June 10, 2018 Kaayusan ng Pagsamba

June 10, 2018
Kaayusan ng Pagsamba
Third Sunday after Pentecost; Freedom Sunday
Color: Red

 

PAGHAHANDA              Pagsisindi ng kandila, Pagbubukas ng Biblia

+TAWAG SA PAGSAMBA:

Patnugot: Tayo’y tinatawag hindi lamang upang mapanatili ang kapayapaan kundi upang isabuhay ito.

Kapulungan: Isinasabuhay natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng katarungan.

Patnugot: Hangarin natin ang paraang matuwid at makatotohanan sa paglulutas ng mga suliranin ng buhay.

Kapulungan: Ang katarungan at katuwiran ay magkakambal. Ang mga ito ay daan tungo sa mapayapa at malayang buhay kay Kristo.

Patnugot: Makakamit natin ang katarungan at katuwiran kung tayo’y pamamahalaan ng Diyos at ipamuhay ang pag-ibig sa kapwa.

Lahat: Samakatwid, ang ating pagsasama sa umagang ito ay kapahayagan ng ating pagsamba sa Diyos ng pag-ibig, katuwiran, katarungan, at kapayapaan. Purihin natin Siya na nagbibigay ng tunay na kalayaan!


+AWIT NG PAGPUPURI:
       “Maghahari si Kristo Saan Man”  AIK 136

Maghahari si Kristo saan man; maghahari habang buhay.
Ang kaharian Nya’y laganap; paghahari’y walang sukat.

Bawat taong sa kanya’y darating lalapit na may paggiliw;
Sa ngalan Nya ay dadalangin; na may handog ihahain.

Ang bawat taong kanyang likha lalapit na mayrong nasa;
Aawit din kahit bata, nang mapansin, mapagpala.

Ang pagpapala’y sasagana, ang nabilanggo’y lalaya;
At ang kasiyahang nasa, tatanggap ang bawat likha.

Tayo’y lalapit bilang lingkod sa Hari ay maghahandog;
Kahit ang anghel di tutugot; may awitang  walang pagod.

+PANIMULANG PANALANGIN (sabay-sabay):

Panginoon namin at Manlilikha: minsan pa ay nagtitipon kami sa iyong templo, handa upang ipagdiwang ang buhay na iyong kaloob, at bigyang karangalan ang pangalan mong banal. Manguna ka sa aming pagsamba at pag-aawitan, pag-aaral at pakikipagkapatiran. Buksan mo ang aming mga isipan sa iyong mga sariwang katuruan na nagdudulot ng panibagong kasiglahan at pag-asa sa aming puso. Kasihan nawa kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pagtataguyod ng iyong kaharian kung saan ang bawat isa’y naghahangad ng kalayaan at kapayapaan. Sundin nawa namin ang iyong kalooban. Sa matamis mong pangalan, ito ang aming kahilingan. Amen.

+TUGONG AWIT:                     “Ang Paghahari ng Dios”     AIK 45

Ang paghahari ng Diyos ay hanapin at ang Kanyang katwiran
At ang lahat ay dagdag mong kakamtan. Alelu Aleluya.
Alelu—ya; Aleluya; Aleluya, Alelu Aleluya..

PAGBASANG SAGUTAN:                                                                               Awit 146

Patnugot:        Psa 146:1  Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon: Oh kaluluwa ko.

Kapulungan:Psa 146:2  Samantalang ako’y nabubuhay ay pupurihin ko ang Panginoon; ako’y aawit ng mga pagpuri sa aking Dios, samantalang ako’y may buhay.

P: Psa 146:3  Huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao, na walang pagsaklolo.

K: Psa 146:4  Ang hininga niya ay pumapanaw, siya’y nanunumbalik sa kaniyang pagkalupa; sa araw ding yaon ay mawawala ang kaniyang pagiisip.

P: Psa 146:5  Maginhawa ang may pinaka saklolo sa Dios ni Jacob, na ang pagasa ay nasa Panginoon niyang Dios:  Psa 146:6  Na gumawa ng langit at lupa, ng dagat, at ng lahat nga nandoon; na nagiingat ng katotohanan magpakailan man:

K: Psa 146:7  Na nagsasagawa ng kahatulan sa napipighati; na nagbibigay ng pagkain sa gutom; pinawawalan ng Panginoon ang mga bilanggo;

P:  Psa 146:8  Idinidilat ng Panginoon ang mga mata ng bulag; ibinabangon ng Panginoon ang mga nasusubasob; inibig ng Panginoon ang matuwid;

K:  Psa 146:9  Iniingatan ng Panginoon ang mga taga ibang lupa; kaniyang inaalalayan ang ulila at babaing bao; nguni’t ang lakad ng masama ay kaniyang ibinabaligtad. Psa 146:10  Maghahari ang Panginoon magpakailan man. Ang iyong Dios, Oh Sion, sa lahat ng Sali’t saling lahi. Purihin ninyo ang Panginoon.

+TUGONG AWIT                            “Sa Puso Ko”            MASP 263

Sa puso ko, sa puso ko, pumasok Ka aking Hesus
Manatili ka nang lubos, sa aking puso, O Hesus.

MALASAKIT NG PAMAYANAN

+PAGBASA MULA SA BIBLIYA

1 Samuel 8:4-11 (12-15)

Mark 3:20-35

MENSAHENG AWIT                                            

 MENSAHE NG BUHAY                                                                            Pastor

 TAWAG SA PAGHAHANDOG            (Roma 5:8; Heb. 10:22)

Patnugot: Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa. Tayo’y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig.

PAGHAHANDOG NG MGA TINATANGKILIK

 +DOXOLOGIA                                                                    AIK 89

MAGPURI ANG BUONG BAYAN, MAGPURI SA DIYOS NG BUHAY;
LUPA’T LANGIT MAG-AWITAN, SA TATLONG PERSONANG HIRANG. AMEN.

+PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                          Patnugot

+AWIT NG PAGTATALAGA:                 “Tayo’y May Bandila”   MASP 241

 

+PANALANGIN at BASBAS                                                                      Pastor

 

Leave a Comment