January 5, 2020 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
January 5, 2020
2nd Sunday after Christmas

Communion Sunday, Epiphany Sunday

 

Sarilinang Pagninilay/ Pagsisindi ng mga Kandila

Ang Kapulungan sa Pagsamba (Awit 147:12-20)

Patnugot12 Purihin mo ang Panginoon, Oh Jerusalem; purihin mo ang iyong Dios, Oh Sion.

KapulunganSapagka’t kaniyang pinatibay ang mga halang ng iyong mga pintuang-bayan; kaniyang pinagpala ang iyong mga anak sa loob mo.

Patnugot14 Siya’y gumagawa ng kapayapaan sa iyong mga hangganan; kaniyang binubusog ka ng pinakamainam na trigo.

Kapulungan15 Kaniyang sinusugo ang kaniyang utos sa lupa; ang kaniyang salita ay tumatakbong maliksi.

Patnugot16 Siya’y nagbibigay ng nieve na parang balahibo ng tupa; siya’y nagkakalat ng eskarcha na parang abo.

Kapulungan—17 Kaniyang inihahagis na parang putol na maliit ang kaniyang hielo: sinong makatatagal sa harap ng lamig niyaon?

Patnugot18 Kaniyang pinahahatdan ng salita, at tinutunaw: kaniyang pinahihihip ang kaniyang hangin, at ang tubig ay pinaagos.

Kapulungan19 Kaniyang ipinabatid ang kaniyang salita sa Jacob, ang kaniyang mga palatuntunan at mga kahatulan sa Israel. 20 Siya’y hindi gumawa ng gayon sa alin mang bansa: at tungkol sa kaniyang mga kahatulan, hindi nila nalaman. Purihin ninyo ang Panginoon.

 

AWIT NG PAGPUPURI  “O Maligayang Araw”  MASP 19

O maligayang araw, kagalaka’y taglay;
Pumapawi sa lumbay, kagandagandahan:
Ngayon ang kalahata’y mag-aawitan,
Ng kabanalbanalan sa Diyos nating mahal.

Sa paglalang mo lamang, liwanag sumilang
Sa ‘yo ang kaligtasan kay Kristong tinaglay;
Sa ‘Yo ay may tagumapay langit ang nagbigay,
Sa ‘Yong kal’walhatian liwanag kuminang.

Ngayon ay dumaratal sa nangapapagal,
Tanging pananawagan ang isinisigaw
Ebanghelyo’y iaral wagas at malinaw
Nang kaluw’wa’y agusan ng tubig na buhay.

Sa pinagpalang araw ng kapahingahan,
Biyayumubukal sa nanambahan.
Atin ngang papurihan kabanalbanalang
Diyos at anak na tunay at Diwang Patnubay.  Amen.

PANALANGIN                                               Patnugot

 

Ang Sambahayan sa Pagsisisi

Tawag sa Pagsisisi

Patnugot—Ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya.  Dahil dito, lumalaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala (Roma 5:12).  Atin ngayong sama-samang ipagtapat sa Panginoon ang ating mga kasalanan, hayag man o lihim nating ginawa.

Matahimik na Pagsisisi at Pananalangin

Salita ng Kapatawaran

Pastor–Sinabi ni Yahweh, “Halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan.  Kahit na kayo’y maruming-marumi sa kasalanan, kayo’y magiging busilak sa kaputian” Dahil sa biyaya ng Dios, tanggapin natin ang kanyang banal na pagtutuwid. Amen.

Tugon:     “Si Hesus ay Kaibigan” (ika-3 saknong)  MASP # 29

Mabigat ba ang pasanin at maraming isipan
Kay Hesus mo idalangin at kanyang aalisin
Kung kaibiga’y lumimot, idalangin mo sa Dios
Siyang sa iyo’y kukupkop at aaliw na lubos. Amen.

Mga Pagbati, Paalaala at Malasakit

Panalangin ng Pamayanan                                      Pastor

Tugon:            “Sa Dalangi’t Pagdaing”     MASP 81

Sa dalangi’t pagdaing ng kailangan natin
Ang tawag ba sa akin ng Ama ay didinggin?
Ngayon di’y dumulog at lumapit kay Hesus
Ngayon di’y dumulog at lumapit kay Hesus.

Pagbasa sa Matandang Tipan

Jeremiah 31:7-14

 Gloria Patri

Pagbasa sa Mga Liham

Efeso 1:3-14

Pagbasa sa Bagong Tipan

John 1:1-18

Mensahe sa Awit                               

Mensahe sa Salita

Ang Banal na Hapunan

Awit ng Paghahanda “Aba Akong di Gasino”  MASP 40

Aba akong di gasino, na tinubos ng dugo mo
Lumalapit  na totoo, sa ‘yo o, Dios na Kordero.

Sa aba kong kaluluwa, ang dugo Mo ay sukat na
Na makahugas sa sala, o Kordero ng Dios Ama.

Akong abang nanininimdim, sa pangambang salagimsim
Sa panganib ay gayon din, lingapin Kordero naming.

Sa ba kong maralita, bulag ang isip at dukha
Magdalang habag at awa, Korderong Dios na dakila.  Amen

 Ang Salita ng Pagkatatag

 Ang Pagbabahaginan

 Tawag sa Pagkakaloob 

Patnugot—Bayan ng Diyos, halina’t ating ipagdiwang ang ating buhay na itinatalaga sa pagsunod sa Panginoong Hesus.  Buong pasasalamat nating ihandog ang ating buhay at ang bunga ng ating pagpapagal.

Paghahandog ng Buhay at mga Tinatangkilik

Doksolohiya

Magpuri ang buong bayan, magpuri sa Dios ng buhay
Lupa’t langit mag-awitan sa Tatlong Personang hirang. Amen.

Panalangin ng Pasasalamat Ukol sa Handog    Patnugot

Awit ng Pagtatalaga     Si Jesus  Ang Ilaw   #28MASP

Ang mundo’y nawala sa kasalanan ngunit si Jesus ang ilaw
Luwalhati’y tulad sa katanghalian, ang mundo’y niliwanagan.

KORO:
Hayo’t lumapit na sa ilaw. Na sa atin ay tumatanglay,
Ang paningin ko ay nabuksan, Pagkat si Jesus ang ilaw.

Ang kay Jesus walang kadiliman, pagkat si Jesus ang ilaw
At sa liwanag tayo maglalakbay, kung susundan ang patnubay.

Sa langit ang araw’y di kailangan, pagkat si Jesus ang ilaw,
Kordero’y liwanag sa gintong bayan, doon si Jesus s’yang ilaw.

Panalangin ng Pagtatalaga

Basbas

Tatlong Amen

Leave a Comment