June 3, 2018 Kaayusan ng Pagsamba

June 3, 2018
Kaayusan ng Pagsamba
Second Sunday after Pentecost
Liturgical Color: Green

SARILINANG PAGHAHANDA

PROSESYONAL

PAGBUBUKAS NG BIBLIYA AT PAGSISINDI NG KANDILA

+Panawagan sa Pagsamba:                                                                 Awit 103: 1-4,6

Patnugot— Si Yahweh ay papurihan, purihin ninyong buong madla. Ang kanyang pangalan, purihin ninyo sa tuwina.

Kapulungan—Tayong lahat, ang Diyos ay ating papurihan. At huwag nating limutin yaong kanyang kabutihan.

Patnugot—Ang lahat nating sala’y siya ang nagpapatawad. At ano mang ating sakit, ginagamot niyang lahat.

Kapulungan—Sa bingit ng kamatayan, tayo ay inililigtas at pinagpapala tayo sa pag-ibig niya’t habag. Si Yahweh ang humahatol, naggagawad ng katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan.

Lahat—Ating iukol ang pagsamba sa Diyos na lipos ng biyaya’t kabutihan!

 

+Awit ng Pagpupuri                     “Cordero’y Putungan”                            MASP 34

Kordero’y putungan sa kanyang luklukan!
Pakinggan ang kalangitan sa tugtuging alay;
Gising Diwang himlay  at S’yay  papurihan,
Ang Haring walang kapantay magpakailanman.

Tagilira’t kamay ni Kristo ay masdan!
Ang mga sugat Nyang taglay naging karangalan
Hindi matitigan ng mga anghel man;
Hiwaga ng kaligtasan pag-ibig Nyang taglay.

Ang Hari’y putungan ng kapayapaan!
Harinawa  ang digmaa’y lubos nang maparam
Kanyang kabanala’y walang katapusan;
Bulaklak ng Edeng taglay ay samyong mainam. Amen.

+Imbokasyon                                                                             Patnugot

Tawag sa Pagsisisi

Patnugot – Batid natin ang ating mga karumihan na naglalayo sa atin sa presensiya ng Diyos at naging dahilan ng kawalang sigla sa ating mga pagkilos sa harapan ng Dios.  Lumapit tayo nang may buong kapakumbabaan at hilingin ang kapatawaran mula sa ating mapagpatawad na Diyos.

Awit ng Pagsamo                           “Search Me O God”                            HFJ # 216

Search me O God, and know my heart today;
Try me O Savior know my thoughts I pray;
See if there be some wicked way in me,
Cleanse me from every sin and set me free.

Salita ng Kapanatagan (Pastor)

Ito ang aming narinig sa Kanyang Anak at ipinahahayag namin sa inyo; ang Diyos ang ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya.  Kung tayo’y namumuhay, tayo’y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Hesus sa lahat  ng ating kasalanan.  Ito ang mabuting balita:  “Sa pangalan ni Hesu-Kristo kayo’y pinatawad na.”  Amen.

Tugon:

Itinaas (ako) ng pag-ibig, Nang walang sumagip, Tinangkilik!
Itinaas (ako) ng pag-ibig; Nang walang sumagip, tinangkilik!

+ Pagbabatian ng Kapayapaan              “Kung May Dalawa, Tatlong Nagkatipon”

Panalangin ng Pamayanan                                                                       Pastor

Tugon:               “Sa Lahat ng Saglit” (ika-3 saknong)  MASP # 67

Sa taglay kong hirap, bigyang lunas,
Kalul’wa ko’y yakap, hanggang wakas.
Tunay kang kailangan sa lahat ng araw,
Pagpalain mong tunay, yaring buhay. Amen.

Pagbasa sa Lumang Tipan                                                           1 Samuel 3: 1-10

+Gloria Patri

Ang Ama’y papurihan, Anak at ang Diwang Mang-aaliw
Nang pasimula’t ngayon din, maging sa haharapin. Walang maliw.
Amen. Amen.

+Pagbasa sa Ebanghelyo                                    Marcos 2: 23 hanggang Marcos 3:6

Mensahe sa Awit               

Pagbubulay sa Salita                                                                                Pastor

Ang Sakramento ng Banal na Hapunan      (Awit: “Sa Dulang ng Ama”)

Sa iisang hapag ating itatag ang pagkakaisa,
Ang sisidlang basag ating ilapag sa dulang ng Ama,
Pagsaluhan natin ang luksa, at damhin ang sugat ng bansa
At doon,doon natin ipunla, butil ng diwang mapagpalaya.

Sa iisang hapag, ating itatag, ibangon, itindig;
Sa dulang ng katotohanan, Sa sahig ng katarungan,
Doon, doon natin ipagdiwang, kapayapaa’t pag-ibig.

Mga Salita ng Pagtatatag/ Pagbabahagi ng Mga Elemento/ Panalangin ng Pasasalamat

Tawag sa Pagkakaloob (Patnugot)

Hindi sapat na tayo’y mamangha sa kagila-gilalas na ginawa ng Panginoon upang magkaroon ng panibagong buhay lalo’t sa oras ng panlulumo. Tayo man ay kanyang tinatawag upang ipahayag ang ating pagsamba at pasasalamat sa pamamagitan ng ating paghahandog ng buhay at kakayanan. Halina’t gawin natin ang pagkakaloob sa Diyos na lipos ng biyaya.

Paglilikom ng mga Handog

+ Tugon                                “Ang Aming Kaloob”          MASP # 44

Ang aming kaloob sa ‘yo’y ihahandog
Anumang aming naimpok  ay biyaya ng Diyos.

+Panalangin ng Pasasalamat Ukol sa Handog                                Diakono

Awit ng Pagtatalaga        “Matamis na Pakikipanayam”                   MASP 53

Matamis na pakikipanayam  sa piling ng Nagsanggalang;
Laking biyaya’t  kapayapaan sa kanya ay nararanasan.

Koro:
Laya, ligtas; Sa mga dusa’t pangamba;
Laya, ligtas, ang nasa kamay ng nag-adya.

Sa kamay ng Tagapagsanggalang, O kay tamis nang mananamnam.
Diya’y ibig kong laging manahan. Dahil sa pag-ibig  na alay. (koro)

+ Walang alinlanga’t pagkatakot;  ang nasa kamay nga ni Hesus.
Sa kanya ay may pag-asang lubos. Ligtas ako sa sangsinukob. (koro)

+Panalangin ng Pagtatalaga

+ Basbas (Pastor)

Sumainyo nawa ang pagpapala, pag-ibig at pag-iingat ng Diyos ng buhay at kasaysayan. Humayo kayo at ipamalita ang pag-asa na hatid ng kanyang salita at ng Espiritu na nakikipisan sa sangkatauhan.  Sa pangalan ng Diyos Manlilikha, Manunubos, at Diwang Patnubay.  Amen.

Tugon                 “O Dios Lingapin Mo” (Blest Be the Tie That Binds) AIK 190

Dalangin nga namin, O Dios, kami’y dinggin;
Pag-asa nami’t layunin;
Mag-ibigang tambing. Amen.

Ang Paghayo

2 thoughts on “June 3, 2018 Kaayusan ng Pagsamba”

 1. Maraming Salamat sa inyong bukas na pusong magbigay ambag sa gawain ng Panginoon. Napakalaking tulong ito sa inyong kapwa manggagawa. MAGPATULOY PO KAYO MABUHAY ANG ATING GAWAIN SA UCCP 🙂

  Reply
  • Aking kagalakan na ang mga kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoon ay mapagaan ang kanilang trabaho sa pamamagitan ng mga publications dito na puede nilang mapakinabangan.

   Nawa nakatulong ang inyong nakita at nagamit na material mula dito. Salamat din sa iyong koment, nawa magawa din ng iba na makasumpong ng website na ito. Malaking tulong para sa knayang paglago.

   Reply

Leave a Comment