February 9, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

Membership Renewal Month

Kaayusan ng Pagsamba
February 9, 2020

PROSESYONAL (Pagpasok ng mga tagapanguna sa pagsamaba. Pagsisindi ng kandila, pagbubukas ng Biblia)

TAWAG SA PAGSAMBA                          

Patnugot: Sa gitna ng ating mga kaabalahan, hikayat ng Diyos sa pamamagitan ng Mang-Aawit, “Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako’y mamumuno sa mga bansa, Ako’y mamumuno sa lupa, sa buong sanlibuta’y pinakadakila.” (Awit 46:10)

Kapulungan: Ang Diyos ay tunay na dakila!

Patnugot: At kapag ang lahat ng paghahangad ng tao ay matapos na, ang Diyos ay mananatiling Diyos! “…. Siya ang nabubuhay magpakailanman.” (Pa.1:18)

Kapulungan: Ang Dios ay Pag-ibig; at ang pag-ibig Niya ay nananatili magpakailanman.

Patnugot: Mula sa simula, hanggang sa walang hanggan…” Siya rin ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas.”

Lahat: “Dakila ang Panginoon at sapapuri’ylubhangkarapat-dapat at ang Kanyang kadakilaan      ay hindi masukat.” (Awit 145:3) Halina, ating samasamang papurihan at sambahin ang Diyos na laging kasama natin!

 

AWIT NG PAGPUPURI     “To God be the Glory”
                                  No. 363 Hymn of Faith Journey

To God be the glory great things He hath done!
So loved He the world that He gave us His Son,
Who yielded His life an atonement for sin,
And opened the life-gate that all may go in.

Praise the Lord, praise the Lord, Let the earth hear His voice!
Praise the Lord, Praise the Lord, Let the people rejoice!
O come to the Father thru Jesus the Son,
And give Him the glory great things He hath done!

O perfect redemption, the purchase of blood,
To every believer the promise of God;
The vilest offender who truly believes,
That moment from Jesus a pardon receives.

Great things He hath taught us, great things He hath done,
And great our rejoicing through Jesus the Son;
But purer, and higher, and greater will be
Our wonder, our transport, when Jesus we see.

PANIMULANG PANALANGIN          (Lahat)

Panginoong Diyos na pinagmumulan ng aming buhay, sinasamba Ka namin dahil sa Iyong kabutihan. Ang Iyong kagandahang-loob ay bago at sariwa sa bawat umaga. Sa bawat araw ay ipinagkakaloob Mo sa amin ang Iyong tanglaw at liwanag. Pinupuri Ka namin dahil din sa wagas na pag-ibig Mo na lagi naming nararanasan at pumupuno sa lahat ng aming pangangailangan, nagtuturo sa landas na dapat naming daanan bilang matatapat na alagad. Nagagalak kami sa Iyong pag-iingat at pangangalaga sa bawat isa, maging sa katapatan ng Iyong pagmamahal sa lahat ng tao, na pinag-alayan Mo ng buhay sa pamamagitan ng Iyong anak, si Jesu-Cristo na aming Panginoon at Tagapagligtas kaya’t maituturing kaming mapalad. Salamat sa Iyo at dumadalangin kami sa Espiritu Santo napangunahan ang aming pagsamba at ihanda kami sa pagsunod sa Iyo. Amen.

Tugong Awit         “Lapit Tayong Umiibig Sa Dios”        MASP # 7

Tayong umiibig sa Dios, ay lumapit,
Magkaisa na umaawit, sa kanyang paligid.

PAGSISIYASAT SA SARILI

TAWAG SA PAGSISISI                          

Patnugot: Maraming ulit na nating narinig ang mga aral ni Jesus, subalit madalas iniisip natin na hindi ito praktikal. Wala tayong sapat na tapang at lakas upang tuntunin ang daan ng pag-ibig ni Cristo. Ngunit salamat sa pagkat tayo ay patuloy na tinatawag at pinapaalalahanan upang manumbalik sa Diyos at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, dahil ani Santiago, “Dapat ninyong malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan.” (Santiago 5:20) Sa lahat ng mga ito, tayo ay lumapit sa Diyos at hingin ang Kanyang habag at kapatawaran.  Tayo ay gumawa ng tahimik na pangungumpisal. (Tahimik na mga sandali)

PAGTANGGAP SA KAGANDAHANG-LOOB NG DIYOS                    

Pastor: Nagpasya ang Diyos na sa pamamagitan ng mensahe ng krus, na itinuturing na kamangmangan ng sanlibutan; nailigtas ang lahat ng mananalig. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo tayo ay itinuring na matuwid ng Diyos. At pinalaya upang maging kanyang banal nabayan. Mgakapatid ang inyongmga kasalanan ay pinatawad na. Salamat sa Diyos! Pinatawad tayo ng Panginoon at tinawag para sa isang bagong ugnayan sa Diyos at saisa’t-isa. Alalahanin natin kung gayon, mapalad ang mga gumagawa at nagtataguyod ng kapayapaan sapagkat sila’y tatawaging mga anak ng Diyos.  Ating ibahagi ngayon ang kapayapaan ni Cristo sa bawat isa.

TUGON                 “Sa Panginoon Ialay”       MASP#155

Ang puso mo ay ihain, Panginoo’y ibigin,
Paglingkura’t Siyang unahin, bawat nasa’y banalin.
Magbigay ka’t tumanggap, sa Dios ng awa’t habag,
Paglingkuran Siyang masikap, ibigay ang ‘yong lakas.

Sa panginoo’y ialay, lakas ng kabataan
Buhay mo at kasiglahan sa pakikipaglaba.

PAGBABATIAN NG KAPATIRAN       “Ang Buhay ng Kristyano ay  Masayang Tunay”

PANALANGIN NG SAMBAHAYAN                                       Pastor

TUGONG AWIT         “O God in Heaven” HFJ# 50

O Diyos sa langit banal ang ngalan, ang kaharian Mo ay sumapit
Gawin nawa ang ‘Yong kalooban sa lupa gaya ng sa langit.

Ipagkaloob ngayon sa amin, pang-araw-araw naming pagkain
Kaming may sala ay patawarin nagpapatawad sa kapwa rin

Huwag Mo kaming sa tukso’y tulutan kundi iligtas sa kasamaan
Ang kaharian, kapangyarihan kaluwalhatian sa ‘Yong Ngalan. Amen

ANG KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIOS

ANG PAGBASA MULA SA LUMANG TIPAN                      

Lumang Tipan                     

Isaias 58:1-9a (9b-12)
Awit 112:1-9 (10)

Mga Sulat

1 Corinto 2:2-12 (13-16)

GLORIA PATRI  

Ang Ama’y papurihan, at ang Anak at ang Espiritu,
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailanman.
Walang hanggan, Amen, Amen.

Magandang Balita

Mateo 5:13-20

MENSAHE SA AWIT                                                                             

MENSAHE NG BUHAY                                                                          

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                                                              

Patnugot: Sa ating pagkakaloob, alalahanin natin kung gaano tayo pinagpalang higit ng Diyos upang matugunan ang ating mga pangangailangan sa araw -araw, gayundin naman ay upang maging pagpapala din tayo sa iba subalit hindi pa din tayo kukulangin sa maraming bagay. Nasusulat, “O Panginoon, sapagkat Iyong pinagpapala ang tapat, na gaya ng isang kalasag ay tinatakpan Mo siya ng paglingap.” (Awit 5:12). Ating ihandog ang ating mga kaloob na pangako, mga ikapu, pasasalamat at alay sa Panginoon.

PAGLILKOM NG MGA HANDOG                                                  

DOKSOLOHIYA   

Ang Diyos natin ay purihin. Anak, Diwang Mang-aaliw.
Lupa’t langit awitin. Ang Diyos nati’y L’walhatiin.” Amen.

PANALANGIN NG PASASALAMAT                Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA       “Life of The World”   HFJ# 240

Life of the world and God’s beloved Son,
Jesus the Christ in whom we are all one,
One body we, one spirit and One call,
One mighty God above and in us all.

Behold Your people in this desp’rate day,
Suffering from war and want and sin’s decay,
Call us from death to Your eternal life.
Grant us Your peace and end this night of strife.

We are Your hands to lift up people’s load,
We are Your feet on paths where suff’rings goad
We are Your voice of witness to the Word.
We are Your church, Your gift of love unhurled.

Life of the world bestowed by God above,
Flow through our lives in loyalty and love
Make known Your grace to every needy one
Your kingdom come, your holy will be done.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA at PAGPAPALA                                                                       

TATLONG AMEN

Leave a Comment