February 2, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
February 2, 2020
Presentation of the Lord; 4th Sunday of Epiphany
Communion Sunday

 

SANDALI NG KATAHIMIKAN/ PAGHAHANDA

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA (HangosaAwit 15:1-4)

Patnugot: O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyongTemplo? Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado?

Kapulungan: Ang taong masunurin saiyo sa lahat ng bagay, at laging gumagawa ayon sa katuwiran, mgasalita’y bukal sa loob at pawang katotohanan,

Patnugot: at ang kapwa’y hindi niya sisiraan. Di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan, tungkol sa kapwa’y di nagkakalat ng kasinungalingan.

Kapulungan:  
Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan,

mga may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan.
Patnugot
: Sa pangakong binitiwan, siya’y laging tapat, anuman ang mangyari, salita’y tinutupad.

Lahat: Sa aming pagtitipon, Iyong pangaralan, baguhin, pakilusin at pagpalain Mo kami o Diyos!

 AWIT NG PAGPUPURI    “Si Cristo  Ay Maghahari”  MASP#6

Si Cristo ang Haring tunay ng lahat ng lahi’tbayan,
Kahariang walang hanggan, araw’y walang kawakasan.

Buhat sa lahat ng bayan, mga tao’y mag-aalay,
Sa kay Jesus na pangalan ng dalangin araw-araw.

Ang bawat lahi at angkan, sapag-ibig Nya’y tatahan;
Sa mga batang awita’y puri sa tanging pangalan.

Bawat tao’y maghahandog, ng purisa banal ng Dios,
Angheles ay mananaog, aawit ang sangsinukob.

IMBOKASYON                                                               Patnugot

Dakilang Diyos, lumalapit kami sa Iyo ng buong kapakumbabaan at punong-puno ng pagpupuri at pasasalamat ang aming mgapuso. Ihanda mo kami sa pagsambasa Iyo sa umaga ng ito, at maging karapatdapat sa harapan mo. Padaluyin mo ang pagmamahal, kapayapaan at kapatawaran sa bawat isa sa amin upang patuloy kaming mabuklod hindi lamang bilang isang simbahan na nagkakaisa bagkus ay isang malaking pamilyang handang tumulong sa anumang pagkakataon. Akayin mo kami sa landas na matuwid, upang kami ay makasunod sa Iyo saan man ang Iyong tungo. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen

TUGONG AWIT    “Ang Ganda ng Daigdig”   MASP#9

Sa galak ng pananaw, sapuso at isipan.
Sa hiwaga ng ugnay, ang lahat ng pangdamdam.
Aming inihahayag, Dios, ang pasasalamat.

TAWAG SA PAGSISISI

May mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin namamalayan; nasasaktan natin ang Dios sa pamamagitan ng pagdudulot natin ng pananakit sa ating kapwa. Sinasadya man natin ito o hindi, subalit ang ating mga puso ay bumubulong ng paghingi ng kapatawarang mula sa Dios sa pamamagitan ni Cristo. Hindi madamot sabiyaya at awa ang Dios, kaya naman tayong lahat ay magsisi at dumulog sa Kanya na bukal ng walang hanggang kahabagan at kapatawaran.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PANALANGIN

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                    Pastor

Ang mensahe ng kapatawaran at kaligtasan ay ito: Si Cristo at ang kanyang pagmamahal ay laging sasaatin,ang kapatawarang dulot Niya ay magbibigay sa atin ng pambihirang pagbabago sa ating mga buhay upang muli tayong bumangon at makapaglingkod. Salamat sa kanyang kagandahang loob sapagkat lahat tayo ay kanyang pinatawad at muling kinupkop. Amen.

TUGON        “BuongLinggong Nagdaan”        MASP#10

Sa atingpagdalangin, ang patawad ay hingin.
Ang hiya’tsalangangkin ay pawii’tlinisin;
Mabigatnapasanin ang kanyangiibisin;
Mabigatmongpasanin ay kanyangiibisin.

PAGBABAHAGINAN NG KAPAYAPAAN        

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGING PASTORAL

TUGON                        

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

Pagbasa sa Lumang Tipan                   Micas 6:1-8:1-9

TUGONG AWIT         “Thy Word is A Lamp Unto My Feet”

Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path

Pagbasa sa Bagong Tipan                    Mateo 5:1-12&1 Corinto 1:18

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                                                    

SANDALI NG PAGNINILAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG                       Patnugot

Tanda ng di masayod na pag-ibig ng Dios ang mga biyayang ating tinatamasa bunga ng ating mga paggawa at paglilingkod. Kaya marapat lamang na buong-puso at kagalakan tayong maghandog, sa Dios na sa atin sa tuwina ay nagkakaloob. Halinatayo ay magkaloob!

 PAGLILIKOM NG HANDOG 

GLORIA PATRI

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                Patnugot

Kunin at tanggapin Mo po Panginoon ang mga alay naito ng iyong mga anak. Ito ang mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo. Tanda ng bawat buhay nanagsusumikap, pagkatiniibig mo. Patuloy nawa kaming magbigay at magmahal sa pamamagitan din naman ng gawaing ito ng paghahandog ng aming mga ikapu, pangako at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.

 

AWIT NG PAGTATALAGA       “Si Kristo’yAkingPatnubay”    MASP#38

Si Kristo’y aking patnubay ano pang kailangan?
Bakit mag-aagam-agam sa pag-akay sa buhay
May dulot ng kaaliwan sa Kanya’y mananahan
Ano man ang pangyarihan Kanyang iniingatan.
Ano man ang pangyarihan Kanyang iniingatan.

Patnubay sa aking landas habang daa’y may galak
May habag sa bawat hirap may pagkaing masarap
Paghakbang ko ma’y malinsad mauhaw man ay ganap
Sa bukal ay matatanggap tubig na aking hanap.
Sa bukal ay matatanggap tubig na aking hanap.

Patnubay ko habang daan ang kanyang pagmamahal
Pangako’y kapahingahan sa langit natahanan
May bihis na walang hanggan sa lupang laging araw
Ang awitkong walang humpay O Jesus patnubayan.
Ang awitkong walang humpay O Jesus patnubayan.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALAPastor

TUGON

Pinapatnubayan twina ang aking kaluluwa
Ng aking tagapag-adya na tigib ng pagsinta
Sa akin ang pangako N’ya na ako’y isasama
Sa bayan na maligaya na puspos ng pag-asa
Sa bayan na maligaya na puspos ng pag-asa, Amen.

RESESYONAL 

 

 

Leave a Comment