June 2, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
June 2, 2019
Communion Sunday, 7th Sunday After Easter

 

DADAKO SA UNAHAN     (Pastor, Patnugot)

PAGSINDI NG KANDILA, at PAGBUKLAT NG BANAL NA KASULATAN

KAPAHAYAGAN NG PANANAMPALATAYA NG MGA HEBREO

Patnugot—Psa 97:1  Ang Panginoon ay naghahari; magalak ang lupa; matuwa ang karamihan ng mga pulo.

Kapulungan—Psa 97:2  Mga ulap at kadiliman ay nasa palibot niya: katuwiran at kahatulan ay patibayin ng kaniyang luklukan.

Patnugot—Psa 97:3  Apoy ay nagpapauna sa kaniya, at sinusunog ang kaniyang kaaway sa buong palibot. Psa 97:4  Tumatanglaw ang mga kidlat niya sa sanglibutan: nakita ng lupa, at niyanig.

Kapulungan—Psa 97:5  Ang mga bundok ay natunaw na parang pagkit sa harap ng Panginoon, sa harapan ng Panginoon ng buong lupa.

Patnugot—Psa 97:6  Ipinahahayag ng langit ang kaniyang katuwiran, at nakita ng lahat na bayan ang kaniyang kaluwalhatian. Psa 97:7  Mangahiya silang lahat na nangaglilingkod sa mga larawan, nangaghahambog tungkol sa mga dios-diosan: kayo’y magsisamba sa kaniya kayong lahat na mga dios.

Kapulungan—Psa 97:8  Narinig ng Sion, at natuwa, at ang mga anak na babae ng Juda ay nangagalak; dahil sa iyong mga kahatulan, Oh Panginoon. Psa 97:9  Sapagka’t ikaw, Oh Panginoon, ay kataastaasan sa buong lupa: ikaw ay nataas na totoong higit kay sa lahat na mga dios.

Patnugot—Psa 97:10  Oh kayong nagsisiibig sa Panginoon, ipagtanim ninyo ang kasamaan. Kaniyang iniingatan ang mga kaluluwa ng kaniyang mga banal; kaniyang iniligtas sila sa kamay ng masama.

Kapulungan—Psa 97:11  Liwanag ang itinanim na ukol sa mga banal, at kasayahan ay sa may matuwid na puso. Psa 97:12  Mangatuwa kayo sa Panginoon, kayong mga matuwid; at mangagpasalamat sa kaniyang banal na pangalan.

 

AWIT NG PAGPUPURI      “Si Bathala ang Matibay”  MASP 193

Si Bathala ang matibay, moog ng kalakasan
Si Siya ang ating tanggulan sa madlang kasamaan
Pagka hinahalay tayo ng kaaway, Siya ang tawagan
Kanyang kalakasan, tulong na kailangan.

Kung sariling kalakasan, ang siyang panghahawakan
Tayo’y di magtatagumpay sa ‘ting pakikilaban
Ngunit kung si Kristo ang ating kapisan, hindi matatalo
Tayo sa digmaan, sa kanya’y may tagumpay.

Ang mundo man ay mapuspos, ng kasalanang salot
Kami’y hindi matatakot pagkat kasama ang Diyos
Puno ng karimlan, di katatakutan, pagkat nalalamang
Siya’y wawakasan kay Kristong wika lamang.

Ang kanyang katotohanan, ay wala ng kapantay
Espiritu ay kaakbay kapanig nating tunay
Sa pakikilaban, buhay ma’y pumanaw, ay ang kaharian
Ng Dios na marangal pagasa walang hanggan.  Amen.

 

PANIMULANG PANALANGIN                                                     Patnugot

TAWAG SA PAGSISISI

Patnugot—Tayo ay dumulog sa Panginoon na may pagpapakumbaba at pagkilala sa ating mga kakulangan sa kanya, at sa kapwa tao. Ilapit natin ang ating pagkatao bilang bahagi sa isang katawan at kasama sa pagkilos at pagpapatupad ayon sa napagkaisahan at sa udyok ng Espiritu.

Pagsisihan natin an gating makasariling layunin na humahadlang sa paglago natin bilang katawan ni Cristo.

TAHIMIK NA PANANALANGIN AT PAGSISISI

PAGTANGGAP NG PANGAKO NG KAPATAWARAN

Pastor-Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad; akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain.
( 2Ch 7:14 ).  Hindi nagbabago ang Panginoon, kung ano ang kanyang pangako sa ating mga ninono ay ganun din sa atin.  Maaasahan ang salita ng Dios.

ANG PAKIKINIG SA SALITA NG DIOS

Pagbasa mula sa Matandang Tipan                                    Acts 1:16-34
Pagbasa mula sa Bagong Tipan                                         Rev. 22:12-14, 16-17, 20-21

GLORIA PATRI

Pagbasa mula sa Magandang Balita                                   Juan 17:20-26

TUGON

Ang Salita ng Dios ay may yaman, waring ginto’t perlas na tunay
Kung sasaliklikin araw-araw, may kakamting lugod sa buhay

MENSAHE SA AWIT

ANG MENSAHE SA SALITA

ANG BAUTISMO

ANG BANAL NA KOMUNYON

TAWAG SA PAGKAKALOOB

Patnugot–Hindi sa ako’y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Datapuwa’t mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako’y busog, palibhasa’y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. (Phi 4:17-18)

LILIKUMIN ANG MGA HANDOG

DOKSOLOHIYA

PANALANGIN NG PASASALAMAT

AWIT NG PAGHAYO          “O! Diyos ng Aming Mga Magulang”  MASP 16

O! Diyos ng aming mga magulang; akayin mo kami’t patnubayan,
Ng iyong ilaw ng kabanalan, buhat sa iyong kal’walhatian.

Ang pag-ibig na aming tinanggap, sa aming bayan ay ilaganap;
Pag-iingat sa ami’y igawad, nang masunod dakila mong utos.

Ipag-adya kami sa panganib, lukuban mo ng iyong tangkilik;
Palakasin mo ang pananalig, sa kapayapaan ay ihatid.

Buhay ng aming bansa’y puspusin, ng liwanag ng iyong luningning;
Buong puso naming mamahalin, ang ngalan mo’y aming pupurihin. Amen.

PANALANGIN

BASBAS

TATLONG AMEN

Leave a Comment