Kanino Natin Itutulad Ang Diyos?

Teksto:

Isaias 40:21-31
Isa 40:21 Hindi ba ninyo naalaman? Hindi ba ninyo narinig? Hindi ba nasaysay sa inyo mula ng una? Hindi ba nasaysay sa inyo bago nalagay ang mga patibayan ng lupa?
Isa 40:22 Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa, at ang mga nananahan doon ay parang mga balang: siyang naglaladlad ng langit na parang tabing, at inilaladlad na parang tolda upang tahanan;
Isa 40:23 Na iniuuwi sa wala ang mga pangulo: siyang umaaring tila walang kabuluhan sa mga hukom sa lupa.
Isa 40:24 Oo, sila’y hindi nangatanim; oo, sila’y hindi nangahasik; oo, ang kanilang puno ay hindi nagugat sa lupa: bukod dito’y humihihip siya sa kanila, at sila’y nangatutuyo, at tinatangay sila ng ipoipo na gaya ng dayami.
Isa 40:25 Kanino nga ninyo itutulad ako, upang makaparis ako niya? Sabi ng Banal.
Isa 40:26 Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas, at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito, na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang: tinatawag niya sila sa pangalan; sa pamamagitan ng kadakilaan ng kaniyang kapangyarihan, at dahil sa siya’y malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang.
Isa 40:27 Bakit sinasabi mo, Oh Jacob, at sinasalita mo, Oh Israel, Ang daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalagpasan ng aking Dios ang kahatulan ko?
Isa 40:28 Hindi mo baga naalaman? Hindi mo baga narinig? Ang walang hanggang Dios, ang Panginoon, ang Maylalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata, o napapagod man; walang makatarok ng kaniyang unawa.
Isa 40:29 Siya’y nagbibigay ng lakas sa mahina; at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan.
Isa 40:30 Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mangabubuwal:
Isa 40:31 Nguni’t silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas; sila’y paiilanglang na may mga pakpak na parang mga aguila; sila’y magsisitakbo, at hindi mangapapagod; sila’y magsisilakad, at hindi manganghihina.

Marcos 1:29-39
Mar 1:29 At paglabas nila sa sinagoga, ay nagsipasok pagdaka sa bahay ni Simon at ni Andres, na kasama si Santiago at si Juan.
Mar 1:30 Nakahiga ngang nilalagnat ang biyanang babae ni Simon; at pagdaka’y pinakiusapan nila siya tungkol sa kaniya:
Mar 1:31 At lumapit siya at tinangnan niya sa kamay, at siya’y itinindig; at inibsan siya ng lagnat, at siya’y naglingkod sa kanila.
Mar 1:32 At nang kinagabihan, paglubog ng araw, ay kanilang dinala sa kaniya ang lahat ng mga may-sakit, at ang mga inaalihan ng mga demonio.
Mar 1:33 At ang buong bayan ay nangagkatipon sa pintuan.
Mar 1:34 At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sarisaring sakit, at nagpalabas ng maraming demonio; at hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonio, sapagka’t siya’y kanilang kilala.
Mar 1:35 At nagbangon siya nang madaling-araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang, at doo’y nanalangin.
Mar 1:36 At si Simon at ang kasamahan niya ay nagsisunod sa kaniya;
Mar 1:37 At siya’y nasumpungan nila, at sinabi sa kaniya, Hinahanap ka ng lahat.
Mar 1:38 At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon tayo sa ibang dako ng mga kalapit na bayan, upang ako’y makapangaral din naman doon; sapagka’t sa ganitong dahilan ako’y naparito.
Mar 1:39 At siya’y pumasok sa mga sinagoga nila sa buong Galilea, na nangangaral at nagpapalabas ng mga demonio.

I. Siya ang Tagapaglikha (vs 21-22, 26)

 • nilalang ang daigdigan
 • iniladlad ang langit na parang kurtina
 • nilikha ang mga bituin

 

II.  Makapangyarihan

 • ang Kanyang paglikha ay mulsa sa wala
 • walang makatatapt sa Kanyang kapangyarihan (vs 23)
 • hindi ulianin ang isipan
 • hindi napapagod

 

III. Sino ang Pueding itulad sa Diyos?

 • ang nagtitiwala kay Yahweh
  • sila ay magpapanibagong sigla
  • tatakbo nang tatakbo ngunit hindi mapapagod

IV. Pangwakas

Kanino natin itutulad ang Diyos? Wala dahil siya lamang at wala ng iba na kagaya niya peru puede natin itulad ang ating sarili sa Kanya kung tayo’y magtiwala sa Kanya.  Gayon pa man ang Kanyang kaganapan ay walang makatutulad dahil sinasalamin lamang natin ang mga katangian na nasa kanya.

Sa Kanya tayo kumukuha ng anumang mabubuting katangian dahil Kanyang ibinahagi noong tayo’y lalangin.

Leave a Comment