng may pagkamangha upang ang             ating mga puso ay pananahanan ng Kanyang          mapagkalingang presensiya na tumatagos maging sa         kinailaliman ng buhay ng bawat nilalang!

AWIT NG PAGPUPURI

PANIMULANG PANALANGIN                                                     

IMNO                                     “Ang Panginoo’y Papurihan”                           MASP 5

TAWAG SA PAGSISISI                                                                              Patnugot

Ang mga salita ng Diyos ay nagpapaala-ala sa ating lahat ng kabutihan ng Diyos.  Sa kabila ng kabutihang ito, may mga sandaling tayo ay natutuksong sumuway at lumabag sa Kaniyang kalooban.  Kaya lumapit tayo sa Diyos at ihayag sa Kanya ang mga pagkukulang na ito at hingin ang Kanyang biyaya ng kapatawaran.

TAHIMIK NA PAGSUSURI NG SARILI AT PAGSISISI    (mahinang tugtugin)

SAMA-SAMANG PANALANGIN NG PAGSISISI

Nahihiya kami sa Iyo O Dios, na tanggapin na minsan ay hindi Ka namin pinasasalamatan sa dami ng biyayang Iyong ibinibigay sa amin.  Marami Kang ipinagkaloob subalit hindi namin ito pansin.  Patawarin Mo kami at turuan na makita ang aming mga pagkukulang.  Tulungan Mo kaming maibahagi sa iba ang kasaganaang hatid Mo, at aming maunawaan ang kahulugan ng pagiging bahagi ng Katawan ni Kristo at ng sambahayan ng Diyos,  Amen.

ANG PAGTANGGAP NG KAGANDAHANG-LOOB NG DIOS                    Pastor

Sa pagsasabi ng “patawad” tayo ay natututong magbago.  Sa pamamagitan ng pagbabago tayo ay nakasusumpong ng bagong buhay at pag-asa; at ang pagkasumpong ng bagong buhay at pag-asa ang nagtulak sa atin upang lalo pang pag-ibayuhin ang pagpapanibagong ating natamasa.  Mga kapatid, ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo, ang kapangyarihan upang maging bagong nilalang; at ang pagsabi ng “patawad” ay magdadala sa atin  sa kapangyarihan  ni Kristo bilang mga pinatawad Niya,  Amen.                       

TUGONG AWIT                                 “O Dios Naming Ama Laging Tapat Ka”MASP 172

Kapatawaran at kapayapaan, manga pangako Mong umaakbay
Ang pag-asa’t lakas ay sumisilay, ang lahat na ito’y kalo’b lamang.

Koro: Tunay Kang matapat, tunay Kang matapat

Araw, araw aking namamalas, ang nasa ako ay laging natatanggap
Tunay Kang matapat hanggang wakas.

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA                  

PANALANGIN NG BAYAN NG DIOS                        

TUGONG AWIT                                                        “God is so Good”

God is so good, God is so good, God is so good He’s so good to us.

God answers prayer, God answers prayer, God answers prayer, He’s so good to us.

PAGBASA MULA SA LUMANG TIPAN                                     2 Kings 2:1-12                  

TUGONG AWIT                “Ang Salita ng Diyos”                 HFJ 353

Ang Salita ng Diyos ay may yaman, Waring ginto’t perlas na tunay;
Kung sasaliksikin araw-araw, may kakamting lugod ang buhay.

PAGBASA MULA SA EBANGHELYO                                            Mark 9:2-9     

ANG MENSAHE SA AWIT  

ANG MENSAHE SA SALITA                                                  

ANG SAKRAMENTO NG BAUTISMO

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                                 Patnugot

Ating nakamtan ang kadakilaan ng Dios sa pamamagitan ng Kaniyang mga ipinagkaloob sa atin.  Kaya marapat lamang na ating ibigay ang ating mga kaloob bilang isa sa maraming kaparaanan ng ating pagpapakita ng pasasalamat sa Kaniya.

PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB

DOXOLOGIA 

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                            Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA                “Teach Me Thy Way, O Lord” AIK 225 

Sa daan Mo Jesus , magsisikap, Ang lingkod Mong ito ay lalakad
Tulungan Mo akong makita ang landas, Upang aking sundin bawat oras.

Sa gitna ng lungkot ang ‘Yong daan, Bayaan Mong aking masumpungan
Kung ang nadarama ko ay pawang hirap, Tanging ikaw lamang ang lulunas.

Kung may alinlangan at may takot, Ang lulunas nito’y Ikaw Jesus
Liwanag Kang tanglaw, sa hirap ay lunas, Ang aking susunda’y Iyong landas.

Habang nabubuhay ang landas N’ya, Ang aking susundin sa tuwina
Sa aking hangarin ang tanging pag-asa, Hanggang kamataya’y tanging Siya. Amen.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA                                                      

ANG BENDISYON AT PAGHAYO

Now may the God who said, “Let the light shine out of darkness” and has shone in our hearts, give us light to bear to the world that all may see and know that God is love,  Amen.

TATLONG AMEN           

PANGWAKAS NA TUGTUGIN

RESESYONAL  

Leave a Comment