February 4, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

February 4, 2018
Communion Sunday
5th Sunday after Epiphany

Color              White

Texts:

Old Testament:  Isaiah 40:21-31

Isa 40:21 Do you not know? Were you not told long ago? Have you not heard how the world began?
Isa 40:22 It was made by the one who sits on his throne above the earth and beyond the sky; the people below look as tiny as ants. He stretched out the sky like a curtain, like a tent in which to live.
Isa 40:23 He brings down powerful rulers and reduces them to nothing.
Isa 40:24 They are like young plants, just set out and barely rooted. When the LORD sends a wind, they dry up and blow away like straw.
Isa 40:25 To whom can the holy God be compared? Is there anyone else like him?
Isa 40:26 Look up at the sky! Who created the stars you see? The one who leads them out like an army, he knows how many there are and calls each one by name! His power is so great— not one of them is ever missing!
Isa 40:27 Israel, why then do you complain that the LORD doesn’t know your troubles or care if you suffer injustice?
Isa 40:28 Don’t you know? Haven’t you heard? The LORD is the everlasting God; he created all the world. He never grows tired or weary. No one understands his thoughts.
Isa 40:29 He strengthens those who are weak and tired.
Isa 40:30 Even those who are young grow weak; young people can fall exhausted.
Isa 40:31 But those who trust in the LORD for help will find their strength renewed. They will rise on wings like eagles; they will run and not get weary; they will walk and not grow weak.

New Testament:  Mark 1:29-39

Mar 1:29 Jesus and his disciples, including James and John, left the synagogue and went straight to the home of Simon and Andrew.
Mar 1:30 Simon’s mother-in-law was sick in bed with a fever, and as soon as Jesus arrived, he was told about her.
Mar 1:31 He went to her, took her by the hand, and helped her up. The fever left her, and she began to wait on them.
Mar 1:32 After the sun had set and evening had come, people brought to Jesus all the sick and those who had demons.
Mar 1:33 All the people of the town gathered in front of the house.
Mar 1:34 Jesus healed many who were sick with all kinds of diseases and drove out many demons. He would not let the demons say anything, because they knew who he was.
Mar 1:35 Very early the next morning, long before daylight, Jesus got up and left the house. He went out of town to a lonely place, where he prayed.
Mar 1:36 But Simon and his companions went out searching for him,
Mar 1:37 and when they found him, they said, “Everyone is looking for you.”
Mar 1:38 But Jesus answered, “We must go on to the other villages around here. I have to preach in them also, because that is why I came.”
Mar 1:39 So he traveled all over Galilee, preaching in the synagogues and driving out demons.

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 ANG LITURHIYA

PAGHAHANDA/PAGNINILAY

Pagbubukas ng Biblia
Pagsisindi ng Kandila

“We need to be reminded that at its heart Christianity is joy and laughter and freedom and the reaching out of arms are the essence of it…

IMNO ng PAPURI                                           Lahat Nilalang ng Dios  AIK #2
(All Creatures of our God and King)

Ang bawat nilalang ng Dios, magpuri sa Manunubos;
Aleluya! Aleluya! Ang araw na maliwanag
At ang buwang sakdal dilag; Dios ay ating papurihan,
Aleluya! Aleluya! Aleluya!

O mga hanging malakas, at na sa langit na ulap;
Dios ay inyong papurihan! Pagbubukang liwayway man,
Dapit hapong dumaratal, Dios ay inyong papurihan,
Aleluya! Aleluya! Aleluya!

O lupang laging may taglay, na pala sa iyong kamay,
Dios ay iyong papurihan! Bungang kahoy at bulaklak,
Mag-awitan nang may galak, Dios ay inyong papurihan
Aleluya! Aleluya! Aleluya!

Tayong lahat na tinubos, ni Jesus na Anak ng Dios
Dios ay ating luwalhatiin; Tayong laging naninimdim
Kung sumasapit ang dilim, Dios ay ating luwalhatiin,
Aleluya! Aleluya! Aleluya!

SAGUTANG PAGBASA

Patnugot  Mag pakababa kayo,tulad ni Kristo Hesus, na bagamat siya`y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinibad niya ang lahat ng katangian ng Diyos,nagkatawang tao at namuhay na isang alipin.

Kapulungan: Nang maging tao, Siya`y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa Krus; Kaya naman, Siya`y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.

Lahat : Anupa`t ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim  g lupa ay manikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Hesu- Kristo ang Panginoon, sa karangalan ng Diyos.

 

Imbokasyon:                                                                       Patnugot

Panalangin ng Pagsisisi^                                                   Lahat

Tunay kami`y nagkasala sa Iyo, Oh Dios sa isat`-isa. Bilang isang pamilya, hindi namin nabigyan ng pagkakataon na kami`y baguhin ni Hesus sa `yong harapan, na kung saan ang pagbabahaginan at pangangalaga ay maranasan. Panginoon, aming Panginoon patawarin Mo po kami.

 SALITA NG KAPANATAGAN                                        Pastor

Dahil sa inyong pagsisisi, ipanatag na ninyo ang anumang balakid sa inyong mga puso, ang Dios ay laging nagpapatawad, dahil ditto,  nawa ang kapayapaan sa ating lahat ay ating makamtan sa tulong ng ating Dios na makapangyarihan sa lahat.

 GLORIA PATRI

Ang Ama ay purihin,Anak at ang Diwang Mang-aaliw
Nang pasimula’t ngayon din, maging sa haharapin
Walang maliw, Amen, Amen!

PAGBATI AT BALITA

PANALANGIN NG BUONG KAPULUNGAN                    Pastor

PAGBASA NG BANAL NA KASULATAN

 Isaias 40:21-31
Mark 1:29-39       

MENSAHE NG AWIT                                                                   

MENSAHE SA SALITA

TAWAG SA PAGKAKALOOB

Patnugot: Nakita namin ang pangangailangan Mo Panginoon, nais naming sa pamamagitan ng pagkakaloob ng aming buhay. Tanggapin Mo po ang mga handog ng aming buhay sa pamamagitan ng aming talento at kabuhayan.

Kapulungan: Narito kami upang tuparin ang Iyong kalooban.

 ANG PAGHAHANDOG  (Kailangang tahimik ang buong kapulungan sa pagkakaloob:  ang pagkakaloob ay pagsamba at paghahandog ng sarili at mga tinatangkilik para sa Panginoon, kaya’t ang Panginoon ang kausapin hindi ang katabi )

DOKSOLOHIYA:

PANALANGIN NG PASASALAMAT

IMNO NG PAGTATALAGA                           O Pag-ibig na Dakila                         MASP 213

O pag-ibig na dakila, mapasaamin nawa
Sa tahanan mo’y itugma, busugin sa biyaya.
Ikaw, lubhang mahabagin, Hesus na magiliwin,
Kaligtasan mo’y ibigin, sumapuso nga namin.

Ang Espiritu’y ilakip sa damdaming may hapis,
Maghari sa aming isip, nang sa iyo’y masanib.
H’wag mo kaming pabayaan sa pitang kasamaan,
Aang banal mong kalooban, kami ay pangunahan.

Kailangan namin ngayon ang lingap mong hinahon,
H’wag bayaang maparool sa nag-akmang linggatong.
Hangad nami’y kabuhayan na nasa iyong dangal,
At hindi masusumpungan sa sinomang kinapal. Amen.

^PANALANGIN AT BASBAS

^TATLONG AMEN

Leave a Comment