Ibigin ang Kapwa

IBIGIN ANG KAPWA
MASP 156

Ibigin ang kapwa ang maging nasa
buhay ni Jesus ay ibalita,

igawad ang awa at pagpapala
sa sinomang napapariwara.

KORO:
Akayin sa lingap ang nalilinsad
Sa Dios na may habag nang maligtas.  Amen

Sakaling aayaw ay pagtamanang
pilitin sa manga kagalingan,
Hanggang sa maparam ang kadiliman,
siya’y kusaing pagtiyagaan.

Sa dibdib na tigib ng salang dungis
ang kaligtasa’y siyang ipilit,
Na doo’y masilid at nang sumapit
sa paa ni Jesus ay ihatid.

Ituro ang bagay sa kaligtasan,
tulong ni Jesus iyong asahan
Siya ang agapay ng kalakasan
mong tatamuhin na walang hanggan.

 

 

Leave a Comment