First Sunday After Epiphany . UCCP AKO

First Sunday After Epiphany

KAAYUSAN  NG PAGSAMBA

PANIMULANG TUGTUGIN
PROSESYONAL

Pagbubulay:      ‘Ang Bawtismo ni Hesus  ay itinuturing namahalagang kapahayagan ng Dios sasangkatauhan. AngKanyang bawtismo ay siya ring pasimula ng Kanyang misyon. Ang bawtismong dinaanan ng ating Panginoong HesuKristo ay kapahayagan din ng kaugnayan Niya sa Dios: ang Anak nina Maria at Jose  ay Siya ring Anak ng Dios. Sumasampalataya tayo na sa pamamagitan ng dinaanan nating Bawtismo, tayo ay itinuring na mga anak ng Dios.’

+ TAWAG SA  PAGSAMBA

Patnugot: Ang Dios na Manlilikha, na Siyang lumalang sa atin mula saalabok at S’yang nagkaloob ng hininga ng buhay ay S’ya ring tumawag sa atin tungo sa bagong buhay sa pamamagitan ng bawtismo at alab ng Banal na Espiritu.

Kapulungan: Sa Iyo Dios na Manlilikha iniaalay naming ang aming mga sarili bilang mga haing buhay.

Patnugot: Si Hesus na ating Tagapagligtas, na Siyang ipinanganak ni Birheng Maria ay Siyang nagturo at nag-akay sa atin sa daan ng matuwid na pamumuhay sa pamamagitan ng Kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay.

Kapulungan: Sa Iyo Dios na Tagapagligtas, iniaalay naming ang aming mga sarili bilang mga haing buhay.

Patnugot:  Ang Banal na Espiritu na Siyang Diwang Patnubay, na S’yang nagtalaga sa atin sa diwa ng bawtismo bilang pamayanan ng Dios angS’ya ring nagbibigay lakas sa atin upang ipahayag ang kaharian ng katarungan at pag-ibig, ng kalayaan at kapayapaan, ngayon at hanggang sa katapusan ng panahon.

Kapulungan: Sa Iyo Dios na Diwang Gabay, iniaalay naming ang aming mga sarilibilang mga haing buhay.

Lahat:      Halina , Dios na Manlilikha, Manunubos at DiwangGabay, Manahan Ka sa amin ngayon at magpakailanman!

++ AWIT NG PAGPUPURI:                          Dios Natin ay Luwalhatiin
Dios natin ay luwalhatiin, atin S’yang papurihan
May paggalang na lapitan, ngalan niya’y ipag-awitan
Dios na awa, Dios ng pagsinta, tanggapin aming pagsamba;
Alay namin puso’t kalulwa, at laging pupurihin Ka.

Sala nati’y ipahayag, nang kamtan ang patawad
Ating dalhin ang bagabag, pala niya ay igagawad
Dios na awa, Dios ng pagsinta, tanggapin aming pagsamba;
Alay namin puso’t kalulwa, at laging pupurihin Ka.

Nasa ng Dios ay hanapin, aral niya’y dinggin natin
Buhay natin ay ihain, atas niya ay ating tupdin.
Dios na awa, Dios ng pagsinta, tanggapin aming pagsamba;
Alay namin puso’t kalulwa, at laging pupurihin Ka.

++ PANIMULANG PANALANGIN       Lahat (Sabay-sabay)

Dios ng Tipan, itinalaga Mo ang minamahal Mong Anak taglay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, upang maging tanglaw ng lahat ng bansa at magpalaya sa mga bihag. Loobin Mo po na kami na muling isinilang sa tubig at Espiritu ay makapagpahayag sa pamamagitan ng aming mga labi ng mabuting balita ng Iyong kapayapaan at  magpahayag sa pamamagitan ng aming mga buhay ng katagumpayan ng Iyong katarungan. Isinasamo naming ang panalanging ito sa pamamagitan ni HesuKristo, ang Salitananag katawang-tao, at ngayo’y kasama Mong naghahari sa pakikiisa ng Banal Espiritu, ang Dios ng kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen.

 TAWAGSA PAGSISISI                                          Patnugot

Ang bawtismong ating tinanggap ay kapahayagan na hindilamang tayo napabilang sa isang sambahayan kundi ito’y kapahayagan na tayo’y may Dios na nagmamalasakit – na Siyang lumalapit sa atin, sa buhay, sa kamatayan at maging sa buhay matapos ang kamatayan. Ganoon pa man, hindi natin lubusang pinahalagahan ang bawtismong ating tinanggap at hindi tayo naging matapat sa mga pangakong ating binitiwan sapagkat tayo’y sumuway sa Kanyang banal nakalooban.

Lumapit tayo sa presensiya ng Dios at hingin natin ang Kanyang kapatawaran upang ang tubig ng Kanyang pagmamahal ang Siyang luminis sa atin upang maging karapat-dapat tayong tawaging Kanyang mga anak.

(Panahon ng panalangin ng pagsisisi)

 KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                   Pastor

Si Kristo’y namatay  upang tayo’y tubusin sa ating mga kasalanan. Ang Kanyang dugong natigis sa bundok ng kalbaryo ang nagging kabayaran sa lahat ng ating pagsalansang. Tayo ay Kanyang pinatawad at na sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan. Taglayin ninyo sa inyong mga puso ang Kanyang kapatawaran. Tayo ay kanyang mga anak na lubos niyang minamahal.

TUGONG AWIT:  “Pasasalamat sa Iyo O Dios”

Pasasalamatsa ‘Yo O Dios, kami sa dusa ay tinubos;
Nililinis at walang takot, sa bagong buhay nalulugod.

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA
PANALANGIN NG PAMAYANAN
ANG PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN:

  • Lumang Tipan.:            Isaias 43: 1-7
  • Bagong Tipan.:              Lukas 3: 15-17, 21-22

TUGONG AWIT:      “Ang Salita ng Dios ay may Yaman”

Ang Salita ng Dios ay may yaman, waring ginto’t perlas na tunay;
Kung sasaliksikin araw-araw, may kakamtin lugod ang buhay.

 MENSAHE MULA SA AWIT
MENSAHE NG BUHAY
TAWAG SA PAGHAHANDOG:                    (Awit 116:12-14)
PAGLIKOM NG MGA KALOOB
+ DOKSOLOHIYA
+ PANALANGIN NG PASASALAMAT
AWIT NG PAGHAYO                             Patnugot Kita O Jesus  MASP 136

Patnugot kita o Jesus at kaaliwan kung may lungkot
Sa anomang aking kilos ako’y kanyang kinukupkup
Patnugot kita oh Jesus sa anomang aking kilos
Tapat akong tagasunod sa salita mong mairog.  Amen

Kahit na sa kamatayan, o sa kapighatian man,
Sa dagat na kalawakan, ako’y kanyang inaabay.
Jesus kamay ko’y hawakan, at hwag Mo akong bayaan.
May kaaliwan saan man, kung patnugot ko ay ikaw.

+PANGWAKAS NA PANALANGIN AT BASBAS
+ TATLONG AMEN
PANGWAKAS NA TUGTUGIN
RESESYONAL

 

 

Leave a Comment