June 9, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
June 9, 2019
Pentecost, Freedom Sunday

 

ANG PAGHAHANDA SA PAGSAMBA AT  PROSESYONAL 

PAGPASOK NG PATNUGOT AT TAGAPAMAHAYAG

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: “Purihin si Yahweh! Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Ang taong matuwid, maybait at habag, sa madilim taglay ay liwanag.”

Kapulungan: “Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat. At maasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saliga’y totoo’t matapat.

Patnugot: Itanghal natin ang pangalan ng Diyos na mapagpalaya, ang Kanyang pag-ibig ay apoy na nag-aalab. Mula sa Kanya ang karunugan ng katwiran at  kahabagan.

Kapulungan: Purihin natin ang Diyos na patuloy na nananahan sa kanyang bayan. Pasalamatan natin siya sa patuloy niyang paghahayag ng katotohanan. Pag-alabin natin ang ating pagsamba at ipahayag ang Kanyang Mabuting Balita sa gitna ng mapanghamon at nagbabagong panahon.

IMNO NG PAGPUPURI                        “Kabanalbanalan” MASP 199

Kabanalbanalan, Makapangyarihan, Sa bukang liwayway ika’y aawitan
Kabanalbanalan, mahabaging tunay, Tatlong persona Dios na marangal.

Kabanalbanalan pinupuring tunay, Ang angel sa langit iyo’y nagpupugay;
Saiyong paanan ay ini-aalay, Puri, lwalhati na walang hanggan.

Kabanalbanalan, kahit kadiliman, Ang mata ng tao ay dika masilayan;
Tanging ikaw lamang puspus-kabanalan, Pagsinta’y sakdal na kalinisan.

Kabanalbanalan, makapangyarihan, Lupa’t langit nagpupuri sa iyong ngalan;
Kabanalbanalan mahabagin tunay, Tatlong personang Dios na marangal.  Amen

 IMBOKASYON   (Sabay-sabay ang lahat)

Dios na banal, pinupuri at sinasamba ka namin sa espiritu at katotohan. Salamat sa kalayaang kaloob Mo upang ikaw ay aming sambahin at paglingkuran. Salamat sa Iyong Banal na Diwa na pumapatnubay at nagbibigay ng inspirasyon upang ang aming pananampalataya ay tumagos sa apat na sulok ng iglesya tungo sa pamayanang uhaw sa pag-asa at kalinga .  Dios na mapagpalaya, linisin Mo ang aming diwa at puso upang kami ay makalaya sa lahat ng maaaring pumigil sa amin upang ang Mabuting Balita ay aming marinig, maipahayag at maipamuhay. Patuloy Kang mangusap, sa aming sama-samang pakikinig ng Iyong mensahe at alalayan sa matapat na pagtatalaga ng aming buhay na patuloy Mong binabago bilang aming karampatang pagsamba.Sa pangalan ni Kristong banal, Amen

TAWAG SA PAGSISISI                                                                       

Patnugot:  Tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaan na may kaakibat na pananagutan. Ihingi natin ng kapatawaran ang lahat na nasabi at nagawa  natin na hindi nagbigay ng kaluguran sa Diyos at sa ating kapwa.  Humingi tayo ng gabay sa patnubay ng Banal na Espiritu sa mapanagutang paggamit ng ating kalayaan.

TAHIMIK NA PAGSUSURI SA SARILI AT PANALANGIN NG PAGSISISI

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                                                            Pastor

Tugong Awit                                             “Thank You, Lord

Thank you Lord for saving my soul,  Thank you Lord for making me whole
Thank you Lord for giving to me, Thy great salvation so rich and free.

PANALANGIN NG IGLESYA:                                                                                                                        

Tugong Awit  MASP #200                  “Pag-ibig Ko Jesus ay Dagdagan”

Pag-ibig ko, Jesus ay dagdagan, dalangin ko’y dinggin: kaawaan;
ang tunay kong daing pag-ibig dagdagan; pag-ibig ko ay dagdagan. Amen.

PAGBASA SA LUMANG TIPAN                                                        Awit 104:24-34, 35b

Tugong Awit HFJ #353,:                                                                 “Ang Salita ng Dios”          

Ang Salita ng Dios ay mayaman, Waring ginto’t perlas na tunay.
Kung sasaliksikin araw-araw, May kakamting lugod ang buhay.

 PAGBASA SA BAGONG TIPAN         

Mga Gawa 2:1-21
Roma 8:14-17
Juan 14:8-17, 25-27                                           

MENSAHE SA AWIT                                                                                                                       

MENSAHE SA SALITA                                                                                          

PAGNINILAY SA NARINIG NA MENSAHE

TAWAG SA PAGHAHANDOG: 

Patnugot:  “Nagkaisa ang damdami’t isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kaniyang mga ari-arian, kundi para sa lahat.”                                

Kapulungan:  Ihandog natin sa Diyos ang bunga ng kalayaan mula sa pagkamakasarili. Ialay natin ang ating bagong puso at kaisipan, bagong hubog ng pananampalataya na tumutugon sa kalalagayan at pangagangailangan ng iglesya        at pamayanan.

ANG PAGHAHANDOG (Mga Ikapu, Pangako, Tanging Pasasalamat, at iba pa)

DOKSOLOHIYA

Magpuri ang buong bayan, magpuri sa Dios ng buhay
Lupa’t langit maawitan, sa Tatlong Personang Hirang. Amen

 PANALANGIN NG PAGHAHANDOG (Sabay-sabay ang lahat)

Diyos na pinagmulan ng buhay at nagbigay sa amin ng kalayaan na itaguyod ang buhay na ganap at kasiya-siya. Narito, ang aming mga alay: iniaalay naming ang aming kalakasan, panahon, kakayanan at katapatan. Nawa ay patuloy Mong pagpalain ang aming buhay : gumawa ng kabutihan at magbahagi ng bunga ng pinagpagalan sa higit na nangangailangan.  Gamitin Mo, O Diyos, ang aming mga alay sa pagtataguyod ng pamayanang may pag-ibig, kapayapaan at namumuhay sa katotohanan. Maraming salamat sa lahat ng Iyong kagandahang-loob at katapatan. Kay Kristo Hesus, Amen.

Pagtatalaga ng Buhay sa Diyos

IMNO NG PAGTATALAGA                    Espiritung Banal  MASP27

Espiritung banal, kaming nadidimlan ay tanglawan
Ng iyong liwayway, nagbibigay buhay
Sa nangamamanglaw na naligaw.

Ikaw ang sa amin, mapagbigay aliw sa panimdim
Hwag bayaang tambing na hindi lingapin
Ang nagugupiling sa hilahil.

Dulog, o liwanag na hindi kukupas, at lumagak
Sa isip na bulag na nangawakawak
Ituro ang landas sa paglakad.  Amen

 

PANALANGIN NG PAGTATALAGA at BASBAS    

TATLONG AMEN

Leave a Comment