June 17, 2018 Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

June 17, 2018 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
June 17, 2018
Fourth Sunday After Pentecost
(Fathers’ Sunday)

 

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot—Psa 92:1  Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon, at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan, Oh Kataastaasan: Psa 92:2  Upang magpakilala ng iyong kagandahang-loob sa umaga, at ng iyong pagtatapat gabigabi. Psa 92:3  Na may panugtog na may sangpung kawad, at may salterio; na may dakilang tunog na alpa. Psa 92:4  Sapagka’t ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa: ako’y magtatagumpay sa mga gawa ng iyong mga kamay. Psa 92:5  Kay dakila ng iyong mga gawa, Oh Panginoon! Ang iyong mga pagiisip ay totoong malalim.

 

⧣AWIT NG PAGSAMBA                      Dahil Kay Cristo
                                            (#80 Ang Imnaryong Kristiyano)

Dahil kay Cristo, ang sinugo ng Dios
Upang S’yay maghandog, buhay N’yang sasakop

Refrain: 
Alleluya, pupurihin!  Alleluya, amen!
Alleluya, pupurihin! Muling buhayin.

Dahil kay Cristo at banal na Diwa
Naligtas ang taong lalapit na kusa.

Kay Cristo lamang kami maglilingkod,
Yamang dahil sa ami’y buhay Niyay nahandog.

Muling sisigla dahil sa pag-ibig,
Buhayin mong muli ang diwang naidlip.

PANALANGIN

PAGBASANG SAGUTAN

Patnugot—Psa 92:1  Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon, at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan, Oh Kataastaasan:

Kapulungan—Psa 92:2  Upang magpakilala ng iyong kagandahang-loob sa umaga, at ng iyong pagtatapat gabigabi.

Patnugot—Psa 92:3  Na may panugtog na may sangpung kawad, at may salterio; na may dakilang tunog na alpa.

Kapulungan—Psa 92:4  Sapagka’t ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa: ako’y magtatagumpay sa mga gawa ng iyong mga kamay.

Patnugot—Psa 92:5  Kay dakila ng iyong mga gawa, Oh Panginoon! Ang iyong mga pagiisip ay totoong malalim.

Kapulungan—Psa 92:6  Ang taong hangal ay hindi nakakaalam; ni nauunawa man ito ng mangmang.

Patnugot—Psa 92:7  Pagka ang masama ay lumilitaw na parang damo, at pagka gumiginhawa ang lahat na manggagawa ng kasamaan; ay upang mangalipol sila magpakailan man:

Kapulungan—Psa 92:8  Nguni’t ikaw, Oh Panginoon, ay mataas magpakailan man.

Patnugot—Psa 92:9  Sapagka’t narito, ang mga kaaway mo, Oh Panginoon, sapagkat, narito, ang mga kaaway mo’y malilipol; lahat ng mga manggagawa ng kasamaan ay mangangalat.

Kapulungan—Psa 92:10  Nguni’t ang sungay ko’y iyong pinataas na parang sungay ng mailap na toro: ako’y napahiran ng bagong langis.

Patnugot—Psa 92:11  Nakita naman ng aking mata ang nasa ko sa aking mga kaaway, narinig ng aking pakinig ang nasa ko sa mga manggagawa ng kasamaan na nagsisibangon laban sa akin.

Kapulungan—Psa 92:12  Ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya’y tutubo na parang cedro sa Libano.

Patnugot—Psa 92:13  Sila’y nangatatag sa bahay ng Panginoon; sila’y giginhawa sa mga looban ng aming Dios.

Kapulungan—Psa 92:14  Sila’y mangagbubunga sa katandaan; sila’y mapupuspos ng katas at kasariwaan: Psa 92:15  Upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid; siya’y taking malaking bato, at walang kalikuan sa kaniya.

TUGONG AWIT                                    Pag-big ng Diyos
                                                          (Amazing Grace)

Pag-ibig ng Dios nagniningning may awit ng aliw
Taong nangaligaw ng landasin, Natawag ang pansin.

Ang puso kong likha ng Dios napawi ang takot
Ang dati kong buhay na ubod ng lungkot
Buhay ngayong angkop

MGA PAGBATI

Sa mga bisita

Sa mga may kaarawan

Wedding anniversary

PANALANGIN NG KAPULUNGAN                                                         Pastor

PAGBASA MULA SA MATANDANG TIPAN                                            1 Samuel 15:34-15:13

GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan at ang Anak at ang Espiritu
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailanman
Walang hanggan.  Amen, Amen.

 

PAGBASA MULA SA MAGANDANG BALITA                                          Mark 4:26-34

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA

ANG PAGTATALAGA NG BUHAY

ANG PAGHAHANDOG

(Tawag sa Paghahandog)

Patnugot—  “Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito; ang sanglibutan, at silang nagsisitahan dito.” (Psa 24:1).  Marapat lamang na pasalamatang ang bukal ng buhay at lahat ng pagpapala na patuloy nating tinatamasa.  Kung hindi sa kanyang makapangyarihang kamay ay hindi lilipas ang ilang saglit mangangamatay lahat nang may buhay.  Siya ang tanggulan natin sa lahat ng pangangailangan.  Ibigay natin an gating mga ikapu, mga pangako at bukal sa pusong mga handog dahil dito ang Dios ay nalulugod.

LILIKUMIN ANG MGA HANDOG

PANALANGING PASASALAMAT                                                            Patnugot

AWIT                                           “Sa Daan Mo Jesus”   AIK 225

Sa daan mo Jesus, magsisikap;
Ang lingkod mong ito ay lalakad
Tulungan mo akong makita ang landas,
 upang aking sundin bawat oras.

Sa gitna ng lungkot ang ‘yong daan,
bayaan mong aking masumpungan
Kung ang nadarama ko ay pawang hirap,
tanging ikaw lamang ang lulunas.

Kung may alinlangan at may takot,
Ang lulunas nito’y ikaw Jesus
Liwanang Kang tanglaw,
sa hirap ay lunas, ang aking susunda’y iyong landas.

Habang nabubuhay, ang landas N’ya,
Ang aking susundin sa tuwina
Sa aking hangarin ang tanging pag-asa,
hanggang kamataya’y tanging siya.

PANALANGIN

BASBAS

TATLONG AMEN

Leave a Comment