Fourth Sunday after the Epiphany . UCCP AKO

Fourth Sunday after the Epiphany

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

TAHIMIK NA PAGNINILAY (sa tugtug ng Piano, dadako ang mga mangunguna sa unahan, masindihan ang kandila, mabuksan ang Biblia)

TAWAG SA PAGDIRIWANG

Patnugot—Psa 111:1  Purihin ninyo ang Panginoon. Ako’y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, sa kapulungan ng matuwid, at sa kapisanan.

Kapulungan—Psa 111:2  Ang mga gawa ng Panginoon ay dakila, siyasat ng lahat na nagtatamo ng kaligayahan diyan. Psa 111:3  Ang kaniyang gawa ay karangalan at kamahalan; at ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailan man.

Patnugot—Psa 111:4  Kaniyang ginawa ang kaniyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin: ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan.

Kapulungan—Psa 111:5  Siya’y nagbigay ng pagkain sa nangatatakot sa kaniya: kaniyang aalalahaning lagi ang kaniyang tipan.

Patnugot—Psa 111:6  Kaniyang ipinakilala sa kaniyang bayan ang kapangyarihan ng kaniyang mga gawa, sa pagbibigay niya sa kanila ng mana ng mga bansa.

Kapulungan—Psa 111:7  Ang mga gawa ng kaniyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan: lahat niyang mga tuntunin ay tunay. Psa 111:8  Nangatatatag magpakailan-kailan man, mga yari sa katotohanan at katuwiran.

Patnugot—Psa 111:9  Siya’y nagsugo ng katubusan sa kaniyang bayan; kaniyang iniutos ang kaniyang tipan magpakailan man banal at kagalanggalang ang kaniyang pangalan.

Kapulungan—Psa 111:10  Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan; may mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kaniyang mga utos. Ang kaniyang kapurihan ay nananatili magpakailan man.

 

MASIGLANG AWITAN                                                                                                                        Praise Team

PANALANGIN

MGA PAGBATI

  •             Sa mga bisita
  •             Sa mga may kaarawan
  •             Sa anibersaryo ng kasal

 

PANALANGIN NG KAPULUNGAN                            

PAGBASA NG BATAYAN NG MENSAHE

  • Deuteronomy 18:15-20
  • Psalm 111 (UMH 832)
  • 1 Corinthians 8:1-13
  • Mark 1:21-28

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA

ANG PAGTATALAGA

TAWAG SA PAGHAHANDOG

Patnugot—Tanyag man tayo sa pananampalataya, sa paghahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa ating pag-ibig sa ating manggagawa.  Sikapin din nating manguna sa pagkakawanggawa para sa iba. (Paraphrase from 1Cor. 8:7)

LILIKUMIN ANG MGA HANDOG

Ikapu, Pangako, at Bukal sa Puso

DOKSOLOHIYA

Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritung Banal

Lupa’t langit mag-awitan, sa Tatlong Personang hirang.  Amen

PANALANGIN

AWIT NG PAGTATALAGA                   O Mapagpala Naming Dios  AIK 195

(Lilikumin ang handog para sa samahan ng Koinonia)

O mapagpala naming Dios patnubayan ang lingkod

Sa iyong Iglesiang dulot, pag-ibig Mo ang handog

Bigyang tapang sa gawain upang gampanan namin

Buong tapang Kang sundin.

Kay raming pagpigil sa daan ang sa ami’y nahadlang

Aang takot at alinlangan, al’sin Mo sa aming buhay

Pagpalain, bigyang tapang nang upang magtagumpay

Tunay na makakamtan.

Ang tindi ng aming pasanin, ibsan Mo o Diyos namin

Ang kilos nami’y baguhin  kalooban Mo’y sundin.

Bigyang tapang, pagpalain, buong puso kang sundin

Buong puso kang sundin.

PAGTATALAGA

Pastor—Nagkatipon tayo upang manambahan.

Kapulungan—Tayo ngayon ay hahayo upang naglingkod

Pastor—Tayo ay pinagkalooban ng liwanag ng katotohanan.

Kapulungan—Tayo ngayon ay hahayo at magbigay liwanag.

Pastor—Tayo ay pinagpala ng Dakilang Pag-ibig ng Diyos.

Kapulungan—Tayo ngayon ay lalabas at ibahagi ang pagi big sa kongkretong kaparaanan.

Pastor—Tayo ay mga tinawag na mga lingkod ni Kristo.

Kapulungan—Tayo ay humayo na gaya ni Jesus at maging lingcod ng lahat.

Lahat—Nawa ang Diyos, mula pa noon hanggang ngayon, ang Siyang magkaloob sa atin ng lakas at katapangan na humayo at magpatotoo sa Diyos ng buhay at kasaganaan.  Sa pangalan ng iisang Diyos:  Ama, Anak at Espiritu Santo.  Amen.

TATLONG AMEN

TUGTOG NG PAGHIHIWALAY

 

 

Leave a Comment