June 16, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba
June 16, 2019
Trinity Sunday, Fathers Sunday

 

ANG PAGHAHANDA SA PAGSAMBA AT  PROSESYONAL

PAGPASOK NG PATNUGOT AT  TAGAPAMAHAYAG

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

 TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Purihin natin ang Iisang Diyos: Manlilikha, Manunubos at Tagapagpatnubay na lagi nating kasama sa lahat ng panahon at sandali. Kilalanin natin ang Kanyang  presensiya sa ating kalagitnaan,

Kapulungan: Purihin natin ang Diyos na lumikha sa atin ayon sa Kanyang wangis. Siya ang Manlilikha ng daigdigan.  Sa Kanya ang buhay, may kabanalan at dangal; at tayo ay Kanyang katiwala ng buhay na ganap at kasiya-siya.

Patnugot: Purihin natin ang Panginoong Hesu-Kristo na Siyang Ulo ng iglesya at tayo ang                Kanyang Katawan. Ang Kanyang pag-ibig ang nagbibigkis sa atin upang siya ay    sama-sama nating  sambahin at paglingkuran.

Kapulungan: Purihin natin ang Espiritung Patnubay, siya ang gumagabay at nagpapalakas sa ating pananampalataya sa liwanag ng Banal na Kasulatan.

LAHAT: Purihin at luwalhatiin natin ang Santong Trindad, ang IIsang Dios, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.

IMNO NG PAGPUPURI       “Nang Una Pa sa Trono ng Lualhati” MASP #124: 

Nang una pa, sa trono ng lualhati, Ng ngayo’y aming pinagbubunyi.
Pag-ibig Mo ay hindi mapapawi, Tanglaw ng buhay na mamalagi.

Aming Ama, sa ‘min ay nangunguna, Sa lahat ng araw ay kasama.
Sa panganib nagsasanggalang twina, Ngayon kami sa ‘Yo’y sumasamba.

Aming Jesus, sa ami’y nagliligtas, Pag-irog Mo ay parating wagas;
Sa masama S’ya ay nagpapamalas, Ng pagliyag na walang katulad.

Espiritung nagbibigay ng buhay sa mahina’y kalakasang tunay;
Mula sa ‘Yo biyaya’y walang humpay, Na may taglay na kasaganaan.

O Trinidad na kabanalbanalan, Sinasamba na may kagalakan.
Samo namin kami sana’y samahan, Sa lahat ng araw ay ingatan.
 

IMBOKASYON   (Sabay-sabay ang lahat)

Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo-ng Iisang Diyos, pinupuri at niluluwalhati namin ang Iyong pangalan. Bigkisin Mo kami ng Iyong kapayapaan at pagkaisahin ang aming mga puso at diwa upang sa aming pagsamba ay patuloy na mag-anyaya sa Iyong mga lingkod na Ikaw sa iyong daang tinahak ay sundan.

Tulungan Mo kami, sa aming pagpapatibay ng aming pananampalataya sa Diyos na kaylan man ay hindi nagbabago ang pag-ibig at pagmamalasakit sa buhay ng sangnilikha. Napakabuti Mo O DIyos, noon, hanggang ngayon Ikaw ay kumikilos para sa kabutihan ng Iyong mga lingkod.  Ito ang aming panalangin sa Iisang Diyos na aming pag-asa sa bukas at sa darating pang mga panahon. Amen.

PANAHON NG PAGSUSURI SA SARILI AT PAGSISISI

TAWAG SA PAGSISISI 

Patnugot:  “Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay…Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga, siya’y magsisi at magbagong buhay.” (Ezekiel 18:21, 23)    

TAHIMIK NA PAGSUSURI SA SARILI AT PANALANGIN NG PAGSISISI

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                                              Pastor

Tugong Awit                            “Dios ay Luwalhatiin”    AIK      #83

Tayo’y tinubos ng dugo N’yang  mahal! Lahat ng nanalig kayCristong Ngalan,
Kahit anong higpit ng pagsalangsang, Paglapit kay Cristo, tawad kakamtan.

PANALANGIN NG IGLESYA                                                                                                       

Tugong Awit  AIK #86                  “Diwa ng Dios Ako’y Tanglawan”

Ang hangarin ng buhay kong angkin sa pagluhog ko ay Iyong dinggin.
Ang tulong Mo ang S’yang hintay naming upang bigyang buhay ang damdamin. Amen.

PAKIKINIG SA SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN                Kawikaan 8:1-4, 22-31

Tugong Awit HFJ #353,:                       “Ang Salita ng Dios”          

Ang Salita ng Dios ay mayaman, Waring ginto’t perlas natunay.
Kung sasaliksikin araw-araw, May kakamting lugod ang buhay.

PAGBASA SA BAGONG TIPAN                Roma 5:1-5 ; Juan 16:12-15                                  

MENSAHE SA AWIT                                                                                                                       

MENSAHE SA SALITA    

TAWAGSA PAGHAHANDOG:                                                                                       

Patnugot:  “Tandaan ninyo ito: ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa’y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Dios ay kusang pagkakaloob.” (2 Corinto 9:6,7)

Kapulungan: “Ang bukas-palad ninyong pagbibigay ay nagpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang Mabuting Balita ni Cristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos.” (2 Corinto 9:13)

ANG PAGHAHANDOG (Mga Ikabu, Pangako, Tanging Pasasalamat, at iba pa)

Tugong Awit                     “Let the Peace of Christ Rule in Our Hearts”

Let the peace of Christ rule in our hearts;  (2x)
And whatever you do in word or indeed do it all in the name of the Lord.
Giving thanks, giving thanks, to God thro’ Christ the Lord. (2x)

PANALANGIN NG PAGHAHANDOG (Sabay-sabay ang lahat)

Diyos na aming Magulang, na laging kumakalinga at nagkakaloob, maraming salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala.  Salamat sa pagkakataong ito na muli kaming mag-aalay hindi lamang ng mga salapi, kundi kasama ang pag-aalay ng aming talino, panahon, lakas at kakayanan para sa Iyong kaluwalhatian.  Inihahandog namin sa Iyo ang aming mga handog kasama ang katapatan ng layunin na magamit ang aming alay sa pagtataguyod ng Iyong misyon. Pagpalain Mo ang aming mga buhay, at turuang laging maging bukas sa pagtulong sa pangangailangan ng iba. Maraming salamat sa Iyong walang hanggang biyaya, kay Kristo na aming Tagapagligtas at sa patnubay ng Iyong Diwang Banal, Amen. 

PAGTATALAGA NG BUHAY SA DIYOS

IMNO NG PAGTATALAGA       “Espiritung Napakabanal” MASP#204

Espiritung napakabanal, Espiritu ng pagamamahal
Espiritung kalinisan, Nagmula sa kaitaasan.

Walang turing na kayamanan, Dugo amang ang katumbasan.
Kabutihang walang kapantay, Ang sa atin ay ibinigay.

Espiritu ng karunungan, Espiritu ng kaningningan,
Espiritu ng pagkaalam, Patungo sa katotohanan.

Samahan kami at turuan, Gawing sakdal ang pagkaalam,
Ng lahat ng nasa kay Jesus, Na nagmula sa kamay ng Dios.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA at BASBAS    

Tugong  Awit                                       Humayo Ka”                                  

Humayo ka, huwag mabalisa, bawat oras Dios ang laging kasama.
Magtiwala at manalig ka, Dios ang mag-iingat sa ‘yo t’wina.

Mahalin mo ang kapwa-tao, upang pag-ibig ng Diyos ay makita.
Ang ating Diyos ang magpapala, humayo ka ng mapayapa.

 RESESYONAL 

 

 

Leave a Comment