June 23, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Kaayusan ng Pagsamba
June 23, 2019
2nd Sunday after Pentecost
Color: Red

 

TUGTUGIN                                                                                  Pianista

PROSESYONAL

ANG kandila at ANG biblia

PAGBATI                                                                                    Pastor

Ang ating Diyos na Manlilikha, Tagapagligtas at Diwang Gabay ang siyang maitaas ngayong umaga sa ating pagpupuri at pagsamba…

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Halina at sambahin ang ating Diyos ng may galak at pasasalamat: Ang lahat ay magsabi…

Lahat: Salamat Panginoon!

Patnugot: Sa pagsamba sa dakong banal na ito ay ating muling ipahayag…

Lahat: Salamat Panginoon!

Patnugot: Sa Iyong pag-ibig, sa Iyong kapatapan…

Lahat: Salamat Panginoon!

Patnugot: Kapag nadinig ng mga namumuno ang lahat ng Iyong sinabi, O Diyos…

Lahat: Dakila ang kaluwalhatian ng Diyos!

Patnugot: Tapusin Mo ang Iyong sinimulan sa amin, O Diyos. Ang Iyong walang hanggang pag-ibig ay manatili sa amin, ngayon, upang aming maipahayag…

Lahat: Salamat Panginoon!

 

✝AWIT                                “O Bukal ng Pagpapala”              MASP 3

Oh! Bukal ng pagpapala, awit ko ay itugma, 
Daloy ng maraming awa, awit Kang masagana.
Turuan akong umawit, ng awit dyan sa langit,
Sa bundok ako’y itindig, bundok ng ‘yong pag-ibig.

Tulong Mo’y dito nakamtan, pala Mo’y ibinigay, 
Ikaw aking aasahan, hanggang kabilang buhay
Si Jesus ako’y hinanap, nang ako’y maglalgalag,
pang ako’y mailigtas, dugo N’ya’y ibinayad.

Sa awa mo’t kabutihan, buhay ko’y aking utang,
Hakbang ko’y ‘yong pangunahan; at ng dina maligaw
Ang abang puso kong handog, marapatin mo o Dios,
Tatakan mo ng pa-irog, tandang ako’y kay Jesus.  Amen.

✝IMBOKASYON                                                           Patnugot

PANALANGIN NG PAGSISISI                                       Patnugot

Ang pamumuno at pamamahala ay nasa isip ng bawat isa sa amin ngayon. Nagtatalong pangitain sa ikabubuti ang aming nais bigyang tugon. Tulad ng bansang Israel, nawa ay aming maituwid ang mga namumuno na ang kaparaanan ay hindi naaayon sa Iyong naisin. Nawa sa aming pagdulog ngayong umaga sa Iyong banal na presensiya kami ay Iyong pakinggan, pagpalain at lukuban tungo sa paglilingkod…Amen.

TAHIMIK NA PANALANGIN NG PAGSISISI

SALITA NG KAPANATAGAN                                          Pastor

ANG PAGBABAHAGI NG KAPAYAPAAN      For He Love Us

Jesus is in me, and Jesus is in you, Jesus is in us for He loves us;
Jesus is in me and Jesus is in you, Jesus is in us for He loves us.

Oh— therefore we should be one, love one another, as He loves us…
Oh—therefore we should be one, love one another, as He loves us.

PANALANGin ng komunidad                                  Pastor

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

✝SA LUMANG TIPAN            1Hari 19:1-4, 8-15a,  Awit 42 & 43, 22:19-28

✝SA BAGONG TIPAN            Lukas  8: 26-39 & Galacia 3:23-29

✝Tugong Awit                                     “Gloria Patri”

 Ang Ama’y papurihan, at ang Anak, at ang Espiritu
Buhat pa sa unang mula, ngayo’tmagpakailanman
Walang hanggan. Amen, Amen.

MENSAHE SA AWIT                                   Koro ng Iglesya

MENSAHE SA SALITA :                              Pastor

TAHIMIK NA PAGBUBULAY

 

ANG KAPAHAYAGAN NG PANANAMPALATAYANG UCCP

( Una hanggang Ikatlong Saknong)

TAWAG SA PAGHAHANDOG                           Patnugot

Isinulat ni Apostol Pablo sa kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos ang patungkol sa kapahayagan ng muling pagkabuhay ni Hesus na marapat na maging sandigan ng buhay na may katapatan at pagbibigay. “Naniniwala ako kung kaya ako’y nagpapahayag.” Ngayon, tayo ay maniwala at magbigay ng kusa upang ang kabutihan ng Diyos ay mahayag sa mundo…

PAGLIKOM NG HANDOG                   Tagalikom ng handog

✝DOKSOLOHIYA    

Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritung Banal
Ng mga taong nilalang, At nang tanan sa kalangitan. Amen.

✝ PANALANGIN SA HANDOG                                         Patnugot

PAGBABALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

✝AWIT                    “Mal’walhating Pakikipanayan”     MASP 286

Mal’walhating pakikipanayam sa kanya san a nagmamahal
Saganang biyaya’y makakamtan, kagalaka’y walang hanggan.

KORO:

Kung si Jesus ay kapiling lugod na pangmundo’y nagsisilim;
sa puo ko’y lwalhating walang maliw, kung si Jesu ay kapiling.

Aking naramdaman ang dampi niya, naulinig ang anyaya
Kung sundin ko ng buong pagsinta, alinlanga’y titigil na.

Tayo’y di maaring mabuhay, na si Jesus ay hiwalay;
Hinahanap ang pusong may lumbay; gaya nang nagdaang araw.

Nasang ang tunay na nilasap kong buhay ay maranasan mo;
Ngayo’y hinihintay ka ni Kristo, upang biyaya’y matamo. 

✝ PANALANGIN NG PAGTATALAGA                                            Pastor

✝BASBAS                                                                                    Pastor

 

Leave a Comment