January 14, 2018-Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

January 14, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

January 14, 2018
Prayer for Christian Unity Sunday
2nd Sunday after Epiphany

 

Color:  White

Texts:

1 Samuel 3:1-10, (11-20)
1Sa 3:1 In those days, when the boy Samuel was serving the LORD under the direction of Eli, there were very few messages from the LORD, and visions from him were quite rare.

1Sa 3:2 One night Eli, who was now almost blind, was sleeping in his own room;
1Sa 3:3 Samuel was sleeping in the sanctuary, where the sacred Covenant Box was. Before dawn, while the lamp was still burning,
1Sa 3:4 the LORD called Samuel. He answered, “Yes, sir!”
1Sa 3:5 and ran to Eli and said, “You called me, and here I am.” But Eli answered, “I didn’t call you; go back to bed.” So Samuel went back to bed.
1Sa 3:6 The LORD called Samuel again. The boy did not know that it was the LORD, because the LORD had never spoken to him before. So he got up, went to Eli, and said, “You called me, and here I am.” But Eli answered, “My son, I didn’t call you; go back to bed.”
1Sa 3:7 (SEE 3:6)
1Sa 3:8 The LORD called Samuel a third time; he got up, went to Eli, and said, “You called me, and here I am.” Then Eli realized that it was the LORD who was calling the boy,
1Sa 3:9 so he said to him, “Go back to bed; and if he calls you again, say, ‘Speak, LORD, your servant is listening.’ ” So Samuel went back to bed.
1Sa 3:10 The LORD came and stood there, and called as he had before, “Samuel! Samuel!” Samuel answered, “Speak; your servant is listening.”

John 1:43-51
Joh 1:43 The next day Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, “Come with me!”
Joh 1:44 (Philip was from Bethsaida, the town where Andrew and Peter lived.)
Joh 1:45 Philip found Nathanael and told him, “We have found the one whom Moses wrote about in the book of the Law and whom the prophets also wrote about. He is Jesus son of Joseph, from Nazareth.”
Joh 1:46 “Can anything good come from Nazareth?” Nathanael asked. “Come and see,” answered Philip.
Joh 1:47 When Jesus saw Nathanael coming to him, he said about him, “Here is a real Israelite; there is nothing false in him!”
Joh 1:48 Nathanael asked him, “How do you know me?” Jesus answered, “I saw you when you were under the fig tree before Philip called you.”
Joh 1:49 “Teacher,” answered Nathanael, “you are the Son of God! You are the King of Israel!”
Joh 1:50 Jesus said, “Do you believe just because I told you I saw you when you were under the fig tree? You will see much greater things than this!”
Joh 1:51 And he said to them, “I am telling you the truth: you will see heaven open and God’s angels going up and coming down on the Son of Man.”

 

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

PAGHAHANDA/MALUMANAY NA TUGTUGIN

  • Pagsisindi ng mga kandila at Pagbubukas ng Bibliya              Patnugot

TAWAG SA PAGSAMBA:

Patnugot: Ako ay nagalak sa sabing ganito, “Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo!” Ang nagmamahal sa Iyo’y pagpapalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan. Dahilan sa templo ni Yahweh, ating Diyos, ang aming dalangi’y laging sumainyo.

Kapulungan: Purihin si Yahweh! Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati’y dakila at wagas, at ang katapatan niya’y walang wakas. Purihin si Yahweh!

PAPURING AWIT           “Sa Puso Ko’y May Tanging Awit” MASP 148

Sa puso ko’y may tanging awit, na nagbuhat sa langit;
Walang kasing ganda kung ihimig ito nga ang pag-ibig.

Sa puso ko’y may isang awit, awit na kahambing noong nasa langit
Sa puso ko’y may isang awit na si Jesus ang pag-ibig.

Aking iniibig si Jesus, na namatay do’n sa kruz;
Sa kasalanan ako’y tinubos, nang sa tuwa’y mapuspos.

Doon sa kaluwalhatian ako’y maninirahan;
Na kasama ng anghel sa tanan, at buong kalangitan.

 PANALANGIN (sabay-sabay):

Dakila at makapangyarihang Diyos, na Siyang lumalang ng lahat ng bagay sa mundo, sama-sama kaming lumalapit sa Iyo ngayong umaga upang tanggapin ang biyaya sa pamamgitan ng aming pag-awit, pakikipagkapatiran at pagninilay sa Iyong salita. Marapatin mong ang Banal na Espiritu na siyang dumapo sa buhay ni Kristo at ng iyong mga lingkod ang siyang magbigay pang-unawa sa aming pag-aaral. Gawin mo pong makabuluhan ang aming buhay sa pagsamba sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.

TAWAG SA PAGSISISI:

Patnugot: Ang taong nabubuhay sa kasinungalingan ay tutungo sa kapahamakan, ngunit ang taong nabubuhay sa katotohanan, liwanag at kalayaan ang lagi niyang kapisan. Ipahayag natin ang katotohanan sa harap ng Panginoon at ito ang magiging daan sa buhay na may kaganapan.

TAHIMIK NA PANANALANGIN NG BAWAT ISA

SALITA NG KAPATAWARAN

Lay Preacher: Sinabi ni Yahweh, “Halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo’y maruming-marumi sa kasalanan, kayo’y magiging busilak sa kaputian.” Amen.

TUGONG AWIT:                           “Salamat O Aking Hesus”             MASP 246

Salamat, O aking Hesus, sa kalul’wa ko’y pagtubos
Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang laya’t puspos. Amen.

MGA PAGBATI/ MALASAKIT NG KAPATIRAN

 PANALANGIN NG KAPULUNGAN                                  

TUGONG AWIT:     “Si Hesus ay Kaibigan” (unang saknong) MASP 29

Si Hesus ay Kaibigan, hirap nati’y pinasan
Nagbigay ng kapalarang Dios ay madalanginan
Gaanong lumbay at hirap ang ating dinaranas
Pagka’t di natin ilagak sa Dios ang ating lahat.

PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN

1 Samuel 3:1-11
John1:43-51

 MENSAHENG AWIT

MENSAHE NG BUHAY                                                 

TAWAG SA PAGKAKALOOB:                                                I Corinto 8:7

Patnugot: Kayo’y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa.

 DOXOLOGIA

Magpuri ang buong bayan, magpuri sa Diyos ng buhay
Lupa’t langit mag-awitan sa Tatlong Personang hirang. Amen.

 PANALANGIN NG PASASALAMAT                                            Patnugot

AWIT NG PAGHAYO              Saan Mang Dakong Kasama Si Jesus           #33 MASP

Saan mang dakong kasama si Jesus,  Ako ay ligtas sa pangambat’ lungkot
Saan mang wala S’ya’y maroong lunos, Hapis at luha ay magsisi-agos.

Koro:
Saan man, saan man papatnubayan, Saan man sa kanya’y may kaligtasan.

Saan mang pook si Cristo’y kapiling, Ako ay ligtas sa manga hilahil
Magsapinsapin man dusa’t hilahil, Ako ay payapa sa kanyang piling.

Saan ma’y ligtas at walang panganib, Sa hibo ng dya nitong daigdig
Kung lagi nang si Jesus ang kaniig pala ay aki’t wala nang tigatig.

Kung ako’y tapat at di hihiwalay, ang kandungan Niya ang aking himlayan
O lubhang mapalad ang aking buhay, sa langit ng ligayang walang hanggan!

PANALANGIN NG PAGHAYO                                                  

ANG PAGPAPALA

Lay Preacher: Kung tunay kayong sumusunod sa mga aral ni Kristo, kayo’y magiging tunay at ganap na mga anak ng Diyos. Alalahanin natin ang mga aral na ating narinig—itanim ito sa ating mga puso at lakipan ng panalanging tulungan tayo ng Diyos na ang lahat ng ito ay maisakatuparan. Nawa’y maging pagpapala nga tayo sa iba, yamang ito ang inaasahan ng Diyos sa atin.

Lahat : (itataas ang kanang kamay) Tayo ngayon ay hahayo sa sanlibutan, binigyan ng katatagan at katapangang manindigan sa katotohanan: maging matapat at manatili sa Kanya hanggang wakas; maging bukas sa layunin ng Diyos lalo’t higit sa paglilingkod tungo sa kanyang paghahari. Nawa’y ang Diyos—Manlilikha, Manunubos at Tagapamatnubay ang sumaatin, ngayon at magpakaylan man. Amen.

TATLONG AMEN

Leave a Comment