Kasla Gloria’t Magna Kenkuana

Kasla gloria’t magna ken Jesus a naayat kaniak,
Pennekennat’ kararuak inaldaw,
Nailangitan a ragsak ti mariknak iti dennana,
Daydayawek ti Apo’t Gloria.

Koro:
Kasla gloria’t magna kenkuana,

Kasla, gloria’t magna kenkuana,
Ti saka idalanna, nga agturong idiay Gloria,
naragsak ti maghna kenkuana.

No mariknam nga addaka’t salinong ti pay-akna,
Agdawat simamatalekka,
Nasam-it ti makipagna iti lawag kenkuana,
Amin a rigat isu’t Gloria.

O kakabsat maawiskayo nga umay met ala,
Idiay agnanayon a Gloria,
Ti magisalakan dayta’t kalkalikagumanna,
A makitatay’ ti gloriana.

 

Leave a Comment