January 26, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
January 26, 2020
3rd  Sunday of the Epiphany
NATIONAL BIBLE WEEK

Paghahanda Sa Pagsamba

Pambungad Na Tugtugin              Pianista

(Pagbubukas ng Banal na Kasulatan at Pagsisindi ng Kandila)

Awit Prosesyonal      “Buong Sigla’t May Pag-ibig”  AIK 69

Buong sigla’t may pag-ibig, ang lahat umaawit.
Puso nami’y nawawangis sa liryong sakdal dikit.
Ang bahid ng kasamaan naparam sa pag-ibig.
Batis ng tubig ng buhay ang tanging lumilinis.

Ang likha mong bagay-bagay sa buong sanlibutan,
at sampu ng lupa’t langit pawang pag-aawitan.
Ang mga tala at anghel nagpuring di naliban.
Kahit ibo’y umaawit tanda ng kagalakan.

Bawat taong nagkasala ay iyong nililinis,
kung tunay na nagsisisi at sa ‘yo’y magbabalik.
Buong puso na lalapit sa utos di lilihis.
Buhay nami’y bigyang tanglaw at turuang magtiis.

Magsasamang may awitan ang ligtas na nilalang,
ang hari ng mga hari pag-ukulan ng dangal.
Mag-aawitang walang humpay at ating makakamtan.
Ang layuning ating nais buhay na walang hanggan. Amen.

 Tawag Sa Pagsamba(Mula sa aklat ni Lucas 8:9-15 at Statement of Faith)

Patnugot: Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghaga.  Sumagot si Jesus,  “Sa inyo’y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos,ngunit sa iba’y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang  ‘Tumingin man sila’y hindi makakita; At makinig man sila’y di makaunawa.’ ”

Kapulungan: Ito ang kahulugan ng talighaga: ang binhi ay ang salita ng Diyos.

Patnugot: Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay mga nakinig, ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila    manalig at maligtas.

Kapulungan:  Ito ang Salita ng Panginoon. Purihin ang Kanyang pangalan.

Patnugot:  Ang mga nalaglag sa batuhan ay ang mga nakinig ng mga salita at tumanggap na may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso.  Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok at tumiwalag agad.

Kapulungan:   Ito ang Salita ng Panginoon. Purihin ang Kanyang pangalan.

Patnugot:  Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig ngunit nang             malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya’t hindi nahinog ang kanilang bunga.

Kapulungan:  Ito ang Salita ng Panginoon. Purihin ang Kanyang pangalan.

Patnugot:   Ang mga nahasik naman sa matabang lupa’y ang mga nakinig ng salita.        Iningatan nila  ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila’y nagtiyaga hanggang mamunga.

Kapulungan:  Ito ang Salita ng Panginoon. Purihin ang Kanyang pangalan.

Lahat:   Sumasampalataya Kami na ang Banal na Kasulatan, ang Luma at Bagong              Tipan, ay isang matapat na saksi sa kapahayagan ng Dios sa Kanyang sarili sa kasaysayan ng Kanyang bayan at sa buhay ng mga tao. Bilang pinili at kinasihang kasangkapan, ito ay tumatanglaw, gumagabay, nagtutuwid at nagtuturo sa Kanyang bayan sa kanilang             pananampalataya at pagsaksi. Sumasampalataya kami sa Iyo O Diyos at sa mga Salita Mo kami ay nagsusumikap manangan at patuloy na sa Iyo’y magpupuri.

Pambungad Na Panalangi           Patnugot

Ang Pagsisisi

Tawag Sa Pagsisisi

Patnugot: Nahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng                 kalapastanganan at kasamaan ng mga taong tinatago ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Dahil dito, magbalik-loob kayo sa Diyos, talikdan ninyo ang paggawa ang masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti; pairalin ang katarungan; itigil ang pag-aapi; tulungan at ipagtanggol ang mga walang lakas at tinig.

Awit Ng Pagsisisi          “Kum Ba Yah”

Kum ba yah,my Lord, Kum ba yah (3X)
O Lord, Kum ba yah.

Tahimik Na Panalangin ng Pagsisisi (Sa saliw ng malamyos na tugtugin.)

Ang Pagpapawalang Sala Ng Diyos             Pastor

Awit Ng Pagpapasalamat     “Salamat O Aking Jesus”  MASP 246

Salamat O aking Jesus sa kalulwa ko’y pagtubos
Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang laya’t puspos.

Ang Pagbabatiang Kristiano (Sa mga awit ng “His Banner Over Me Is Love”)

Awit Ng Mga Bata

Mga Pagbati at Pagbabalita                                          

Ang Iglesya Sa Pananalangin        Pastor

Tugon        “You Are My Hiding Place”

You are my hiding place, You always fill my heart
With song of deliverance, Whenever I am afraid
I will trust in You (2X)

Let the weak say I am strong, In the strength of my Lord.

Ang Kapahayagan Ng Mabuting Balita

LumangTipan                    

Isaias 9:1-4
Awit 27:1, 4-9

Tugon      “Ang Salita Ng Diyos”

Ang Salita ng Diyos ay mayaman
waring ginto’t perlas na tunay
Kung sasaliksikin araw-araw
may kakamting lugod ang buhay.

Mula sa Ebanghelyo                  

Mateo 4:12-23

Mensahe Sa Awit                                    Koro

Ang Napapanahong Mensahe                Pastor

Tawag Sa Paghahandog                        Patnugot

Magbigay kayo at kayo’y tatanggap. Sapagkat tumatanggap ang nagbibigay ng may kagalakan. At ang di maubos na biyaya ng Panginoon ay patuloy na aagos sa ating mga kamalig.Halina, gawin natin ang paghahandog nang may pagtatapat para sa gawain at misyon ng Panginoong Jesus. Siya nawa.

Tugong Awit       “Ang Aming Kaloob”  MASP 44

Ang aming kaloob Sa ‘yo’y ihahandog,
Anumang aming naimpok ay biyaya ng Diyos.

Panalangin Ng Pasasalamat                   Patnugot

Awit Ng Paghayo “Langit Na Bayang Hanap Ng Tao” AIK 338
(Sa huling istropa tatayo po ang lahat kasabay ng paghahandog sa Ikapu, Pangako, Alay Unlad at Sarili sa pamamagitan ng pagluhod sa “kneeling rail”.)

Langit na bayang hanap ng tao
ang daan ay si Cristo;

Magsising tunay na makakamtan mo,
liligaya at magbabago.

Magtiwala ka’t bibigyang pansin
ang dalangi’y diringgin.

Pagsisihan mo ang gawang linsil,
papanaw ang hirap mo’t lagim.

Tayo’y magsikap upang makamtan
ang pangarap na bayan;

Si Cristo lamang ang ating daan,
ang  buhay at ang kaligtasan.

Ang bayang langit dimo daratnin
kung ang buhay mo’y linsil

Ngayo’y magsikap ang dapat gawin
ang anyaya N’ya ay tanggapin.

Ang bayang langit, ating tahanan
ay batbat kagalakan;

Ang nananalig kay Cristong ngalan
may pag-asa at mabubuhay.

Gnunit ang taong di nananalig
di kasama sa langit

Habang may oras magbagong isip
kay Jesus ligtas ang lalapit.

Panalangin At Basbas                  Pastor

Tatlong Amen

Pangwakas Na Tugtugin At Reseyonal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment