February 3, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Buwan ng Pagpapanibagong Kaaniban
Pebrero 3, 2019

“Kabahagi Ako ng Katawan ni Kristo”

Ang Pagdiriwang ng Banal na Hapunan

TUGTUGIN                                                                                            Pianista

PROSESYONAL

ANG kandila at ANG biblia

SALITA NG PAGBATI                                                                           Pastor

Ito ang araw ng muli nating aalalahanin ang pakikipagtipan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Banal na Hapunan. Tayo na Sambahayan ng Diyos ay makibahagi sa pagpupuri at pagsamba…

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: “Lumakad ng kasama ko nang walang bahid ng karumihan,” wika ni Abram, “At isasagawa ko ang tipanan sa pagitan nating dalawa.” Buksang lubusan, nang masukat ang layo.

Kapulungan: Buksang lubusan, nang bawat isa’y manatili…

Patnugot: Buksang lubusan ang mga sarili ng may katapatan.

Kapulungan: Buksang lubusan, ng tayo’y  mapalapit.

Patnugot: Buksang lubusan, tayo’y walang bahid nang anuman.

Kapulungan: Buksang lubusan, kami ay narito. Narito na binubuksan ang aming mga sarili; tungo sa amin at sa ating Diyos.

AWIT                                   “Maligayang Sinasamba”     MASP 205

Maligayang sinasamba aming Diyos ng pagsinta;
ang bulaklak ang kagaya na hamog ang pag-asa;
Tunawin ang madlang sala at lahat nang pangamba;
Tagabigay ng ligaya, kami’y punuin mo na.

Naliligid ka ng galak, sinag Mo’y namamarak
sa palibot Mong marilag ay nagpupuring lahat;
Bundok, parang, gilid, gubat, bulaklakan at dagat,
maging awit at lagaslas, puri sa “yo ang saad.

Nagpapatawad Kang tunay at laging mapagbigay
batis ng t’wang pamumuhay sat ang kapahingahan;
Ikaw’y Amang mapagmahal, kapatid pang karamay,
sa pag-ibig ay turuang may kagalakang banal.

Kami’y samahan sa awit na nanggaling sa langit
pagharian ng pag-ibig  madlang magkakapatid
sa paglakad ay ihimig tagumpay sa ligalig
sa t’wat mapagwaging tinig , smahan sa pagg-await. 

IMBOKASYON                                                                              Patnugot

TAWAG SA PAGSISISI                                                                    Patnugot

Kami naging lubusang bukas sa aming mga katagumpayan. Nagiging mayabang kami lalo’t higit nagagawa ang mga bagay nang may kaayusan, subalit hindi kami lubusang bukas kapag nakagagawa kami ng kamalian. Hindi nagpupuri sa Diyos. Bagkus, naroon ang distansiya sa pagitan natin at nang Diyos, sa pagitan ko at ng Diyos. Nawa’y maging bukas na lubusan ang ating mga sarili sa Diyos, sa pamamagitan ng tahimik na pananalangin…


TAHIMIK NA PANALANGIN NG PAGSISISI

SALITA NG KAPANATAGAN                                                            Pastor

Sa ating pagharap sa dakilang Diyos, ating inangkin at ipinahayag ang ating mga kahinaan, pagkakamali at kakulangang nagawa. Kaya sa pagkakataong ito mga kapatid, ating tanggapin ang kapatawaran ng Panginoong Diyos na magdudulot sa atin na maranasan ang kapayapaang kaloob Niya. Amen.

Tugong Awit                                In Moments like This                      

In moments like this, I sing out a song,
I sing out a love song to Jesus
In moments like this, I lift up my hands,
I lift up my hands to the Lord

Singing I love You, Lord, singing I love You, Lord
Singing I love You, Lord….I love You

ANG PAGBABAHAGI NG KAPAYAPAAN

PAGBABALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

 PANALANGIN NG PAMAYANAN                                                                              

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Sa Lumang Tipan                     Jeremiah 1:4-10
Psalm 71:1-6 

Sa Bagong Tipan                     1 Corinthians 13:1-13
Luke 4:21-30

GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan, at ang Anak, at ang Espiritu
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailanman
Walang hanggan. Amen, Amen.

 MENSAHE SA AWIT                                                                 Church choir

 MENSAHE SA SALITA                                                                                                               

 PAGBABAGONG KAANIBAN

 (Isulat sa piraso ng papel ang inyong pangalan, edad at ministeryo na nais na maging bahagi.
Matapos nito ay idikit sa canvass na kumakatawan sa Katawan ni Kristo)

KAPAHAYAGAN NG PAGIGING KAANIB

(Maaaring isalin sa Tagalog)

Gracious God, we come before you to renew our being part of your holy body, the community of faith to magnify and glorify your name. We, as the body of Christ, give you all the praise and honor you deserve. Help us all to unite and pray together as a congregation, for we know where two or more are gathered in your name, you are with us, Oh Lord. Bless us, Oh Loving God, to find unity with each other, to work together to deliver your word. For we know man shall not live by bread alone but by every word that proceeds out of the mouth of God. May we be a blessing to others, as we strive to be more like Jesus; kind, caring, compassionate, loving, giving, forgiving and humble. Lord, as we work together to build your kingdom, let us be the light that leads the world to you. God, teach us to be good role models to the people around us so that when they see you and your love within us, they would want to know you more and more. Grant us the patience to work together. Bring us all together as a family. Let us work together with understanding and compassion in our hearts. Let us not be rude or arrogant towards one another, as we light the way to your heavenly kingdom. We declare in the name of Jesus and according to the power of God at work in us, that we are of one and the same mind (united in spirit), sympathizing (with one another), loving (each the other as brethren of one household), compassionate and courteous – tenderhearted and humble-minded.

We never return evil for evil or insult for insult, scolding, tongue lashing, berating. But, on the contrary, blessing, praying for their welfare, joy, and protection and truly pitying and loving one another. For we know that to this we have been called, that we may ourselves inherit blessings from God, obtain blessings as heirs, bringing welfare and joy and protection. Thank you for accepting us once again as part of the Body of Christ willing to to give our wholeness. In Jesus’ most Holy and Precious name, AMEN!!

ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA HAPUNAN 

AWIT SA PAGDIRIWANG              “ Sa Aki’y Hatiin ang Tinapay”

ANG PANALANGIN, PAGTATALAGA, AT PAGBABAHAGI NG MGA ELEMENTO

ANG PAGPAPASALAMAT

ANG KAPAHAYAGAN NG PANANAMPALATAYA NG UCCP

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                   Patnugot
Sa hindi pagsasalita, sa hindi pagtatanong, tayo kumilos sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Halina at magkaloob sa pagitan ng Diyos at bawat isa. Ipagkaloob natin sa Diyos ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng ating mga ikapu at handog…

PAGLIKOM NG HANDOG                                        Tagalikom ng mg Handog

DOKSOLOHIYA 

 Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritung Banal
N
g mga taong nilalang at nang tanan sa kalangitan. Amen.

PANALANGIN SA HANDOG                                                                                                           

AWIT                  “Si Hesus ang Nagligtas”       MASP 175

PANALANGIN NG PAGTATALAGA

BASBAS                                                                                                                                         

Ang “Pitong Amen”

 

Leave a Comment