July 28, 2019 Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

July 28, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

“The Earth will not continue to offer its harvest, except with faithful stewardship. We cannot say we love the land and then take steps  to destroy it for use by future generations.” —John Paul II

 KAAYUSAN NG PAGSAMBA
July 28, 2019
7th Sunday after Pentecost

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA (Mula sa Awit 85, piling talata)

Patnugot: 10Ang katapatan at pag-ibig ay magdadaup-palad, ang kapayapaan at ang katuwira’y magsasamang ganap.

Kapulungan: 11 Sa balat ng lupa’y sadyang maghahari itong katapatan, mula sa itaas, maghahari naman itong katarungan.

Patnugot: 12 Gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;

Kapulungan:13 ang katarunga’y mauuna sa kanyang daraanan, kanyang mga yapak, magiging bakas na kanilang susundan.

Patnugot:9 Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas,  sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Lahat: Purihin ang Diyos ng lahat, Diyos na dakila, Diyos na tapat!

 

AWIT NG PAGPUPURI      “Sa Likod Ng Kabundukan”    MASP#107

Sa likod ng kabundukan may tumutudlang ningning,
Inihuhudyat ng araw, ang maagang paggising
Papurihan ng taimtim ang Amang nagmamahal.

O Ama, pagpalain Mo ang magandang umaga
Makita ang mga tao sa amin ang pagsinta
Na si Cristo 
ang lahat na at kami ay binago.

Sa pagbubukang liwayway sana’y madama namin
Sa maghapong paglalakbay
nasang ikaw’y kapiling
Patnubayan sa gawain
at nang hindi masinsay.

IMBOKASYON                                                 Lahat                                                        

Makapangyarihang Diyos, Banayad at Makatarungan, narito kameng taglay ang aming pinagsamang kagalakan at pasasalamat dahil nanatili Kang tapat at mabuti sa kabila ng aming mga kasalanan at pagkukulang. Narito kame at muling lumalapit sa Iyo upang sa Iyong biyaya ay muli Mo kameng hubugin at patnubayan tungo sa buhay at tungo sa  pamumuhay ng may pag-ibig at katuwiran. Samahan at turuan mo kame o Diyos, sa lahat ng pagkakataon, ito ang aming dalaangin sa pangalan ng Diwang Tagapagtaguyod, Amen.

TAWAG SA PAGSISISI (Ang tugon ng kapulungan ay hango sa Awit 85:4)                                                     

Patnugot: Tinuruan tayo ng Diyos kung paano lumikha, magtanim, gumawa ng mga pamamaraan at mga bagay-bagay upang bigyang alwan ang ating mga buhay. Ngunit, sa pag-inog ng panahon at karanasan tila hindi na tayo nauubusan ng pangangailangan. Higit tayong nagpapadikta sa gutom at pagkauhaw ng kapangyarihan, pagiging ganid sa salapi at sa iba pang maaring makamkam.

 Kapulungan: Patawarin at sagipin mo kami,  Diyos ng aming kaligtasan.  Ang pagkamuhi sa amin ay iyo nang wakasan.

 SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI 

SALITA NG KAPANATAGAN                           Pastor

Sa biyaya ng Diyos tayo ay pinatawad. Sa biyaya ng Diyos tayo ay binago. Kaya pumanatag kayo:pahalagahan at isapamuhay ninyo ang pag-ibig at kapatawarang buhat kay Kristo, Amen.

Tugong Awit                        “Aba Akong Di Gasino”        MASP#40

Akong aba ay lingapin, karamdama’y pagalingin;
At hanguin sa hilahil, Oh! Korderong masintahin.

 BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

 PANALANGIN NG PAMAYANAN 

 TUGONG AWIT                      “Give Of Your Best To The Master”                

Give of your best to the master, give him first place in your heart
Give him first place in your service; consecrate every part…Amen.

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN       

Hosea 1:2-10, Awit 85, Genesis 18:20-32 & Awit 138

GLORIA PATRI

PAGBASA SA BAGONG TIPAN

Colossas 2:6-15, (16-19) & Lukas 11:1-13                                                                                     

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA                                                     

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                                     

PAGLILIKOM NG HANDOG               Mga Tagalikom

TUGONG AWIT                     “Buong Makakaya…”  MASP #125

May pala ang bawat gawain, ngunit buong kaya ang bilin
Talento ma’y munti, gamitin din, ukol kay Jesus ang lahat natin.

PANALANGIN NG PASASALAMAT         Patnugot   

AWIT NG PAGTATALAGA    “Take My Life And Let It Be”  HFJ # 279

Take my life and let it be
Consecrated faithfully

Take my moments and my days;
Let them flow in endless praise,
Let them flow in endless praise!

Take my spirit and let it move
At the impulse of thy love.

Take my intellect  and use
All its powers as you choose
All its powers as you choose

Take my will; your will be done,
Make your will and mine be one
Take my heart and by your grace
Make of it your dwelling place
Make of it your dwelling place

 PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA

Tugong Awit                              “Shalom Chaverim”   HFJ # 106

Farewell dear friends, stay safe dear friends,
have peace, have peace

We’ll see you again, we’ll see you again
have peace, have peace.

 RESESYONAL                                        

 

 

 

 

Leave a Comment