July 21, 2019 Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

July 21, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

RURAL LIFE EMPHASIS MONTH
6th Sunday After Pentecost
July 21, 2019

 KAAYUSAN NG PAGSAMBA

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Ang pagsikat ng araw sa bwat umaga ay pagsikat rin ng kagandahang-loob ng Diyos sa ating mga buhay!

Kapulungan: Pinupuri Ka namin o Diyos na Dakila!

Patnugot: Ang patak ng ulan, huni ng ibon at ang mga bulaklak sa parang ay pawang patotoo sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.

Kapulungan: Salamat sa Iyo, o Diyos, na Manlilikha!

Patnugot: Ang lahat ng kakayanan, dunong at lakas na ating tinatamasa sa araw-araw, upang makakilos ng may pagsisikap sa bawat sa pagawaan, opisina, palengke at bukid man ay kaloob ng Diyos sa atin.

Kapulungan: Salamat sa Iyo, o Diyos, na aming Tagapagtaguyod at Kasama! Lukuban mo kami ng Iyong katuwiran sa tuwina!

 

AWIT NG PAGPUPURI          “Bayang Iniibig”       MASP#72

Lupang tinubuan, bayan ng may dangal, aming mahal;
Kakahuya’t gulod, bukirin mo’t ilog,
Mahal naming lubos, bigay ng Dios.

Bayaang awitin, sa tugma’y saysayin, laya namin;
Mga batong buhay, lahat ng nilalang,
Ay magsamang tanan; sa awitan.

Sa Dios ng pag-ibig, ilakas ang tinig, sa pag-awit;
Kami ay tanglawan, ng ‘yong kabanalan,
At ipagsanggalang, habang buhay.

IMBOKASYON                                                                                                   Lahat   

Diyos na Manlilikha at Tagapagtaguyod ng  buhay maging ng aming mga ikinabubuhay, narito po kameng Iyong pamayanan, nananalangin at patuloy na umaasa sa Iyong masaganang habag. Sa aming pagsasama-sama ngayon, himukin at imulat ninyo kame sa pananalig na mapagmalasakit at lumilingap, tulad ng malasakit at paglingap mo sa amin. Pagpalain at pakilusin mo kame tungo sa  kaganapan ng iyong paghahari, sa pangalan ni Kristong Tagapagligtas, ito ang aming dalangin, Amen.

TAWAG SA PAGSISISI   (Hango sa Awit 42:1-4)

Patnugot: 1 O taong malakas, bakit ka nagyabang sa gawa mong mali? Pag-ibig ng Diyos ang mamamalagi.

Kapulungan: Sagipin nawa tayo ng namamalaging pag-ibig ng Diyos…

Patnugot: 2 Balak mo’y wasakin ang iba, ng iyong matalim na dila ng pagsisinungaling.

Kapulungan: Ituwid nawa tayo ng namamalaging pag-ibig ng Diyos…

Patnugot: 3 Higit na matindi ang iyong pag-ibig sa gawang masama,higit na nais mo’y kasinungalingan kaysa gawang tama.

Kapulungan: Turuan nawa tayo tungo sa katotohanan ng namamalaging Pag-ibig ng Diyos…

Patnugot:Taong sinungaling ang iba’y gusto mong saktan sa salita.

Kapulungan: Mula sa kasalanan ng panlilinlang, kasinungalingan at kawalang       pakialam sa kalagayan at damdamin ng iba, hanguin nawa tayo ng    namamalaging pag-ibig ng Diyos.

Lahat: Patawarin at hubugin nawa tayo tungo sa makatarungang ugnayan ng namamalaging pag-ibig ng Diyos, Amen.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

SALITA NG KAPANATAGAN                                                                                 Pastor

Tapat at mapaglingap ang Diyos; maibigin Siya at sagana sa kagandahang-loob. Sa ganitong katangian ng Diyos tinatawagan tayong mamuhay, bilang tayo ang Kanyang mga kamay at paa sa ating panahon, pahalagahan natin at patuloy na lakaran ang daan tungo sa pagpapalaganap ng katuwiran, pag-ibig at kapayapaan, Amen.

 Tugong Awit                      “Matamis na Pakikipanayam”      MASP 53

Laya, ligtas sa mga dusa’t pangamba;
Laya, ligtas ang nasa kamay ng nag-adya.

 PAGBABATIAN NG MAY KAPAYAPAAN

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGIN NG PAMAYANAN                                                                                   

TUGONG AWIT            “Samantalahin Mo Ang Buhay At Lakas”   MASP#87-B

Samantalahin nga ang mga araw mo,  
Na maipaglingkod sa piling ni Kristo;
Sapagkat ang bawat araw ay utang mo
Kay Jesus na tanging umibig sa iyo.

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN    Amos 8:1-12, Awit 52 & Genesis 18:1-10a

TUGONG AWIT                  “Yumaon Cristiano At Ipagsulit”    MASP#113

Magsumipag nga sa pagbabalita ipahayag ang kay Kristong awa,
Sa pagliligtas, at nang maunawa ng mga walang malay at aba.
Bagong balita’y ipahayag, na ginawa ni Jesus sa  pagliligtas, Amen!

PAGBASA SA BAGONG TIPAN                                   Lukas 10:38-42                                                                     

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                                                     

TAWAG SA PAGHAHANDOG  

Ganito nga ang nakasaad sa Awit 52:9,  “Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa, ang kabutihan mo’y ipahahayag ko, kasama ng madla.” Sa pamamagitan ng ating mga handog, atin ngayong ipahayag ang pasasalamat at kagalakan, tugon sa kabutihan ng Diyos sa atin.                                                         

 PAGLILIKOM NG HANDOG                                                                          Mga Tagalikom

TUGONG AWIT                              “Buong Makakaya…”          MASP #125

May pala ang bawat gawain, ngunit buong kaya ang bilin
Talento ma’y munti, gamitin din, ukol kay Jesus ang lahat natin.

PANALANGIN NG PASASALAMAT                      Patnugot   

AWIT NG PAGTATALAGA     “Matamis Ang Magtiwala Kay Jesus”        MASP#94

Matamis ang magtiwala kay Jesus na dakila;
Lalasapin ko’y biyaya at walang hanggang pala.

Jesus, Jesus, anong tamis ang sa Iyo’y umibig.
Jesus, Jesus, aking nais ang sa iyo’y manalig.

 Kaysarap ng magtiwala sa dugong mapagpala;
Sala ko’y nahugasan nga at Kanyang pinalaya.

Oo, kay tamis ni Jesus na sa aki’y tumubos
Siyang kaaliwang lubos at kabuhayang puspos.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA           

Tugong Awit                      “Samahan Mo Ako Sa Paglakad”    MASP#108

Samahan Mo ako sa paglakad, kung wala Ka, ako’y malilinsad;
Ituro ang di makitang landas, sa piling Mo, hakbang ko’y panatag.

Panginoon, kamay ko’y hawakan, ipadamang ako’y inaakay;
Sa magalaw na takbo ng buhay ay mahirap kundi Ka kaakbay.    

 RESESYONAL                                        

 

Leave a Comment