February 24, 2019 Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

February 24, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

LITURHIYANG GABAY
February 24, 2019

             7TH Sunday after Epiphany                  Membership Sunday 

TAHIMIK NA PAGBUBULAY

“Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo; mag-ibigan kayo! Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo.”  Juan 13: 34

PROSESYONAL

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

AWIT NG PAGHAHANDA                     “Diwang Gabay”            BHP 33

Diwa, O diwang banayad sa parang ay malayang tumawag
Diwang walang kapaguran kami ay pukawin, ‘Yong pakilusin.

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot– Sumaating lahat ang pag-ibig ng Diyos para sa buong sangnilikha!

Kapulungan– Ang pag-ibig na ito ay kanyang inihayag sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Nakipamuhay siya sa piling ng mga aba at makasalanan. Tinuruan niya ang kanyang mga alagad kung paano magpatawad at maglingkod.

Patnugot–  Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo din ay makapagpapatawad at malayang makapaglilingkod.

Lahat– Kung kaya, ituon natin ang ating buong puso, lakas at isip upang sambahin at ibigin ang Diyos na unang nagmahal sa atin. Handugan natin siya ng ating papuri at taos-pusong pasasalamat! Sama-sama natin awitan ang Diyos Manlilikha, Manunubos at Diwang Patnubay!

IMNO NG PAGDIRIWANG                  “Umawit, Magpuri”         BHP 3-4

Umawit magpuri ng buong kagalakan,
Awit ng pag-ibig na mayro’ng bagong pag-asa

Sa bawat nilalang, purihin Ka Bathala,
Awit nami’y handog may pagsamo at pag-irog.

Koro: 
Aleluya, aleluya!  Mag-awitan tayo, aleluya!

Umawit, magpuri ng boong katapatan,
Ating ipagdiwang ang pag-big N’yang dalisay

Sa bawat nilalang, purihin Ka Bathala,
Awit nami’y handog, may pagsamo at pag-irog.

 IMBOKASYON (Lahat)

Mapagmahal at mapagkalingang  Dios, dinadakila ka namin sa araw na ito. Sa Iyong banal na presensiya, itinataas namin ang aming buong kalooban at pinasasalamatan ka nang lubusan sa lahat ng Iyong ginawa sa aming mga buhay.  Tinanggap mo kami sa aming mga kahinaan at kalabisan. Nawa’y maranasan namin ang totoong kabuluhan ng iyong pag-ibig lalo’t higit sa aming pakikipag-ugnay at pakikibahagi ng buhay bilang sambahayan ng sumasampalataya. Manguna ka sa aming pagsamba at pagsasabuhay ng iyong mahalagang utos.  Sa pangalan ni Hesus, ito ang aming panalangin.  Amen.

 LITANYA  NG PAGSISISI

Patnugot – Ako’y kaawaan O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob.  Mga kasalanan ko’y Iyong pawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin.  Linisin Mo sana ang aking karumhan at ipatawad yaring kasalanan.

Kapulungan – Ako Ay linisin sala ko’y hugasan.  Ako’y puputi ng walang kapantay.  Sa galak at tuwa ako ay  puspusin at muling babalik ang galak sa akin.  Ang kasalanan ko ay Iyo nang limutin, lahat kong nagawang masama ay pawiin.

Patnugot – Isang pusong tapat sa aki’y likhain, bigyan mo, O Diyos ng bagong damdamin.

Kapulungan– Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan.

 TAHIMIK NA SANDALI NG PAGSUSURI NG SARILI

 KAPAHAYAGAN NG KAPATAWARAN               Awit 103: 9-11          Pastor

 TUGONG AWIT            “Nais Kong si Hesus ay Aking Isaysay”   MASP # 146

Si Hesus ay wala nang kapantay, maunawaing kaibigan
Pinaram ang aking mga kasalanan at ako’y iningatan.

PAGBABATIAN NG KAPAYAPAAN                       “O Mahal Kita sa Panginoon”

 MGA BALITA, PAALALA AT MALASAKIT         Tagapangulo ng Konsilyo

 PANALANGIN NG PAMAYANAN                                             Pastor

 TUGONG AWIT                      “Nang Dahil sa Pag-irog”  MASP # 142

Matamis n’yang pag-ibig, matamis n’yang pag-ibig
Ay nag-iibayo habang lumalawig, matamis n’yang pag-ibig.

PAGBASA NG BANAL NA KASULATAN

Lumang Tipan                Genesis 45: 3-11, 15; Awit 37: 1-11, 39-40

+Bagong Tipan              Lukas 6: 27-38

+GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan, Anak at ang Diwang Mang-aaliw
Nang pasimula’t ngayon din, maging sa haharapin. Walang maliw.
Amen. Amen.

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE NG BUHAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG

Patnugot- Gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa nang mas higit pa kaysa sa naging kaugalian. Magbigay tayo nang walang hinihintay na gantimpala. Ihandog natin ang ating buhay nang may pasasalamat sa Diyos na Kataas-taasan.

 PAGLIKOM NG MGA HANDOG

 +DOXOLOGIA

 +PANALANGIN NG PASASALAMAT (Patnugot)

 AWIT NG PAGTATALAGA        “Ang Hinanakit sa Puso”              MASP 217

Ang hinanakit sa puso’y hwag panatilihin
Iyan ay uod na sa buhay mo’y kikitil;

Bakit di mo siya kausapin ng taimtim,
Kapayapaan ay s’yang hanapin.

KORO:
Sakaling kapatid mo ay nagkakamali man,
Bigyan ng panahong makapagnilaynilay;

Pakatantuin mong ikaw ma’y madalas ding masinsay
Sa tuntunin ng kabanalan.

Hindi ba malimit na makapagsalita ka
Masakit sa damdamin ng iyong kasama;

Ngunit si jesus bukal ng tunay na pagsinta
Pinatawad ka sa iyong sala.

Bakit hindi ka makapagpatawad sa kanya
Na iyong kasama sa loob ng Iglesia;

Siya’y lapitan mo’t agad makipagkasundo ka
Nang maging marapat ang pagsamba.

Iwaksi sa puso mo ang lahat ng sagabal,
Ngayon di’y sikapin mong kayo’y magmahalan;

Bukas ay hindi iyo baka ikaw’y pumanaw
Puso’y may damdaming tinataglay.

+PANGWAKAS NA PANALANGIN AT BASBAS                        Pastor

 +TATLONG AMEN

 

Leave a Comment