January 12, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
January 12, 2020
1st Sunday after Epiphany
Baptism of the Lord

PAGNINILAY

“Dahil sainyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya.  Si Cristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo’y nabautismuhan sainyong pakikipag-isa sa kanya.” -Galacia 3:26-27 

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Bininyagan sa tubig…

Kapulungan: Dinalisay sa kahabagan ng Diyos!

Patnugot: Hinugasan ng pag-ibig…

Kapulungan: Pinalusong sa mas malalim na pagtatalaga ng pakikipagkaisa kay Kristo.

Patnugot: Iniahon sa tubig,

Kapulungan: Naglakbay at tumungo sa mga pamayan ang pinatigang ng galit,           pananamantala at kawalan ng pag-ibig.

Lahat: O sariwangTubig ng Buhay, Diyos na pumapawi ng uhaw, kami na Iyong          bayan na umiinom sa bukal ng Iyong kabutihan ay lumalapit sa Iyo. Samahan N’yo po kami sa aming sama-samang pagsamba at muling sariwain ang aming pagtatalaga ng buhay sa Iyo, Amen.

AWIT NG PAGPUPURI    O Bukal ng Pagpapala”                MASP3

Oh! Bukal ng pagpapala, awit ko ay itugma
Daloy ng maraming awa, awit Kang masagana.
Turuan akong umawit, ng awit dyan sa langit
Sa bundok ako’y itindig, bundok ng ‘yong pag-ibig.

Tulong Mo’y dito nakamtan, pala Mo’y ibinigay
Ikaw aking aasahan, hanggang kabilang buhay
Si Jesus ako’y hinanap, nang ako’y maglalgalag
Upang ako’y mailigtas, dugo N’ya’y ibinayad.

Sa awa mo’t kabutihan, buhay ko’y aking utang
Hakbang ko’y ‘yong pangunahan; at ng dina maligaw
Ang abang puso kong handog, marapatin mo o Dios
Tatakan mo ng pa-irog, tandang ako’y kay Jesus.  Amen.

IMBOKASYON                                                    Patnugot

TUGONG AWIT     “LapitTayongUmiibig Sa Dios”  MASP#7

Tayong umiibig sa Dios, ay lumapit,
Magkaisa na umaawit, sa kanyang paligid.

TAWAG SA PAGSISISI

Patnugot: Ang iyong patnubay at pagtutuwid sa amin ay laging sariwa, ngunit kami ay patuloy         na gumagawa taliwas sa Iyong mga Salita…

Kapulungan: “O Dios, alamnʼyo ang akingkahangalan;hindilingidsainyo ang aking   mga          kasalanan.” (Awit 69:5)

Patnugot: Lumapitngatayong may kapakumbabaansapresensya ng Diyos. Dumulogtayong        may pagkauhawsakatarungan. Hinginnatin ang kapatawaranmulasaatingmga     mapanlupignagawain at pakikipag-ugnayan.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PANALANGIN

(Sa pangunguna ng elders ng Iglesya, ang kapulungan ay magbibigayan ng isangbasongtubigsaisa’t-isa, iinumin ang tubigat sasambitin ng manggagawa ang katiyakan ng kapatawaran)

 KATIYAKAN NG KAPATAWARANPastor

“At ang sinumang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kong tagasunod ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala.”  (Mateo 10:42)Mga kapatid kung paano natin iniabot ang tubig sa isa’t-isa at sa kung papaano ito pumawi sa ating uhaw, nawa ang ating ugnayan sa Diyos at sakapwa ay maging sariwang kapahayagan rin ng pag-ibig at kapatawarang buhat sa Diyos, ang Tubig ng Buhay, Amen. 

TUGON        “Sa PanginoonIalay”      MASP#155

Ang puso mo ay ihain, Panginoo’y ibigin,
Paglingkura’t Siyang unahin, bawat nasa’y banalin.
Magbigay ka’t tumanggap, sa Dios ng awa’t habag,
Paglingkuran Siyang masikap, ibigay ang ‘yong lakas.

PAGBABAHAGINAN NG KAPAYAPAAN        

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGING PASTORAL

TUGON  “I Would Be True” HFJ # 281

I would be prayerful through each busy moment;
I would be constantly in touch with God
I would be tuned to sense God’s slightest whisper;
I would have faith to keep the path Christ trod
I would have faith to keep the path Christ trod.

 KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN

Isaias 42:1-9 &Awit 29

TUGONG AWIT            “Thy Word is A Lamp Unto My Feet”

Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path

PAGBASA SA BAGONG TIPAN                                   

Mateo 3:13-17 &Gawa 10:34-43

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                                                    

SANDALI NG PAGNINILAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG                          Patnugot

PAGLILIKOM NG HANDOG 

GLORIA PATRI

PANALANGIN NG PASASALAMAT                 Patnugot  

AWIT NG PAGTATALAGA“Si Jesus Ay Kaibigan” MASP #29

Please find the lyrics of the hymn here

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA       Pastor

TUGON   “Siyahamba”

Lumalakadsaliwanag ng Diyos, lumalakadsaliwanag ng Diyos
Lumalakadsaliwanag ng Diyos, lumalakadsaliwanag ng Diyos
Lumalakad, (lakad, lumalakad)lumalakadsaliwanag ng Diyos
Lumalakad, (lakad,lumalakad) lumalakadsaliwanag ng Diyos!

RESESYONAL 

 

Leave a Comment