February 17, 2019 Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

February 17, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 

PROCESSIONAL

PAGBUKAS NG BIBLIA at PAGSINDI NG KANDILA

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Di ba ninyo alam, di ba ninyo batid na itong si Yahweh ang ating tanglaw at kaligtasan?

Kapulungan: Sa mga panganib, tayo nga ay kanyang iningatan, kaya naman tayo’y walang agam-agam.

Patnugot: Nawa’y isang bagay ang ating maging mithiin at hihilingin, na ang kanyang piniling bayan ay lumagi sa kanyang banal na templo.

Kapulungan: Upang papurihan at pasalamatan ang Dios sa kanyang kabutihan at pagliligtas. Halina’t Siya’y awitan at sambahin sa pamamagitan ng ating mga tinig!

 

╬IMNO                               Kay Cristo’y Kapangyarihan        MASP 250

Kay Cristong kapangyarihan ating ipagdiwang
Sa kanya ay iputong ang koronang marangal;
Sa kanya ay iputong ang koronang marangal.

Lahat ng lahi at bayan ngayo’y magkatua-an
Kanya ang kadakilaan kaya’t koronahan
Kanya ang kadakilaan kaya’t koronahan.

Tayo nawa’y mapabilang do’n sa karamihan
Na lagging nag-aawitan at S’ya’y koronahan;
Na lagging nag-aawitan at S’ya’y koronahan;

Ang Panginoon ng tanan ngayo’y ipadiwang
Papurihan at awitan ang kanyang pangalan;
Papurihan at awitan ang kanyang pangalan.

PANIBUKAS NA PANALANGIN

PAGBASANG SAGUTAN

Patnugot—Psa 1:1  Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.

Kapulungan—Psa 1:2  Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.

Patnugot—Psa 1:3  At siya’y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, ang kaniyang dahon nama’y hindi malalanta; at anumang; kaniyang gawin ay giginhawa.

Kapulungan—Psa 1:4  Ang masama ay hindi gayon; kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Psa 1:5  Kaya’t ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid.  Psa 1:6  Sapagka’t nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid: nguni’t ang lakad ng masama ay mapapahamak.

TAWAG SA PAGSISISI                                           Patnugot

Ang kasalanan nga’y nangungusap sa puso ng masasama, sa ubod ng puso nila’y doon ito nagwiwika. Tumatanggi ito sa Diyos at ni takot ito ay wala. Kung atin lamang ipapahayag ang ating pagkakasala sa Diyos, at lilisanin ang maling mga gawa, tiyak na tayo’y Kanyang lilinisin at patatawarin.

Matahimik na Pagsisisi at Pananalangin

SALITA NG KAPANATAGAN                                        Pastor

Ang wagas na pag-ibig ni Yahweh ay walang hanggan. Siya’y matuwid kung humatol at sa lahat ng nagsisisi at pinipilit na talikuran ang kasamaan, handa Siyang kupkupin tayong muli at dalhin sa buhay na payapa at matuwid. Kamtin natin ang pagpapatawad ng Diyos na mahabagin!

Tugon:                      “Sa Puso Mo, Ako’y Ilapit” (unang saknong) MASP # 202

Sa puso mo ako’y ilapit, kunin ako, O Hesus kong ibig
Pagyamanin sa iyong dibdib, ihimpil sa tahanan mong himpil
Ihimpil sa tahanan mong langit.

PANALANGING PASTORAL

TUGON

Ang daing namin o Diyos ay dinggin
Kapayapaan mo’y nasang tanggapin.  Amen

PAGBASA NG BANAL NA KASULATAN

            Lumang Tipan                                    Jeremiah 17:5-10

            Mga Sulat                                           1 Corinthians 15:12-20

GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan, at ang Anak, at ang Espiritu
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailanman
Walang hanggan. Amen, Amen.

 

            Magandang Balita                               Lukas 6:17-26

MENSAHE SA AWIT                                                         

MENSAHE SA SALITA     

TAWAG SA PAGHANDOG                                                Patnugot

Pinaalalahanan po tayo ng salita ni Apostol Pablo na nagsabi: Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. (Gawa 20:35)

 

LILIKUMIN ANG MGA HANDOG

PANALANGIN NG PASASALAMAT

AWIT NG PAGHAYO              O Mapagpala Naming Dios  AIK 195

O mapagpala naming Dios patnubayan ang lingkod
Sa iyong Iglesiang dulot, pag-ibig Mo ang handog
Bigyang tapang sa gawain upang gampanan namin
Buong tapang Kang sundin.

Kay raming pagpigil sa daan ang sa ami’y nahadlang
Ang takot at alinlangan, al’sin Mo sa aming buhay
Pagpalain, bigyang tapang nang upang magtagumpay
Tunay na makakamtan.

Ang tindi ng aming pasanin, ibsan Mo o Diyos namin
Ang kilos nami’y baguhin  kalooban Mo’y sundin.
Bigyang tapang, pagpalain, buong puso kang sundin
Buong puso kang sundin.

PANALANGIN

BASBAS

TATLONG AMEN

Leave a Comment