July 14, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba
July 14, 2019
5th Sunday after Pentecost, Rural Life Sunday


Mga Tagapanguna sa Pananambahan

PANIMULANG TUGTUGIN

PROSESYONAL

PAGBUBUKAS NG BIBLIA AT PAGSISINDI NG KANDILA NI KRISTO

†TAWAG SA PAGPUPURI AT PAGSAMBA                            

Patnugot: Mga kapatid, minarapat ng Diyos na tayo ay magpasalamat at magdiwang, sapagkat ating         sasariwain ang buhay sa kanayunan. Isang pagsariwa at pagpapaala-ala na ang buhay na             payak at mapayapa ay hindi kayang ibigay ng kulturang mapangwasak at nagkukubli sa huwad na pagbabago…

Kapulungan: Na nagbabaon sa atin sa limot sa tunay na kahulugan ng kagandahan ng buhay,       buhay na nakaugnay sa Dakilang Lumikha.

Lahat: Tayo ay umawit, purihin natin ang Diyos ng kanayunan!

 

† AWIT NG PAGPUPURI              Hasik sa Umaga”       MASP#104 

Hasik sa umaga binhing kaawaan,
Hasik sa tanghali at sa hapon man;
Ang panahong tanging ating hinihintay
Tayo’y may kakamtan na kagalakan.

Koro:
Ang ani’y dalhin kung mabigkis na, Sa pagliligpit,
Tayo’y mangagsaya;  Tayo’y mangagsaya.

Hasik sa tag-araw, at sa tag-ulan man,
Madilim na ulap, h’wag katakutan;
Lahat ng gawai’y kusang mapaparam,
At ang kagalaka’y ating kakamtan.

Makipagtiis sa kaniyang pangalan.
Tiisin ang hirap at kalungkutan;
Kung ang luha ay dagli na ngang maparam,
Ang kagalakan ay ating kakamtan.

 †IMBOKASYON                                                                     Patnugot

 TAWAG NG PAGSISISI

 Patnugot: Ang  bawat pagkukulang at pagkakasala natin sa harapan ng Diyos ay nakapagdudulot sa atin ng panghihina at kung minsan ay pagtalikod. Subalit hindi tayo kayang talikuran ng Diyos, kung tayo ay handang lumapit, magsisi at sa kanya ay muling susunod…


SALITA NG KAPANATAGAN                                                                                                       

Tugong Awit           Pastor Kang Aming Patnubay”    MASP#35

Kahit masala at dukha, tinatanggap mong kusa;
May-awa ka at biyaya naming ikalalaya.
Mapagpala naming Jesus lingapin ang may lunos.
Mapagpala naming Jesus lingapin ang may lunos.

 

PANALANGANGIN NG BAYAN            

Tugong   Awit            “Christian Unity”                                HOFJ # 272

Jesus Christ our Lord, we pray, that our life shall be
living channels of faith and love, Christian unity.
Bless, O Christ, we humbly pray, this our Christian unity,
so our faith and love shall be following Your way.


PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

 LUMANG TIPAN

Amos 7:7-17
Deuteronomy 30:9-14
Awit 82
Awit 25:1-10

†EBANGHELYO

Lukas 10:25-37         

†Gloria Patri

Ang Ama’y papurihan at ang Anak at ang Espiritu.
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailanman,
Walang hanggan. Amen. Amen.”

 

Mensahe sa Awit:                              

Mensahe sa Salita:  

LITANIYA NG PAGNINILAY:

Patnugot: Kaya ba nating maging magsasaka? Kaya ba nating ilubog ang ating mga paa sa maputik na  lupa?

Kapulungan: Kaya ba nating gumising habang tulog pa pati ang araw? Kaya ba nating tiisin ang    lamig sa umaga at ang pagkasunog ng balat sa katanghalian?

Patnugot: Kaya ba nating sinupin ang mga binhi para sa susunod na taniman? Kaya ba nating isa- isang    ibaon sa lupa ang mga butil sa kabukiran?

Kapulungan: Kaya ba nating hintayin ang dahan-dahang pag-usbong ng buhay? Kaya ba nating     walang pagal na akyatin ang kopra o gapasin ang palay?

Lahat: Kaya ba nating ipaglaban ang lupang sinasaka, lupang taniman at tirahan pa ng ating mga    magulang? Kaya ba nating maging boses ng mga magsasakang matagal ng humihingi      ng katarungan para sa lupang sakahan? Kaya ba natin o mananahimik nalang tayo habang ang kabuhayan ay winawasak, ipinagkakait at namamatay?

 

SANDALI NG PAGNINILAY

Tawag sa Pagkakaloob

Patnugot: Pinasasagana na tayo ng Dios sa lahat ng bagay at kailanma’y hindi niya tayo pinagkukulang. Kaya naman marapat lamang na tayo ay maghandog at ibigay ang ating mga pasasalamat at  mga pangako. Tayo ay magkaloob.

Paglilikom                                                                                Deacons

† Doksolohiya

Purihin ang Dios ng Awa,
Kristo’t  Diwang  Mapagpala,
Magpuri ang boong Madla,
Sa Dios ng Langit at lupa. Amen.

Panalangin ng pasasalamat                                                     Patnugot  

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA

AWIT NG PAGTATALAGA     “Kung Masdan ko ang Lahat ng Nilikha”  MASP#98

Kung masdan ko ang lahat ng nilikha,
ng kamay Mo na lubhang dakila
kung tingnan kong may puspos ng paghangang
ginawa Mo na buhat sa wala.

KORO:
Sumisigaw O Dios ang puso ko,
dakila ang pag-ibig Mo
at ang taghoy ng puso sa iyo,
Dakila ang pag-ibig Mo, (pag-ibig Mo).

Kung sa kulog ikaw ay nagsasaysay,
O sa bulong ng hanging amihan
kung sa kidlat ang kislap ay mamasdan
at sa dagat, balaghari’y tanaw.

Sa ilaw ng buhay na walang maliw,
ang krus sa aki’y nagbabalik man din,
bagbag puso na aking banggitin
Panginoon, mahal ka sa akin.

KORO:
Awit sa ‘yo ng aking kalulwa
dakila ka aking Ama
awit sa ‘yo ng aking kalulwa
dakila ka, dakila ka.

Kung dumating kang nasa manga ulap,
kukunin ang  kasintahang tapat
at kung ako sa ligaya’y lalasap
Panginoon, kasiyaha’y ganap.

 

† PANALANGIN NG PAGTATALAGA

†BENDISYON 

TATLONG AMEN

Leave a Comment