January 19, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
January 19, 2020
2nd  Sunday After the Epiphany
PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY

Paghahanda Sa Pagsamba

Pambungad Na Tugtugin                                 Pianista

Prosesyonal (Pagbubukas ng Banal na Kasulatan at Pagsisindi ng Kandila)

Tawag Sa Pagsamba

Patnugot:  Sa ating pagsamba muli nating pahalagahan at patotohanan ang kagandahan ng buhay na kaloob ng Diyos. Ang buhay nakaugnay sa buhay ng iba.

Kapulungan:  Ang buhay ay isang mahalagang kaloob ng Diyos at ito ay mainam. Ang kahalagahan nito ay ating ipinakikita sa ating patuloy na pagsunod sa Kanyang katuruan at sa pamamagitan ng ating sama-samang pagsamba.

Lahat:  Sapagkat sa pamamagitan ng ating pagsasama-sama at pagkakaisa ay ating dinaranas ang pagkasumpong ng kalooban ng Diyos, pagtahak sa landasing Kanyang ibig at sa malalim na pagtatalaga ng ating mga buhay. Muli nating sambahin ang Diyos ng buong puso, ating lubos na ipagkatiwala angating buhay sa Kanyang mga kamay.

 AWIT NG PAGPUPURI    “Si Kristo Ay Maghahari”  MASP 6

Si Cristo ang haring tunay ng lahat ng lahit bayan
Kahariang walang hanggan, araw’y walang kawakasan.

Buhat sa lahat ng bayan, mga tao’y mag-aalay
Sa kay Jesuss na pangalan ng dalangin araw-araw.

Ang bawat lahi at angkan, sa pag-ibig Nya’y tatahan
Sa mga batang awitta’y puri sa tanging pangalan.

Bawat tao’y maghahandog, ng puri sa banal ng Dios,
Angeles ay mananaog, await ang sangsinukob.  Amen.

 Panimulang Panalangin              Lahat

Diyos na pag-asa ng aming buhay, loobin Mong ang bawat araw na aming tinanggap ng may pagkakaisa ay maging dahilan ng aming paglago sa pananampalatayang magbubuklod at magdadala sa amin sa tunay na kaganapan ng buhay. Salamat dahil dinisenyo Mo na ang aming buhay ay maging kaugnay sa buhay ng iba. Salamat dahil mayroon kaming kakayahang duminig at tumugon sa pangangailangan ng aming kapwa. Tulungan Mo kaming maging tapat sa aming pagsunod at pagsamba sa Iyo alang-alang sa Iyong kaluwalhatian. Amen.


Tugong Awit   “O Pag-ibig Na Dakila”   MASP 213

Ang Espiritu’y ilakip sa damdaming may hapis,
Maghari sa aming isip, nang sa Iyo’y masanib.
Huwag Mo kaming pabayaan sa pitang kasamaan.
Ang Banal Mong kalooban, kami pangunahan.

Panalangin Ng Pagsisisi At Pagbabalik Loob

Lahat:  Panginoon kami ay nagkasala sa Iyo sa maraming beses. Sa kabila ng maraming kapahayagang aming tinanggap mula sa Iyong mga salita, hindi pa rin kami naging tapat sapagsunod sa Iyo. Pinagwalang bahala namin ang  kagandahan ng buhay at ang aming kaugnayan sa Iyo at sa bawat-isa. Kami ay dumudulog para sa aming mga sarili lamang at nililimot na ilapit sa Iyo ang kahilingan ng aming kapwa. Naging abala kami at sinayang ang mga pagkakataong ipinagkaloob Mo upang kami ay sama-samang makalapit saIyo at maging bisig ng kalinga sa isa’t-isa. Patawarin Mo kami O aming Panginoon, at muling bigyan ng pagkakataong madama ang kagalakang kaloob ng Iyong pagtugon sa aming mga sama-samang pananalangin na itinataas naming may pagkakaisa sa Iyo, sa pangalan ng mahabaging Diyos, Amen.

Tahimik na Panalangin sa Pagsisisi sa saliw ng malumanay na tugtugin)

Pastor:  Napakabuti Mo o Diyos sa amin. Hindi Mo ipinagkait ang Iyong Anak at walang pagpiling iligtas ang lahat ng tao. Buhay sa aming puso ngayon ang paniniwalang ang Diyos na mapagkalinga ay nakikinig ng hibik ng mga sa Kanya’y nagpapakumbaba at sama-samang dumudulog. Kami nga      ay naghahangad na ang biyaya ng pagkakaisa ay magbunga sa amin ng paglalim ng pagtatalaga ng buhay sa gawain ng pagpapaunlad ng pamayanan ng Diyos, magkakaiba man ang aming kaparaanan at pananaw pinagkakaisa kami ng pag-ibig at pagpapatawad ng Iisang tapat na Diyos. Amen.

Tugon       “O Hesus Iniaalay”    MASP 216

Iniaalay Ko, iniaalay ko,
Sa ‘Yo ang lahat O Kristo, Iniaalay ko.

Pagbabatian Kristiano ( Sa masayang mga awit)

Awit Ng Mga Bata                            

Mga Pagbati At Pagbabalita         

Panalangin Ng Iglesya                                     Pastor

Tugon     “Ang Taos Pusong Dalangin”   MASP 126

Ang panalanging mataman, tunay na pinakikinggan,
Sinasagot gabi’t araw, na walang pagpapaliban.
Ang puso nating may dungis, sa kay Hesus ay ilapit,
Upang ang ating paghibik ay magtamo ng tangkilik.

Ang Kapahayagan Ng Mabuting Balita

Ang Pagbasa Sa Banal Na Kasulatan          

LumangTipan 

Isaias 49:1-7;  Awit 40:1-11

Gloria Patri  

Mula Sa Ebanghelyo                   

Juan 1:29-42

Tugon      “Ang Salita Ng Diyos”

Ang salita ng Diyos ay mayaman,
waring ginto’t perlas na tunay
Kung sasaliksikin araw-araw
may kakamting lugod ang buhay.

Mensahe Sa Awit           Koro

Ang Napapanahong Mensahe            Pastor

Tawag Sa Paghahandog  Patnugot

Ang bayan ng Diyos ay may kagalakan sa paghahandog, tulad ng kagalakang nadarama sa sama-samang pagdadala sa Diyos ng mga panalangin ng pasasalamat. Tunay na ang kagalakan mula sa mayamang kaugnayan sa Diyos at sa  kapwa ay naipapahayag sa kusang loob na paghahandog ng buhay at tinatangkilik.

Tugong Awit   “Ang Aming Kaloob”  MASP 44

Ang aming kaloob Sa ‘yo’y ihahandog,
Anumang aming naimpok ay biyaya ng Diyos.

Panalangin Ng Pasasalamat            Patnugot

Salamat O Diyos sa buhay kapiling ang aming kapwa. Salamat sa yamang abot-kamay lamang namin mula sa aming pagsasama-sama. Tunay na ang pagtitipon sa pagkakaisa at pananalangin ng mananampalataya ay nagbibigay kaluwalhatian sa Iyo. Tangagapin Mo O Diyos ang aming handog at maging kaparaanan sa tuloy-tuloy na gawaing isinasangguni sa Iyo at itinataguyod ng Iyong mga anak. Amen.

Awit Ng Paghayo      “Lumakad Sa Liwanag Ng Pag-ibig”    MASP310

Lumakad sa liwanag ng pagibig,
taglayin ang twa sa puso’t dibdib,
Kay Jesus patulong hanggang masapit
ang hahantungang langit.

KORO:

Hayo’t lakbayin ang matataas na salungahin
Tulong ni Jesus ay laging sasaatin.

Bagaman ang kutya ng sanglibutan
nagkalat sa mga dadaanan
Hwag ng matakot, tayo’y sasamahan,
ni Jesus na marangal.

Lisan ang mga gawang kasalanan
at magpumilit sa kabanalan
Gawing isapuso ang magibigan
na kay Jesus na aral.

Lakarin nga natin ng boong galak,
ang lakbayin ngayong hinaharap
Dalhin ang bandila ng pagkaligtas
magpahanggang sa wakas.

Panalangin At Basbas                                  Pastor

Igawad Mong muli O Diyos ang Iyong biyaya sa aming pagtitipon. Sa sandaling paglisan, ang biyayang ating tataglayin ay maglalandas sa atin sa matuwid at ating magiging lakas upang muli nating  hangarin ang pagsasama-sama sa pagdakila sa Kanya. Ang pagpapala ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu ang sumaatin at gumabay sa atin sa pagsisikap na higit Siyang maparangalan ng ating bawat pagtitipon at pinagkaisang gawain. Amen.

Tugon     “Lumakad Sa Liwanag Ng Pag-ibig”

Lakarin nga natin ng boong galak,
Ang lakbaying ngayon hinaharap,
Dalhin ang bandila ng pagkaligtas
Magpahanggang sa wakas.

Koro:
Hayo’t lakbayin  Ang matataas na salungahin
Tulong ni Jesus ay laging sasaatin. Amen.

Pangwakas Na Tugtugin At Paghayo

Leave a Comment