January 13, 2019 Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

January 13, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
Baptism of the Lord, First Sunday after Epiphany

ANG KAPULUNGAN SA PAGPAPAHAYAG NG PAGPUPURI

Patnugot—Psa 29:1  Mangagbigay kayo sa Panginoon. Oh kayong mga anak ng makapangyarihan, mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan.

Kapulungan—Psa 29:2  Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan: inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan.

Patnugot—Psa 29:3  Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig: ang Dios ng kaluwalhatian ay kumukulog, sa makatuwid baga’y ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig.

Kapulungan—Psa 29:4  Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan; ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kamahalan. Psa 29:5  Ang tinig ng Panginoon ay bumabali ng mga cedro; Oo, pinagpuputolputol ng Panginoon ang mga cedro ng Libano.

Patnugot—Psa 29:6  Kaniya namang pinalulukso na gaya ng guya: ang Libano at Sirion na gaya ng mailap na guyang baka.

Kapulungan— sa 29:7  Humahawi ng liyab ng apoy ang tinig ng Panginoon.  Psa 29:8  Niyayanig ng tinig ng Panginoon ang ilang: niyayanig ng Panginoon ang ilang ng Kades.

Patnugot—Psa 29:9  Pinapanganganak ng tinig ng Panginoon ang mga usa, at hinuhubdan ang mga gubat: at sa kaniyang templo ay nagsasabi ang bawa’t bagay: kaluwalhatian.

Kapulungan—Psa 29:10  Ang Panginoon ay naupo sa baha na parang Hari: Oo, ang Panginoon ay nauupong parang Hari magpakailan man. Psa 29:11  Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kaniyang bayan; pagpapalain ng Panginoon ang kaniyang bayan ng kapayapaan.

 

AWIT                                     Kay Cristo’y Kapangyarihan       MASP 250

Kay Cristong kapangyarihan ating ipagdiwang
Sa kanya ay iputong ang koronang marangal
Sa kanya ay iputong ang koronang marangal.

Lahat ng lahi at bayan ngayo’y magkatua-an
Kanya ang kadakilaan kaya’t koronahan
Kanya ang kadakilaan kaya’t koronahan.

Tayo nawa’y mapabilang do’n sa karamihan
Na lagging nag-aawitan at S’ya’y koronahan;
Na lagging nag-aawitan at S’ya’y koronahan;

Ang Panginoon ng tanan ngayo’y ipadiwang
Papurihan at awitan ang kanyang pangalan;
Papurihan at awitan ang kanyang pangalan.

 

PANALANGIN                                                                         Patnugot

 PAGBASANG SAGUTAN

Patnugot—Isa 43:1  Nguni’t ngayo’y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka’t tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin.

Kapulungan—Isa 43:2  Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig ako’y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo.

Patnugot—Isa 43:3  Sapagka’t ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba.

Kapulungan—Isa 43:4  Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya’t magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay.

Patnugot—Isa 43:5  Huwag kang matakot, sapagka’t ako’y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran;

Kapulungan—Isa 43:6  Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa;

Lahat—Isa 43:7  Bawa’t tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa.

 

GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan, at ang Diwang Mang-aaliw
Nang pasimula’t ngayon din, maging sa haharapin
Walang maliw, Amen, Amen.

 MGA PAGBATI

Sa mga bisita
Sa mga may kaarawan

 PAGBASA NG BANAL NA KASULATAN                   

Mga Sulat                                             Mga Gawa 8:14-17
Magandang Balita                                  Luke 3:15-17, 21-22

 MENSAHE SA AWIT

 MENSAHE SA SALITA

 ANG PAGTATALAGA

Tawag sa Paghahandog

Patnugot—2Co 9:6  Datapuwa’t sinasabi ko, Ang naghahasik ng bahagya na ay magaani namang bahagya na; at ang naghahasik na sagana ay magaani namang sagana. 2Co 9:7  Magbigay ang bawa’t isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka’t iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.

 Lilikumin ang mga kaloob                                                       Mga Gabay

 Panalangin ng Pasasalamat                                                     Patnugot

 Awit ng Pagtatalaga                 “Ako’y Iyong Panahanan”            MASP 258

Ako’y iyong panahanan O, Espiritung Banal
Ang puso kong nagigimbal hugasanmo’t tuluyan.

Puspusin, ngayon din O, Jesus, ako’y punin
O diwang banal sa aki’y lumapit ka ngayon din.

Ako’y iyong panahan puspusin kailanman
Lubha kitang kailangan, lapit ako’y tahanan.

Ako ay may kahinaan, na na sa’yong harapan
Diwa mong lubhang banal ay punuin akong tunay.

Linisin mo’t pagpalain, buhay ko’y tangkilikin
Ikaw tanging mahabagin, ako ngayo’y punuin.

 Panalangin ng Pagtatalaga

Basbas

TATLONG AMEN

 

Leave a Comment