January 21, 2018-Kaayusan ng Pagasamba . UCCP AKO

January 21, 2018-Kaayusan ng Pagasamba

January 21, 2018
3rd Sunday after Epiphany

 

Color:    White

Texts:

Jonah 3:1-5, 10
Jon 3:1 Once again the LORD spoke to Jonah.
Jon 3:2 He said, “Go to Nineveh, that great city, and proclaim to the people the message I have given you.”
Jon 3:3 So Jonah obeyed the LORD and went to Nineveh, a city so large that it took three days to walk through it.
Jon 3:4 Jonah started through the city, and after walking a whole day, he proclaimed, “In forty days Nineveh will be destroyed!”
Jon 3:5 The people of Nineveh believed God’s message. So they decided that everyone should fast, and all the people, from the greatest to the least, put on sackcloth to show that they had repented.
Jon 3:10 God saw what they did; he saw that they had given up their wicked behavior. So he changed his mind and did not punish them as he had said he would.

Mark 1:14-20
Mar 1:14 After John had been put in prison, Jesus went to Galilee and preached the Good News from God.
Mar 1:15 “The right time has come,” he said, “and the Kingdom of God is near! Turn away from your sins and believe the Good News!”
Mar 1:16 As Jesus walked along the shore of Lake Galilee, he saw two fishermen, Simon and his brother Andrew, catching fish with a net.
Mar 1:17 Jesus said to them, “Come with me, and I will teach you to catch people.”
Mar 1:18 At once they left their nets and went with him.
Mar 1:19 He went a little farther on and saw two other brothers, James and John, the sons of Zebedee. They were on their boat getting their nets ready.
Mar 1:20 As soon as Jesus saw them, he called them; they left their father Zebedee in the boat with the hired men and went with Jesus.

 

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

PAMBUNGAD NA TUGTUGIN                                                           

PAGBUBULAY-BULAY: “Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sangkatauha’y  kanyang sinisiyasat; tinitingnan kung may taong marunong pa, na sa kanya’y gumagalang at sumasamba.”   – Awit 14:2

TAWAG SA PAGSAMBA   

Patnugot – Ang araw na ito ay banal para sa Diyos na puspos ng karunungan!

KapulunganNagkakatipon tayo upang pakinggan ang Salita ng Diyos, unawain at sundin ang Kanyang banal na kalooban, at sama-sama natin Siyang sambahin sa Espiritu at Katotohanan.

Patnugot –Ang araw na ito ay banal para sa Diyos na bukal ng kagalakan!

Kapulungan – Nagkakatipon tayo ng may kagalakan sapagkat ang liwanag na hatid ni Kristo ay pumapawi ng kalungkutan, pagkatakot at pangamba.

PatnugotAng araw na ito ay banal para sa Diyos na puspos ng kapangyarihan!

KapulunganSumasaatin ang Espiritu ng Diyos, at tayong lahat ay tinawag at binigyan ng karapatan at kapangyarihang itaguyod ang misyon ng Panginoong HesuKristo.

Patnugot Ang araw na ito ay banal para sa ating Diyos na puspos ng pagibig at habagan.

Lahat – Halina, sama-sama nating Siyang sambahin ng may kapakumbabaan at buong paggalang! 

AWIT NG PAGPUPURI AT PROSESYONAL     Ating Purihin   HOFJ 6

Ating purihin, ating purihin ang Diyos na dakila;
Pagsamba ay ialay umawit ang madla.
Ang pangalan, ang pangalan N’ya ay laging ibandila;
Purihin sa langit, purihin sa lupa.

 Ang pagpapala, ang pagpapala ng Diyos ay hanapin;
Maglingkod na palagi’t ang aral N’ya’y sundin.
Ang pag-ibig, ang pag-ibig N’ya ay laging siyang dalhin;
Biyaya ng buhay ay ating kakamtin.

 Buong tiwala, buong tiwalang buhay ay ialay;
Ang lahat ay ilagak sa Kanyang kandungan.
May biyaya, may biyaya S’yang sa ati’y iaalay;
Purihin S’yang lagi, purihin kailanman.

 

IMBOKASYON                                                                                           Patnugot

HAMON NG PAGSISIYASAT NG MGA SARILI

Patnugot – ”Linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik-loob sa akin; sa aking harapan, kasamaan ninyo’y inyong tigilan. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran; pairalin ang katarungan; tulungan ang naaapi; ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga balo”(Isaias 1:16-17).

Lahat – Sa ganitong diwa, dinggin natin ang panawagan ng Diyos na pagsisihan ang ating mga kalabisan at kakulangan sa Kanyang banal na harapan.

TAHIMIK NA PAGSUSURI NG SARILI AT PAGSISISI    (mahinang tugtugin)

ANG PAGTANGGAP NG KAGANDAHANG-LOOB NG DIOS                                     Pastor

“Halikayo at tayo’y magliwanagan, sabi ni Yahweh. “Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo’y aking papuputiin, tulad ng yelo o bulak. Kung susundin ninyo  ang aking sinasabi , tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain.” (Isaias 1: 18-19)

TUGON                                                       Kaylaking Hiwaga              

Hindi ko maisip, kaylaking hiwaga, kaylaking paglingap, pagpapakasakit.
Sala naming tao, nang Iyong akuin; Walang hangganan, Dios, ang Iyong pag-ibig.

 BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA                                             

PANALANGING NG BAYAN NG DIOS                            

TUGON                                           Dinggin Mo, Dinggin Mo

Dinggin Mo, dinggin Mo, dinggin Mo.

O Diyos ang aming dalangin, dinggin Mo, dinggin  Mo, dinggin Mo.
Sapagkat Ikaw ang S’yang sandigan, dinggin Mo, dinggin Mo, dinggin Mo.

Sa gitna ng aming paghibik, dalangin namin ay Iyong tulungan;
Hirap at pagdurusa ay damhin; Dinggin Mo, dinggin Mo, dinggin Mo.

ANG KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

UNANG PAGBASA: MULA SA LUMANG TIPAN                               Jonas 3:1-5,10      

GLORIA PATRI     

Ang Ama’y papurihan at ang Anak at ang Espiritu
Buhat pa sa unang-mula, ngayo’t magpakailanman,
Walang hanggan, Amen, Amen.

IKALAWANG PAGBASA: MULA SA EBANGHELYO                          Markos 1:14-20

ANG MENSAHE SA AWIT                                                                                    

ANG MENSAHE SA SALITA              

TAWAG SA PAGHAHANDOG       

Patnugot Ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa bawat isa sa atin hindi man tayo karapat-dapat sa lahat ng ito.  Ngayon ay itinutuon natin ang ating mga isip hindi sa mga bagay na pangsanlibutan at panandalian lamang, kundi sa mga bagay na nauukol sa kalangitan at pang walang hanggan. Buong kasiyahan nating ialay sa Diyos ang ating mga handog at ang ating mga sarili bilang mga haing buhay.

PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB

”TUGON                                                      Doxologia                               AIK # 87

Purihin ang Dios ng awa, Kristo’t Diwang mapagpala.
Magpuri ang taong madla, sa Dios ng langit at lupa. Amen.

PANALANGIN NG PASASALAMAT             

AWIT NG PAGTATALAGA   Kay Ligaya Kung Ako’y Naglilingkod  MASP # 203
            (Lilikumin po ang Scholarship Offering sa bahaging ito)

Kay Ligaya kung ako’y naglilingkod sa Hari kong manunubos;
Kapayapaa’t kagalaka’y lubos kung ako’y naglilingkod.

Koro:
Kung ako’y naglilingkod, ang buong kaya’y handog;
Ang tuwa’y ‘di matatapos kung sa kanya’y maglingkod.

Kahit ang anino ng kamatayan, ‘di ko pinangangambahan;
Ang liwanag ng kanyang pagmamahal, ang aking kaligtasan. (Koro)

Ang tinatangkilik ko ay dadalhin kay Hesus na aking giliw;
May galak, kapayapaan at aliw na walang pagmamaliw. (Koro)

Ang patnubay ng Kanyang mga kamay ang sa aki’y nagbabantay;
At ako’y panatag sa paglalakbay kung Siya ang kaakbay. (Koro)

PANALANGIN NG PAGTATALAGA                                                              

ANG BENDISYON AT PAGHAYO                                                

TATLONG AMEN

Leave a Comment