Kalooban Mo’y Siyang Sundin

Kalooban mo’y siyang sundin, putik ako na huhugisin,
Ayon sa ibig mo ay gawin, handa ako na ‘yong yariin.

Kalooban mo nawa’y gawin, ako ngayon ay ‘yong subukin,
Ako’y hugasa’t paputiin, nakatugnong ikaw’y hihintin.

Kalooban mo s’ya mong sundin, ako’y tulungan ang dalangin
Kapangyarihan sa iyo rin, hipuin mo at pagalingin.

Sundin mo ang ‘yong kalooban, ako’y sakupin ng lubusan,
Hanggang si Cristo ay mamasdang, tanging sa aki’y tumatahan.  Amen

Leave a Comment