January 7, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

Communion Sunday
Baptism of the Lord
Epiphany Sunday
First Sunday after Epiphany

Color:  White

Texts:

Genesis 1:1-5
New International Version (NIV)

In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, “Let there be light,” and there was light. God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. God called the light “day,” and the darkness he called “night.” And there was evening, and there was morning—the first day.

Mark 1:4-11
New International Version (NIV)

Mar 1:4 So John appeared in the desert, baptizing and preaching. “Turn away from your sins and be baptized,” he told the people, “and God will forgive your sins.”
Mar 1:5 Many people from the province of Judea and the city of Jerusalem went out to hear John. They confessed their sins, and he baptized them in the Jordan River.
Mar 1:6 John wore clothes made of camel’s hair, with a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey.
Mar 1:7 He announced to the people, “The man who will come after me is much greater than I am. I am not good enough even to bend down and untie his sandals.
Mar 1:8 I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit.”
Mar 1:9 Not long afterward Jesus came from Nazareth in the province of Galilee, and was baptized by John in the Jordan.
Mar 1:10 As soon as Jesus came up out of the water, he saw heaven opening and the Spirit coming down on him like a dove.
Mar 1:11 And a voice came from heaven, “You are my own dear Son. I am pleased with you.”

 

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

PROSESYONAL

PAGBUBUKAS NG BIBLIYA/ PAGSISINDI NG KANDILA

TAWAG SA  PAGSAMBA

Patnugot: Ang Dios na Manlilikha, na Siyang lumalang sa atin mula sa alabok at S’yang nagkaloob ng hininga ng buhay ay S’ya ring tumawag sa atin tungo sa bagong buhay sa pamamagitan ng bawtismo at alab ng Banal na Espiritu.

Kapulungan: Sa Dios na Manlilikha iniaalay natin ang ating mga sarili bilang mga haing buhay.

Patnugot: Si Hesus na ating Tagapagligtas, na Siyang ipinanganak ni Birheng Maria ay Siyang nagturo at nag-akay sa atin sa daan ng matuwid na pamumuhay sa pamamagitan ng Kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay.

Kapulungan: Sa Dios na Manunubos, iniaalay natin ang ating mga sarili bilang mga haing buhay.

Patnugot:  Ang Banal na Espiritu na Siyang Diwang Patnubay, na S’yang nagtalaga sa atin sa diwa ng bawtismo bilang pamayanan ng Dios angS’ya ring nagbibigay lakas sa atin upang ipahayag ang kaharian ng katarungan at pag-ibig, ng kalayaan at kapayapaan, ngayon at hanggang sa katapusan ng panahon.

Kapulungan: Sa Dios na Diwang Gabay, iniaalay natin ang ating mga sarili bilang mga haing buhay.

Lahat:   Halina , buong Sambahayan na sumasampalataya, iukol natin ang ating buhay sa pagsamba, pag-aawitan at pagluluwalhati sa Dios Manlilikha, Manunubos at Diwang Pumapatnubay, ngayon at magpakailan man!

AWIT NG PAGPUPURI:        “Dios Natin ay Luwalhatiin”                      HFJ 8

Dios natin ay luwalhatiin, atin S’yang papurihan
May paggalang na lapitan, ngalan niya’y ipag-awitan

Refrain:
Dios ng awa, Dios ng pagsinta, tanggapin aming pagsamba;
Alay namin puso’t kalulwa, at laging pupurihin Ka.

Sala nati’y ipahayag, nang kamtan ang patawad
Ating dalhin ang bagabag, pala niya ay igagawad

Nasa ng Dios ay hanapin, aral niya’y dinggin natin
Buhay natin ay ihain, atas niya ay ating tupdin.

PANIMULANG PANALANGIN (Sabay-sabay)

Dios ng Kasaysayan at Buhay, inihayag mo ang iyong kadakilaan sa pamamagitan ng pagsilang ng iyong Bugtong na Anak na si Hesus upang maging tanglaw ng lahat ng bansa at magpalaya sa mga bihag. Loobin Mo na kami’y makakilala sa paghahayag Mo upang makibahagi sa pagdadala ng Mabuting Balita at  makapagpahayag ng balita ng kayapaan at  katagumpayan ng Iyong katarungan. Isinasamo namin ang panalanging ito sa pamamagitan ni HesuKristo, ang Salita na nagkatawang-tao. Amen.

TUGONG AWIT:             “Nagmula sa Silangan ang Tatlong Pantas”  AIK 166

Koro:
Ta-lang kahanga-hangang tunay kay ningning ng liwanag
Ang tanging naging gabay niyong tatlong mga pantas.

TAWAG SA PAGSISISI                                                                                      Patnugot

Ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya.  Dahil dito, lumalaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala (Roma 5:12).  Atin ngayong sama-samang ipagtapat sa Panginoon ang ating mga kasalanan, hayag man o lihim nating ginawa.

 Tahimik na Pananalangin ng Pagsusuri at Pagsisisi ng Bawat Isa

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                                                         Pastor

Si Kristo’y namatay  upang tayo’y tubusin sa ating mga kasalanan. Ang Kanyang dugong natigis sa bundok ng kalbaryo ang naging kabayaran sa lahat ng ating pagsalansang. Tayo ay Kanyang pinatawad na at sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan. Taglayin natin ngayon ang Kanyang kapatawaran. Tayo rin ay kanyang mga anak na lubos niyang minamahal. 

TUGONG AWIT:                          “Sa Pag-ibig ng Diyos”  MASP 252

Sa pag-ibig ng Diyos, kanyang ibinigay,
bugtong niyang Anak sa krus ay namatay
Muli s’yang babalik, laking kagalakan!
Dahil sa pagmamahal.

PANALANGIN NG PAMAYANAN  (Pastor)

PAGBASA MULA SA LUMANG TIPAN                                          Genesis 1:1-5

GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan, Anak at ang Diwang Mang-aaliw
Nang pasimula’t ngayon din, maging sa haharapin
Walang maliw. Amen. Amen.

PAGBASA MULA SA BAGONG TIPAN                                           Mark 1:4-11

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE NG BUHAY

PAGDIRIWANG NG BANAL NA HAPUNAN           Awit :  “Kay Laking Hiwaga”

Hindi ko maisip, kay laking hiwaga; kay laking paglingap, pagpapakasakit
Sala naming tao nang iyong akuin, walang hangganan Diyos, ang iyong pag-ibig.

Ang abang lingkod mo’y di karapat-dapat, sa ‘yo’y makisalo, makipaghapunan
Di na ninanais ng maraming bagay. Sapat na madamang ikaw’y kapiling.

Sa ‘king pagtanggap ng alak at tinapay, aking kagalakan ay walang mapagsidlan
Di kinakailangang akin pang wariin, kung bakit ang ligaya ko’y walang patid.

Sana’y sa paglisan sa iyong tahanan, aming mga puso ay iyong lukuban
Na maging dambana ng ‘yong kabutihan, maging huwaran ng pagmamahalan.

TAWAG SA PAGHAHANDOG:     (Patnugot)                                  Kawikaan 30: 7-9

PAGLIKOM NG MGA KALOOB

DOKSOLOHIYA

PANALANGIN NG PASASALAMAT UKOL SA HANDOG                         Patnugot

AWIT NG PAGHAYO                   “Isama Mo ako, Hesus”   MASP 77
(Dito ihahandog ang Everybody’s birthday)

Samahan mo ako Jesus, na gumawa at maglingkod
Lihim mo’y aking matalos, bigyan ng tapang ng loob.

Ang pusong nanglulupaypay, akin sanang matulungan
Salita ng magmamahal, dalhin sa nangangailangan.

Ako’y turuang magtiis, tulad ng iyong sinapit
Sa Gawain ng pag-ibig tanang sama’y ng magahis.

At umasang ikaw lamang, ang tanglaw sa aking daan
Sa iyong kapayapaan, Ako’y loobing mabuhay.  Amen.

PANGWAKAS NA PANALANGIN AT BASBAS

TATLONG AMEN

RESESYONAL

Leave a Comment