Katapatan at Pagtatalaga

Mga batayang teksto:
Habakkuk 1:1-4; 2:1-4
Isaias 1:10-18
Luke 19:1-10

Ang mga reklamo na nabanggit sa mga talata ay mga reklamo sa Diyos at reklamo kontra sa kapwa tao. Ngunit ating pansinin na ang lahat ng mga ito ay hindi kagagawan ng Diyos kundi nagmula rin sa tao na nagdudulot ng kanyang kalungkutan, kabigatan at hindi pag-unlad.

Lahat ng mga ito ay may katugunan mula sa Panginoon. Bahagi ng kanyang mga katugunan ay mga tagubilin na isasagawa ng tao. Sa pangatlong reklamo ay tao kontra sa kapwa tao na ang Panginoon ang humusga kung sino ang tama.

Sa lahat ng reklamo ng tao ay resulta ng pagiging hindi tapat at hindi pagtatalaga ng sarili(pananampalataya) sa Diyos. Ito ang mariing sagot ng Diyos sa karahasan na nararanasan ng mga ninuno natin: “Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang katapatan/pananampalataya.”

Isa-isahin nating tingnan ang mga reklamong naisampa sa sakdalan ng Diyos.

 

REKLAMO 1(1:1-4)

 • Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin?
 • Sa magkabi-kabila’y nagaganap ang pagwasak at ang karahasan; laganap ang karahasan at ang labanan.
 • Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang, at hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan, kaya’t nababaluktot ang katarungan.

 

TUGON at RESULTA (2:1-4)

 • “Isulat mo nang malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipahahayag ko sa iyo, upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon, at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagama’t parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito.
 • Ito ang mensahe: “Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang katapatan/pananampalataya.”


REKLAMO 2 (Isaias 1:10-18)

 • Mga pinuno ng Israel, pakinggan ninyo si Yahweh! Ang inyong mga gawa ay kasinsama ng sa Sodoma at Gomorra. Kaya’t pakinggan ninyo at pag-aralan ang katuruan ng Diyos ng ating bayan.


TUGON at RESULTA

 • 11 “Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog; hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. 12 Sinong nag-utos sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastanganin ang aking templo. 13 Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga; nasusuklam ako sa usok ng insenso. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon, kung Pista ng Bagong Buwan at Araw ng Pamamahinga; ang mga ito’y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan.
 • 14“Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng Pista ng Bagong Buwan at ng iba pang kapistahan; sawang-sawa na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. 15Kapag kayo’y nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin; kahit na kayo’y manalangin nang manalangin, hindi ko kayo papakinggan sapagkat marami na ang inyong pinaslang.


ANG HAMON

 • 16Linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik-loob sa akin; sa aking harapan, kasamaan ninyo’y inyong tigilan.
 • 17Pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran; pairalin ang katarungan; tulungan ang naaapi; ipagtanggol ninyo ang mga ulila, at tulungan ang mga biyuda.
 • 18“Halikayo at tayo’y magpaliwanagan,” sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo’y aking papuputiin, tulad ng yelo o bulak.

 

REKLAMO 3 (Luke 19:1-10)

Nang makita ng mga tao na roon siya tumuloy sa bahay ni Zaqueo, nagbulung-bulungan sila, “Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao.”

19 Pumasok si Jesus sa Jerico dahil doon siya dadaan papuntang JerusalemMay isang lalaki roon na ang pangalan ay Zaqueo. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus, pero dahil pandak siya at marami ang tao doon ay hindi niya ito magawa. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, “Zaqueo, bumaba ka agad, dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon.” Kaya nagmadaling bumaba si Zaqueo at masayang tinanggap si Jesus. Nang makita ng mga tao na roon siya tumuloy sa bahay ni Zaqueo, nagbulung-bulungan sila, “Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao.” Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zaqueo at sinabi, “Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng apat na beses ang kinuha ko sa kanya.” Sinabi sa kanya ni Jesus, “Dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito, dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. 10 Sapagkat ako na Anak ng Tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw.”


Ang Panata

 • “Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng apat na beses ang kinuha ko sa kanya.”

Ang Hatol

 • Sinabi sa kanya ni Jesus, “Dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito, dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. 10 Sapagkat ako na Anak ng Tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw.”


PANGWAKAS

I. Unang reklamo

 • Laganap ang karahasan at ang husgado ay walang maasahan. Ito’y hindi kagagawan ng Dios kundi kagagawan ng mga hambog

Ang hatol

 • Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas,ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang katapatan.


II. Pangalawang reklamo

 • Ang mga gawa ng mga pinuno ng Israel ay kasinsama ng sa Sodoma at Gomorra.
 • Walang silbi ang mga handog, kahit anong uri hindi tatanggapin ni Yahweh.
  Nasusuklam na siya, hindi na siya makikinig sa panalangin.

Mga hakbang upang magbago ang isip ng Diyos

 • 16 Linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik-loob sa akin; sa aking harapan, kasamaan ninyo’y inyong tigilan.
 • 17 Pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran; pairalin ang katarungan; tulungan ang naaapi; ipagtanggol ninyo ang mga ulila, at tulungan ang mga biyuda.


III. Pangatlong reklamo 

 Nang makita ng mga tao na roon siya tumuloy sa bahay ni Zaqueo, nagbulung-bulungan sila, “Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao.”


Tugon

“Dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito, dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham.


Hakbang na ginawa ng itinuring na matuwid

“Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng apat na beses ang kinuha ko sa kanya.”

 

Dalawa lamang na salita ang lalagom sa lahat ng ating narinig: Katapatan at Pagtatalaga

Ang katapatan ay pagtutuwid ng maling pammuuhay sa tama. Ang tama ay binabaluktot ng tao ngunit ang Diyos ay kailan man hindi magbabago sa kanyang itinakda. Ang katapatan ng mananampalataya ay hindi maghahanap ng puwang para siya ay makalulusot at baluktutin ang katuruan ng Diyos. Kung ano narinig ay yon na.

Pagtatalaga ay bahagi ng kapatapatan. Ito ay pagbibigay ng panahon na maging kabahagi ang buhay sa tinanggap katuruan. Paglalaan ng lahat ng meron tayo, buhay at mga tinatangkilik. Kahit marami tayong paguusapan na mabubuting bagay kung walang pagtatalaga ang mga kaanib, o mga mananampalataya walang pagunlad sa Iglesia. Ito’y magiging bansot.

2 thoughts on “Katapatan at Pagtatalaga”

 1. Thanks for offering us this message of Peace, at this time of year.

  Since I do not speak or read Tagalog, I am grateful to have access to an English translation.

  “THE CHALLENGE

  16 Cleanse yourselves and turn to me; in my presence you shall put away your wickedness.
  17 Learn to do right; justify justice; help the oppressed; Take care of the orphan, and help the widow.”

  I have brought these 2 lines over for comment.

  Numbers 16 and 17 show the wisdom that is replete in the Bible.

  So much wisdom contained in such a small space.

  It is no wonder that the Bible is the Best Selling Book of ALL time.

  Merry Christmas and a Happy and Prosperous New Year.

  Salamat Po.

  Paul

  Reply
  • Thanks for your effort, Paul. I know there are Filipinos who would be taking engagements here so I requested a comment. However, you really wanted to be a part and I appreciate it. I will give you some hints in the content of the post. The terms “reklamo” means complain. I discussed three complains here, two from the people directed to God and the third, from person to person in Luke.

   All the complains have been clear from the situations suffered by people and nobody had caused it except they, themselves. So God has given them instructions on what they would do and God is willing to open for negotiations for the good of the people.

   Faithfulness and Commitment are the two words found in the book of Habakkuk, an assurance that can overturn God’s decision in favor of the people. 

   Thank you for dropping a comment.

   Reply

Leave a Comment