June 24, 2018 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
June 24, 2018
Fifth Sunday after Pentecost

 

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot—Psa 100:1  Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain.

Kapulungan—Psa 100:2  Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon; magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan.

P—Psa 100:3  Alamin ninyo ang Panginoon ay siyang Dios; siya ang lumalang sa atin, at tayo’y kaniya: tayo’y kaniyang bayan, at mga tupa ng kaniyang pastulan.

K—Psa 100:4  Magsipasok kayo sa kaniyang mga pintuang-daan na may pagpapasalamat, at sa kaniyang looban na may pagpupuri: mangagpasalamat kayo sa kaniya, at purihin ninyo ang kaniyang pangalan.

LAHAT—Psa 100:5  Sapagka’t ang Panginoon ay mabuti; ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man; at ang kaniyang pagtatapat ay sa lahat ng sali’t saling lahi.


AWIT                                       
Aleluya, Diyos ay Purihin   AIK 279

Aleluya Diyos ay purihin  mag-awita’t Siya ay sambahin
Aleluyah  Diyos ay purihin  mag-awita’t S’ya ay sambahin.

REFRAIN:
Aleluyah ang lahat umawit, ang Diyos nati’y Diyos ng pag-ibig
Aleluya Diyos ay purihin  mag-awita’t S’ya ay sambahin.

Aleluyah tanggapi’t humanga,aleluyah sambahing may t’wa
Aleluyah Siya’y dinadakila, aleluyah ng kanyang likha. (REFRAIN)

Aleluyah kabanalbanalan, aleluyah bibigyang dangal
Aleluyah Diyos ay awitan, ang ngalan Niya ay walang

PANALANGIN

PAGBASANG SAGUTAN

Patnugot—Psa 42:1  Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, Oh Dios.

Kapulungan—Psa 42:2  Kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Dios, ang buhay na Dios: kailan ako paririto, at haharap sa Dios?

Patnugot—Psa 42:3  Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, Habang kanilang sinasabing lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Dios?

Kapulungan—Psa 42:4  Ang mga bagay na ito ay aking naaalaala, at nanglulumo ang aking kaluluwa sa loob ko, kung paanong ako’y nagpatuloy sa karamihan, at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Dios, na may tinig ng kagalakan at pagpupuri, na isang karamihan na nagdidiwang ng kapistahan.

Patnugot—Psa 42:5  Bakit ka nanglulumo, Oh kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa dios: sapagka’t pupuri pa ako sa kaniya dahil sa kagalingan ng kaniyang mukha.

Kapulungan—Psa 42:6  Oh Dios ko, ang aking kaluluwa ay nanglulumo sa loob ko; kaya’t aking inaalaala ka mula sa lupain ng Jordan, at ng Hermonitas, mula sa burol ng Mizhar.

Patnugot—Psa 42:7  Kalaliman ay tumatawag sa kalaliman sa hugong ng iyong mga baha: lahat ng iyong alon at ang iyong malaking alon ay nagsitabon sa akin.

Kapulungan—Psa 42:8  Gayon ma’y uutusan ng Panginoon ang kaniyang kagandahang-loob sa araw, at sa gabi ay sasa akin ang awit sa kaniya, sa makatuwid baga’y isang dalangin sa Dios ng aking buhay.

Patnugot—Psa 42:9  Aking sasabihin sa Dios na aking malaking bato, bakit mo ako kinalimutan? Bakit ako’y yayaong tumatangis dahil sa pagpighati ng kaaway?

Kapulungan—Psa 42:10  Na wari tabak sa aking mga buto, na tinutuya ako ng aking mga kaaway; habang sinasabi nilang lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Dios?  Psa 42:11  Bakit ka nanglulumo, Oh kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Dios: sapagka’t pupuri pa ako sa kaniya, na siyang kagalingan ng aking mukha, at aking Dios.

 

AWIT                                                          As the Deer

As the deer panteth for the water
So my soul longeth after thee
You alone are my heart’s desire
And I long to worship Thee

Chorus:
You alone are my strength my shield
To You alone may my spirit yield
You alone are my heart’s desire
And I long to worship Thee


PAGBASA NG BATAYAN NG MENSAHE               

1 Samuel 17:32-49

Mark 4:35-41     

MENSAHE SA AWIT                                                                      

MENSAHE SA SALITA

TAWAG SA PAGKAKALOOB

Patnugot–Rom 12:1  Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Rom 12:2  At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios.

Lilikumin ang mga Handog
Panalangin ng Pasasalamat


AWIT NG PAGTATALAGA          Buong  Makakaya Ang Ibigay”       MASP 125

“Buong makakaya ang ibigay,” utos ng Pangino’on sa  ‘ting tanan;
Gawing di dahil sa kagantihan, Kundi sa papuri sa lumalang.

KORO:
May pala ang bawat gawain, ngunit buong kaya ang bilin.
Talento ma’y munti  gamitin din, ukol kay Jesus ang lahat natin.

Pagpuri ng tao’y wag asahan, pagsang-ayon ng Diyos ang kaylangan;
Bawat inisip o ginawa man, Kung mabuti’y may  kagantihan.

Darating ang gabi at hihimlay, gumawa’t ginawa’y hahatulan;
Tayo nawa’y Kanyang masumpungan, na marapat sa kapahingahan

 

PANALANGIN

BASBAS

TATLONG AMEN

Leave a Comment