January 6, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
Communion Sunday, Epiphany of the Lord

 

Sarilinang Pagninilay/ Pagsisindi ng mga Kandila

Tawag sa Pagsamba

Patnugot—Psa 72:1  Ibigay mo sa hari ang iyong mga kahatulan, Oh Dios, at ang iyong katuwiran sa anak na lalake ng hari. Psa 72:2  Kaniyang hahatulan ang iyong bayan, ng katuwiran, at ang iyong dukha, ng kahatulan.

 Kapulungan—Psa 72:3  Ang mga bundok ay magtataglay ng kapayapaan sa bayan, at ang mga gulod, sa katuwiran.

Patnugot—Psa 72:4  Kaniyang hahatulan ang dukha sa bayan, kaniyang ililigtas ang mga anak ng mapagkailangan, at pagwawaraywarayin ang mangaapi. Psa 72:5  Sila’y mangatatakot sa iyo habang nananatili ang araw, at habang sumisilang ang buwan, sa lahat ng Sali’t saling lahi.

Kapulungan—Psa 72:6  Siya’y babagsak na parang ulan sa tuyong damo: gaya ng ambon na dumidilig sa lupa.

Patnugot—Psa 72:7  Sa kaniyang mga kaarawan ay giginhawa ang mga matuwid; at saganang kapayapaan, hanggang sa mawala ang buwan.

AWIT NG PAGPUPURI            “Tatlong Hari na Naglakbay”MASP 282

Tatlong hari na naglakbay may handog kaming taglay
Batis, bundok, lati’t parang ang tinuntong tunay.

Koro:
O talang kahanganga may gandang maharlika,
Sa pakanlurang lakbayin patnubayan ng ningning.  Amen

Hari’y nilang sa Bethlehem sa kanya’y ginto ang hain
Darakilang hari nating hindi magmamaliw.

Ang aking dala’y kamanyang sa kanyang angking kadiosan
Ang lahat ay mag-aalay ng pagsambang tunay.

Mabangong mira ang handog buhay ang idinudulot
Ang dalamhati at lungkot pinapawing lubos.

Pagmasdan natin si Jesus, hari’t Dios at tanging handog
Aleluya, aleluya sa boong sinukob.

PANALANGIN                                                             Patnugot

Ang Sambahayan sa Pagsisisi

Tawag sa Pagsisisi (Patnugot)
Ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya.  Dahil dito, lumalaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala (Roma 5:12).  Atin ngayong sama-samang ipagtapat sa Panginoon ang ating mga kasalanan, hayag man o lihim nating ginawa.

Matahimik na Pagsisisi at Pananalangin

Salita ng Kapatawaran                                                                 Pastor
Sinabi ni Yahweh, “Halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan.  Kahit na kayo’y maruming-marumi sa kasalanan, kayo’y magiging busilak sa kaputian” Dahil sa biyaya ng Dios, tanggapin natin ang kanyang banal na pagtutuwid. Amen.

Tugon:                                         Tunay Ka at Tapat 273 AIK

Ang Dios nati’y wagas! Tunay siya at tapat! Araw-araw ating namamalas;
Sa kanyang pag-ibig maaasahan, an gating hihingin ay kakamtan.

Mga Pagbati, Paalaala at Malasakit                  

Panalangin ng Pamayanan ng Mananampalataya                         Pastor

Tugon:                                           “Sa Dalangi’t Pagdaing”              MASP 81

Sa dalangi’t pagdaing ng kailangan natin
Ang tawag ba sa akin ng Ama ay didinggin?

Ngayon di’y dumulog at lumapit kay Hesus
Ngayon di’y dumulog at lumapit kay Hesus.

Pagbasa sa Matandang Tipan                                              Isaias 60: 1-6

GLORIA PATRI

Pagbasa sa Mga Liham                                                        Efeso 3: 1-12

Pagbasa sa Bagong Tipan                                                Mateo 2: 1-12

Mensahe sa Awit                               

 Mensahe sa Salita

Ang Banal na Hapunan

Tawag sa Pagkakaloob                                                             Patnugot
Bayan ng Diyos, halina’t ating ipagdiwang ang ating buhay na itinatalaga sa pagsunod sa Panginoong Hesus.  Buong pasasalamat nating ihandog ang ating buhay at ang bunga ng ating pagpapagal.

Paghahandog ng Buhay at mga Tinatangkilik

Doksolohiya

Magpuri ang buong bayan, magpuri sa Dios ng buhay
Lupa’t langit mag-awitan sa Tatlong Personang hirang. Amen.

Panalangin ng Pasasalamat Ukol sa Handog                                       Patnugot

Awit ng Pagtatalaga                     Ang Buhay Ko’y Tangnan Mo
                                                     Take My Life and Let It Be AIK 19

Ang buhay ko’y tangnan Mo nais kong maging Iyo
Bawat oras ay mabago nang upang ang malasap
Kaglakan kay Cristo.

Ang bisig ko’y kunin din kung ‘yon ang “Yong naisin
Sa Iyong handing Gawain maglingkod nang buong giliw
Maglingkod buong giliw.

Ang tinig ko ay laan upang magpuring tunay
Kunin Mo at ‘Yong hawakan ang nais ko’y patnubay
Ang layunin at pakay.

Ginto’t pilak ko’y kunin yaman kong ihahain
Handog kong may paggiliw handog sa Iyong Gawain
Handog ko sa Gawain.  Amen.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA

TATLONG AMEN

Leave a Comment