January 27, 2019 Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

January 27, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
January 27, 2019

Third Sunday after Epiphany
National Bible Sunday
Color: Green

PANIMULANG TUGTUGIN

PROSESYONAL      

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA  PAGSAMBA

Patnugot: Tayo ay narito bilang pamayanang pinili at pinagkasundo sa Diyos.

Kapulungan: Kung kaya’t marapat na purihin at pasalamatan ang Diyos na tumawag sa atin bilang kanyang katawan.

Patnugot:Narito tayo upang makipagtagpo sa Diyos na banal. Inihahayag sa kanyang kabanal-banalang trono ang ating mga karanasan sa sama-samang nating pagpapanday at pagpapatibay ng ating pananampalataya.

Kapulungan: Ang pananampalatayang minana pa natin mula kina Abaraham, Isaac, Jacob at sa iba pang mga ninnuno ng ating pananampalataya na naging daluyan sa pagpapatuloy ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan.

Lahat: Itaas natin ang ating mga tinig at muling pagkaisahin ang ating diwa at damdamin sa muling pagpapatibay ng tipan ng Diyos sa kanyang Iglesia.

AWIT NG PAGPUPURI             “Si Kristo ay Naghahari  ”MASP # 6

Si Kristo ang Haring tunay ng lahat ng lahi’t bayan
Kahariang walang hanggan, araw’y walang kawakasan

Buhat sa lahat ng bayan, mga tao’y mag-aalay
Sa kay Hesus na pangalan ng dalangin araw-araw

Ang bawat lahi at angkan sa pag-ibig nya’y tatahan
Sa mga batang awita’y puri sa tanging pangalan

Bawat tao’y maghahandog, ng puri sa banal ng Dios
Angheles ay mananaog, aawit ang sangsinukob

 PANIMULANG PANALANGIN                        Patnugot   

 TAWAGSA PAGSISISI

Patnugot—Ang pagkakasala ng isang suwail ay kaparusahan ng buong sambahayan, ang maling kultura at kaugalian ay naging sanhi ng pagkaligaw sa tunay na hangarin ng Dios na magkaroon ng buhay na ganap ang sangkatauhan, kung kaya sa oras na ito, ating dalhin sa Dios ang ating mga kahinaan maging ang ating mga kasalanan upang tayo’y maging ganap sa harapan ng Dios. Maglaan tayo ng katahimikan upang magsuri,  magsisi at tuklasin ang tunay na kabanalang buhat sa Kanya.

Pansariling panalangin 

SALITA NG KAPANATAGAN

Pastor—Ipinasya ng Diyos na ang  Kanyang kalikasan ay manatili rin sa Anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng Anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Col. 1:19-20

TUGONG AWIT:                      “Sa Lahat Ng Saglit”    MASP #  67

Tunay kang kailangan sa lahat ng araw,
pagpalain mong tunay, yaring buhay. Amen.

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA

PANALANGIN NG PAMAYANAN

ANG PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN:

Lumang Tipan:    Nehemiah 8:1-3, 5-6, 8-10
Awit 19
Bagong Tipan:    

1 Corinto 12:12-31a
Lukas 4: 14-21

TUGONG AWIT                                     “Thy Word”

Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, Amen.

MENSAHE MULA SA AWIT

MENSAHE NG BUHAY

TAWAG SA PAGHAHANDOG:                    

Patnugot—Sa Diyos na nagkaloob ng buhay, ating ialay ang isang matapat na paghahandog. Alalahanin natin na ang paghahandog ay pagpapahayag din na ang ating pag-asa ay nasa Diyos at tayo ay lubusang nagtitiwala sa Kanyang gagawin sa mga araw ng ating buhay.

PAGLIKOM NG MGA KALOOB

DOKSOLOHIYA

PANALANGIN NG PASASALAMAT

AWIT NG PAGHAYO                  “Ang Pananalig Ko”  MASP # 42

Ang pananalig ko, nagdusang kordero,
sa kalbaryo, dinggin ang samo ko
Linisin mo ako, gawing maging iyo, at lingkod mo

Pag-ibig mo’y walang taas o lalim man,
walang hanggan, kaya kahabagan
Ang pananambitan ng sila’y maibsan, habang buhay

Sa landas ko’y tanglaw ang banal mong aral,
ipatnubay upang hwag maligaw
Sa gawang mahalay tangkilikin tunay, kristong mahal.

At sa kawakasan kung ang kamatayan,
ay dumatal, ako’y pagpalain
Takot ko’y alisin, kaluluwa’y dalhin sa iyong piling

PANGWAKAS NA PANALANGIN AT BASBAS

TATLONG AMEN

PANGWAKAS NA TUGTUGIN

ANG PAGHAYO

 

Leave a Comment