July 7, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba
July 7, 2019; 10:00 A.M
4th Sunday after Epiphany

RURAL EMPHASIS MONTH

Communion Sunday

Mga Tagapanguna sa Pananambahan

PATNUGOT:

ORGANISTA:

MANGGAGAWA:

——————————————————–

† Sa ganitong tanda, ang lahat ay tatayo

 

PANIMULANG TUGTUGIN AT PAGNINILAY 

PROSESYONAL, PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Purihin ang Diyos, sa lahat ng panahon! Si Hesus ay nakipamuhay sa atin.

Kapulungan: Ipinanganak sa abang kalagayan, naging saksi at kabahagi siya ng pamayanan.

Patnugot: Nakigalak sa mga nagagalak at tumangis kasabay ng mga tumatangis. Pinagaling ang            mga may karamdaman, binigyan ng kapatawaran ang mga makasalanan.

Kapulungan: Kinalaban ang mga mapagmataas, mayayaman at makapangyarihang sarili ang           dinidiyos. Inabot niya at pinakain ang mga nagugutom at nagugulumihanan. Paulit-ulit     na tumugon sa mga nangangailangan.

Lahat: Purihin ang Panginoon!Purihin ang Diyos na nakikidama at nakiisa sa damdamin at  kalagayan nating lahat at ng bawat-isa!                                 

X AWIT NG PAGPUPURI                     ”Ang Diyos ay Purihin”        AIK 22

Ang Dios ay purihin Dios na nagpala,  pag-ibig sa ati’y tunay at kusa
Sa Krus nabayubay Cristong naghirap upang ang tao sa Kanya’y maligtas.

Koro:
Si Jesus tanghalin tinig N’y a ay dinggin, Si Jesus tanghalin S’ya ang ating sundin
Sa Dios natin dalhin ang suliranin kay Cristo magpuri tinig N’ya’y dinggin.

S’ya  ang tanging lunas sa atin buhay, Ngalan ni Cristo ang ating patnubay
Kahit nagkasala tawadkakamtan ang gagawin n’ya ay manalig lamang.

Kay rami ng turo kay raming aral daming pagpapalang sa ati’y laan
Hindi lamang gayon ang makakamtan tatanggap kay Cristo ang Kanyang hirang.

IMBOKASYON

TUGONG AWIT                               “Pag-asa Ko ay Natatag”   MASP 170

Pag-asa ko ay natatag sa kabanalan at hirap,
hindi sa sariling lakas kundi kay Cristo kong liyag.
Cristong matibay na bato ang syang tanging saligan ko.
Ang syang tanging saligan ko.

TAWAG SA PAGSISISI                                                         Patnugot

Hindi lingid sa Diyos ang ating mga karumihan at pagkakasala sa araw-araw. Subalit nariyan parin siya upang tayo ay pakinggan sa ating mga pagsamo at paghingi ng kapatawaran. Lumapit tayo sa Diyos na bukal ng awa at kahabagan. Tayo ay mangag sisi ng buong kapakumbabaan.

TAHIMIK NA PAGSUSURI NG SARILI   (kasabay sa saliw ng tugtugin)

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                        Pastor

PANALANGING NG PAMAYANAN                                                              

TUGONG AWIT                  “Ang Taos Pusong Dalangin”    MASP # 126                    

Ang taos pusong dalangin sa Diyos lubhang mahabagin,
Ay sya nating dapat gawin pagpapala ay kakamtin.
Ipamagitan kay Jesus ang ating mga pagluhog,
Tutugunin tayong lubos alang-alang sa pag-irog. Amen.

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS   

Pagbasa mula sa Lumang Tipan                            2Kings 5:1-14; Psalm 30, Psalm 66: 1-9; Isaiah 66:10-14

Pagbasa mula sa Bagong Tipan                             Galatians 6:(1-6); 10-14

+Gloria Patri

Ang Magandang Balita                                             Luke 10:1-11, 16-20

TUGONG AWIT                      “Ang Sabing Matamis”     MASP # 37

O salitang malinamnam na wika ng buhay,
O salitang malinamnam ng wika ng buhay. Amen

MENSAHE SA AWIT                   

MENSAHE SA SALITA

ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA HAPUNAN

TAWAG SA PAGHAHANDOG 

Patnugot: Mapalad ang mga taong sa kabila ng kakapusan at kakulangan sa buhay ay buong galak at pagtitiwala parin sa kanilang pagbibigay.

Kapulungan: Gayundin naman mapalad ang mga taong sa kabila ng kanilang kayaman at  karangyaan ay hindi ipinagkakait ang kanilang kakayanan.

Lahat: Mapalad tayong mga nagbibigay anuman ang ating kalalagayan sa buhay! Tayo ay magbigay  para sa misyon! Tayo ay magbigay para sa Panginoon!

PAGLILIKOM NG HANDOG                                                        Deacons

 

 

X TUGON:                                             “DOKSOLOHIYA” 

Purihin ang Diyos ng awa, Kristo’t diwang mapagpala.
Magpuri ang buong madla, sa Diyos ng langit at lupa.

XPANALANGIN NG PASASALAMAT                                             Patnugot

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

AWIT NG PAGTATALAGA           “Ako ay Iyo”      MASP#298

Ako ay iyo tinig moy dinig, badya saki’y pag-ibig;
May pananabik kong ninanais na sa ito’y masanib.

 Ilapit mo ako o Jesus sa kinamatayang krus;
Ilapit mo ngayon o Panginoon sa dugo mong dumaloy.

Banaling lubos sa paglilingkod, nang ako ay mapuspos;
At buong loob sa iyong utos ako ay makasunod.

Lubhang malalim ang iyong paggiliw diko kayang isipin;
Ilog kung aking sadyang tawirin ay saka malilining.

 

PANALANGIN NG PAGTATALAGA

PAGPAPALA                                                                                    Pastor

TUGONG AWIT                         “Nais Kong Isalaysay”     MASP #294

Nais kong isalaysay ang buhay ni Jesus
na puspos ng hiwaga lipos ng pag-irog;
Nais kong yong malaman ang tunay na dahilan,
bakit mahal sa akin ngalan niyang banal.
Nais kong isalaysay ang lumang kasaysayang,
ukol sa pagmamahal ni Cristo sa tanan. Amen.

 RESESYONAL                                   

Leave a Comment