February 25, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

February 25-2018
Second Sunday in Lent

Color                            White

Texts:
Old Testament:  Genesis 17:1-7, 15-16
Gen 17:1 When Abram was ninety-nine years old, the LORD appeared to him and said, “I am the Almighty God. Obey me and always do what is right.
Gen 17:2 I will make my covenant with you and give you many descendants.”
Gen 17:3 Abram bowed down with his face touching the ground, and God said,
Gen 17:4 “I make this covenant with you: I promise that you will be the ancestor of many nations.
Gen 17:5 Your name will no longer be Abram, but Abraham, because I am making you the ancestor of many nations.
Gen 17:6 I will give you many descendants, and some of them will be kings. You will have so many descendants that they will become nations.
Gen 17:7 “I will keep my promise to you and to your descendants in future generations as an everlasting covenant. I will be your God and the God of your descendants.

Gen 17:15 God said to Abraham, “You must no longer call your wife Sarai; from now on her name is Sarah.
Gen 17:16 I will bless her, and I will give you a son by her. I will bless her, and she will become the mother of nations, and there will be kings among her descendants.”

New Testament:  Mark 8:31-38
Mar 8:31 Then Jesus began to teach his disciples: “The Son of Man must suffer much and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the Law. He will be put to death, but three days later he will rise to life.”
Mar 8:32 He made this very clear to them. So Peter took him aside and began to rebuke him.
Mar 8:33 But Jesus turned around, looked at his disciples, and rebuked Peter. “Get away from me, Satan,” he said. “Your thoughts don’t come from God but from human nature!”
Mar 8:34 Then Jesus called the crowd and his disciples to him. “If any of you want to come with me,” he told them, “you must forget yourself, carry your cross, and follow me.
Mar 8:35 For if you want to save your own life, you will lose it; but if you lose your life for me and for the gospel, you will save it.
Mar 8:36 Do you gain anything if you win the whole world but lose your life? Of course not!
Mar 8:37 There is nothing you can give to regain your life.
Mar 8:38 If you are ashamed of me and of my teaching in this godless and wicked day, then the Son of Man will be ashamed of you when he comes in the glory of his Father with the holy angels.”

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 PAMBUNGAD NA TUGTUGIN                                       Pianista
(Pagsisindi ng Kandila ng mga Gabay sa Pagsamba)                                                     

PROSESYONAL                                         (Pagpasok ng mga Tagapanguna)

TAWAG SA PAGSAMBA   (Awit 135:1-4)

Patnugot: Purihin si Yahweh! Ngalan Niya ay purihin noong Kanyang mga lingkod.

Kapulungan:   Ng lahat ng lingkod Niyang sa templo ay pumapasok, upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos..

 Patnugot:  Si Yahweh ay papurihan ‘pagkat Siya ay mabuti, Ang taglay Niyang kabaitan ay marapat sa papuri.

Kapulungan: Siya rin nga ang humirang kay Jacob na Kanyang lingkod,  ang Israel nama’y bansang hinirang N’ya ay kinupkop.

 Lahat:   Salamat sa Panginoong Jesus tayo’y naging bahagi ng Kanyang paghahari bilang Kanyang mga anak. Purihin ang Panginoon.

 

†IMNO                                     “Oh Dios ng Aming mga Magulang”                        MASP #16

O! Diyos ng aming mga magulang; akayin mo kami’t patnubayan,
ng iyong ilaw ng kabanalan, buhat sa iyong kal’walhatian.

Ang pag-ibig na aming tinanggap, sa aming bayan ay ilaganap;
pag-iingat sa ami’y igawad, nang masunod dakila mong utos.

Ipag-adya kami sa panganib, lukuban mo ng iyong tangkilik;
palakasin mo ang pananalig, sa kapayapaan ay ihatid.

Buhay ng aming bansa’y puspusin, ng liwanag ng iyong luningning;
buong puso naming mamahalin, ang ngalan mo’y aming pupurihin. Amen.

PANIBUKAS NA PANALANGIN                                                           

Lahat-Dios na nagkaloob ng mataas na atas, bilang mga anak na pinagkatiwalaan, kami ay nagagalak at nagpapasalamat habang aming kinikilala ang Iyong katapatan. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, taglay ang dalangin at layunin na Ikaw ay aming samasamang purihin at sambahin. Samahan po Ninyo kami, upang mabatid namin ang Iyong kalooban, na siyang magbibigay katuturan sa aming pagtitipon at paglilingkod, sa pangalan ni Hesus, Amen.

 TAWAG SA PAGSISISI

Patnugot-Ang ating Diyos ay Diyos ng Katarungan, naghihintay na mahabag sa atin, nagnanais na maawa sa atin. Ipinahayag sa Isaias 30:18, “Mapalad ang lahat ng naghihintay sa Kaniya.” Sa pamamagitan ng pananampalataya at tahimik na pagdalangin, gawin natin ang pagsisisi sa harap ng banal na Diyos

   (Tahimik na panalangin sa saliw ng tugtugin…)

 SALITA  NG KAPATAWARAN                                                       Pastor

TUGONG AWIT                               “Salamat O Aking Jesus”                          MASP # 246

Salamat O aking Jesus  sa kalulwa ko’y pagtubos
Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang laya’t puspos.

 ANG MGA BALITA,  MALASAKIT, AT PAGDIRIWANG

 ANG PANALANGING PASTORAL

 TUGON:                                          “Thanks To God

Thanks for prayers that thou has answered, Thanks for what thou dost deny
Thanks for storms that I have weathered  Thanks for all thou dost supply!
Thanks for pain and thanks for pleasure, Thanks for comfort in despair
Thanks for grace that non can measure, Thanks for love beyond compare!

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Mula sa Lumang Tipan:                                                               Genesis 17:1-7 ; 15-16

 TUGON:                                           “Ang Ama ay Papurihan”

Ang Ama’y papurihan  at ang Anak at ang Espiritu  Buhat pa sa unang mula,
Ngayon magpakailanman,  Walang hanggan. A-men,  A-men…

Mula sa Bagong Tipan:                                                               Marcos 8:31-38

 ANG MENSAHE MULA SA AWIT   

 ANG MENSAHE  SA SALITA                                              

 ANG PAGHAHANDOG

 TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                            Patnugot

Pakinggan natin ang ipinahayag sa Kawikaan 19:21, “Ang isang tao’y maraming iniisip, maraming binabalak ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang mananaig sa wakas.” Isipin natin ang katotohanang ito habang ating ibinabalik sa Diyos ang bunga ng Kaniyang mga kaloob. Gawin natin ang pagkakaloob…

 ANG PAGLIKOM NG MGA ALAY

Tugon:                                                   “Doksolohiya”                               AIK # 89  

Magpuri  ang buong bayan,  magpuri sa Dios ng buhay
Lupa’t langit mag-awitan,  sa Tatlong Personang hirang.   A-men.

PANALANGIN SA HANDOG                                               Patnugot

PANALANGIN SA HANDOG                                               Patnugot

AWIT SA PAGTATALAGA                      O! Jesus Iniaalay    MASP 216

 O Jesus iniaalay ang lahat ko sa buhay
At i-i-bi-gin kang tunay sa gawa araw-araw.

KORO:
Inia-a-lay ko,  Inia-a-lay ko
Sayo ang lahat O! Cristo inia-alay ko

Ngayo’y inilalapit ko ang aking puso sayo
Ang samyo’y papagkamtin Mo nang biyaya’t saklolo.

Sa Iyo’y inihahandog ang wagas na pag-irog
Ang pagpapala’y ibuhos sa aba’t dukhang lingkod.

Pagkatapos kong matanggap ang mayaman Mong lingap
Gagawin kong buong sikap, ang dakila Mong atas.

 PANALANGIN AT BENDISYON                                                              Pastor

 

Leave a Comment