Kaya Kung Ang Sinoman Ay Na Kay Cristo Siya Ay Bagong Nilalang . UCCP AKO

Kaya Kung Ang Sinoman Ay Na Kay Cristo Siya Ay Bagong Nilalang

Teksto:  2Co 5:17
Kaya’t kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya’y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila’y pawang naging mga bago.

Pauna

Madaling sabihin ng isang tao na siya ay na kay Cristo ngunit madali ring makita kung siya nga nakipag-isa sa kanya, nakipagkasundo sa kanya o nakipagsanib sa kanya.

Lalo na dapat usisain ng bawat tao kung siya ay isang bagong nilalang dahil ito ang resulta ng pakikipagkasundo kay Cristo.

Ating lilinawin ito sa ating aralin ngayon.


I.  Na kay Cristo

 • Nakipag-isa sa kanya
  • it’s having an identity, and a sense belonging “Show me your friends, and I will show you who you are”
  • it’s where you are proud and fulfilled
 • Nakipagkasundo/nakipagtipan sa kanya
  • a formal alliance or agreement
  • Both sides are covered by the agreement
  • For as long as the covenanting parties are surviving the covenant is in effect and binding and the are bound to obey
 • Nakipagsanib
  • ang iyong kakayanan ay mapapalakas
  • ang iyong kakulangan ay mapupunan
  • ito dahil sa puwersa na manggagaling sa kabila


II.  Siya’y bagong nilalang

 • Mga dating bagay ay nagsilipas na, sila’y pawang naging mga bago

Ano ba ang na sa bago?

There is strength (may tibay)
There is rejuvenation (panibagong sigla)
The whole thing is new, the whole person is new both the external and internal beings

Ano nga ba ang luma

Walang tibay
Hindi nagpanibagong sigla o lakas kundi nananatiling marupok at masama

Illustration:  Brokenness

The bamboo


III.  Conclusion:

Ang taong nakiisa kay Cristo ay siyang taong patuloy na bukas ang sarili upang maturuan sa isip, sa salita at sa gawa.  Patuloy napagsuko sa buhay para linisin ni Kristo at gamitin sa kanyang kapurihan.

If we haven’t feel that we are not yet broken by Christ, something is wrong around the corner.  And that very corner, the hidden part of our own life must be shaken, and opened that God may cleanse it for Him to use.

Faith in Jesus Christ is total surrender of ourselves so that he may live in us, shine in us, and bless other people through us.

 

 

Leave a Comment