Kalinisan at Karumhan ng Tao

Kalinisan at Karumhan ng Tao
Marcos 7:1-15, 21-23

I.  Ang Kalinisan at Karumhan ng tao ay hindi matatagpuan sa paghuhugas ng panlabas na katawan

May pakinabang sa pagiging malinis sa pamamagitan ng tubig dahil ito’y nakakadagdag ng kaligtasan sa sakit.  At lahat ng tao palagay ko ay naturuan na magiging malinis sa kanilang pangangatawan, maging sa pagkain.

Ngunit ito’y walang kaugnayan sa kung sino ang maliligtas o maituturing na malinis sa mata ng Dios.  Ang tanong ng mga Fariseo at mga eskriba, “Bakit ang inyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa Sali’t-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumaldumal?” (v5)

      Hindi galing sa labas

–labi

II.  Ang kalinisan at karumhan ng tao na nakakahawa

  • ay mga nagsisilabas mula sa loob (v15)

III.  Ang kalinisan at karumhan ng tao

  • ay nalalantad sa mga sumusunod na halimbawa(21-23)

−kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan: Mar 7:23  Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling, at nangakakahawa sa tao.

IV.  Pangwakas
Ang kalinisan at karumhan ng tao sa mata ng Dios ay hindi nababase sa bango, sa lambot ng balat at lalong hindi sa porma o anyo ng pangangatawan ng tao kundi ito ay sa pamamagitan ng isang pusong malapit sa Dios.  Pusong naglalaman ng mga hangarin at adhikain ng Dios at ito ang kapangyarihang nagpapakilos sa isang tao.

========================

Batayang Teksto:
Mar 7:1  At nakisama sa kanila ang mga Fariseo, at ilan sa mga eskriba, na nagsipanggaling sa Jerusalem. Mar 7:2  At kanilang nangakita ang ilan sa kaniyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi, sa makatuwid baga’y mga kamay na hindi hinugasan. Mar 7:3  (Sapagka’t ang mga Fariseo, at ang lahat ng mga Judio, ay hindi nagsisikain, kundi muna mangaghugas na maingat ng mga kamay, na pinanghahawakan ang mga Sali’t-saling sabi ng matatanda. Mar 7:4  At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna mangaghugas, ay hindi sila nagsisikain; at may iba pang maraming bagay na kanilang minana, upang ganapin; gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman, at ng mga saro, at ng mga inumang tanso.). Mar 7:5  At siya’y tinanong ng mga Fariseo at ng mga eskriba, Bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa Sali’t-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumaldumal? Mar 7:6  At sinabi niya sa kanila, Mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat, Ang bayang ito’y iginagalang ako ng kaniyang mga labi, Datapuwa’t ang kanilang puso ay malayo sa akin. Mar 7:7  Datapuwa’t walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Mar 7:8  Nilisan ninyo ang utos ng Dios, at inyong pinanghahawakan ang sali’t-saling sabi ng mga tao. Mar 7:14  At muling pinalapit niya sa kaniya ang karamihan, at sinabi sa kanila, Pakinggan ninyong lahat ako, at inyong unawain: Mar 7:15  Walang anomang nasa labas ng katawan ng tao, na pagpasok sa kaniya ay makakahawa sa kaniya; datapuwa’t ang mga bagay na nagsisilabas sa tao yaon ang nangakakahawa sa tao. Mar 7:21  Sapagka’t mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pagiisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapuwa-tao, ang mga pangangalunya, Mar 7:22  Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan: Mar 7:23  Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling, at nangakakahawa sa tao.

 

 

               

Leave a Comment