Liturhiya sa Epipanya . UCCP AKO

Liturhiya sa Epipanya

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

Sarilinang Pagninilay/ Pagsisindi ng mga Kandila

Ang Kapulungan sa Pagsamba

Patnugot—Psa 72:1  Ibigay mo sa hari ang iyong mga kahatulan, Oh Dios, at ang iyong katuwiran sa anak na lalake ng hari. Psa 72:2  Kaniyang hahatulan ang iyong bayan, ng katuwiran, at ang iyong dukha, ng kahatulan.

Kapulungan—Psa 72:3  Ang mga bundok ay magtataglay ng kapayapaan sa bayan, at ang mga gulod, sa katuwiran.

Patnugot—Psa 72:4  Kaniyang hahatulan ang dukha sa bayan, kaniyang ililigtas ang mga anak ng mapagkailangan, at pagwawaraywarayin ang mangaapi. Psa 72:5  Sila’y mangatatakot sa iyo habang nananatili ang araw, at habang sumisilang ang buwan, sa lahat ng Sali’t saling lahi.

Kapulungan—Psa 72:6  Siya’y babagsak na parang ulan sa tuyong damo: gaya ng ambon na dumidilig sa lupa.

Patnugot—Psa 72:7  Sa kaniyang mga kaarawan ay giginhawa ang mga matuwid; at saganang kapayapaan, hanggang sa mawala ang buwan.

 

AWIT NG PAGPUPURI            “Tatlong Hari na Naglakbay”  MASP 282

Tatlong hari na naglakbay may handog kaming taglay
Batis, bundok, lati’t parang ang tinuntong tunay.

Koro:
O talang kahanganga may gandang maharlika,
Sa pakanlurang lakbayin patnubayan ng ningning.  Amen

Hari’y nilang sa Bethlehem sa kanya’y ginto ang hain
Darakilang hari nating hindi magmamaliw.

Ang aking dala’y kamanyang sa kanyang angking kadiosan
Ang lahat ay mag-aalay ng pagsambang tunay.

Mabangong mira ang handog buhay ang idinudulot
Ang dalamhati at lungkot pinapawing lubos.

Pagmasdan natin si Jesus, hari’t Dios at tanging handog
Aleluya, aleluya sa boong sinukob.

 

PANALANGIN                                                             Patnugot

Ang Sambahayan sa Pagsisisi

Tawag sa Pagsisisi (Patnugot)

Ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya.  Dahil dito, lumalaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala (Roma 5:12).  Atin ngayong sama-samang ipagtapat sa Panginoon ang ating mga kasalanan, hayag man o lihim nating ginawa.

Matahimik na Pagsisisi at Pananalangin

Salita ng Kapatawaran                                                                 Pastor

Sinabi ni Yahweh, “Halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan.  Kahit na kayo’y maruming-marumi sa kasalanan, kayo’y magiging busilak sa kaputian” Dahil sa biyaya ng Dios, tanggapin natin ang kanyang banal na pagtutuwid. Amen.

 

Tugon:     “Si Hesus ay Kaibigan” (ika-3 saknong)  MASP # 29

Mabigat ba ang pasanin at maraming isipan
Kay Hesus mo idalangin at kanyang aalisin
Kung kaibiga’y lumimot, idalangin mo sa Dios
Siyang sa iyo’y kukupkop at aaliw na lubos. Amen.

 

Mga Pagbati, Paalaala at Malasakit          

Panalangin ng Pamayanan ng Sumasampalataya                         Pastor

Tugon:                       “Sa Dalangi’t Pagdaing”              MASP 81

Sa dalangi’t pagdaing ng kailangan natin
Ang tawag ba sa akin ng Ama ay didinggin?
Ngayon di’y dumulog at lumapit kay Hesus
Ngayon di’y dumulog at lumapit kay Hesus.

Pagbasa sa Matandang Tipan                                              Isaias 60: 1-6

GLORIA PATRI

Pagbasa sa Mga Liham                                                        Efeso 3: 1-12

Pagbasa sa Bagong Tipan                                                Mateo 2: 1-12

Mensahe sa Awit                               

Mensahe sa Salita

Ang Banal na Hapunan

Tawag sa Pagkakaloob                                                             Patnugot

Bayan ng Diyos, halina’t ating ipagdiwang ang ating buhay na itinatalaga sa pagsunod sa Panginoong Hesus.  Buong pasasalamat nating ihandog ang ating buhay at ang bunga ng ating pagpapagal.

 

Paghahandog ng Buhay at mga Tinatangkilik

Doksolohiya

Magpuri ang buong bayan, magpuri sa Dios ng buhay
Lupa’t langit mag-awitan sa Tatlong Personang hirang. Amen.

Panalangin ng Pasasalamat Ukol sa Handog                                       Patnugot

Awit ng Pagtatalaga                   “Ang Buhay Ko’y Tangnan Mo” AIK 19

(sa himig ng “Buhay Ko’y Kunin, Ama”  MASP # 301)

Ang buhay ko’y tangnan Mo nais kong maging Iyo
Bawat oras ay mabago nang upang ang malasap
Kaglakan kay Cristo.

Ang bisig ko’y kunin din kung ‘yon ang “Yong naisin
Sa Iyong handing Gawain maglingkod nang buong giliw
Maglingkod buong giliw.

Ang tinig ko ay laan upang magpuring tunay
Kunin Mo at ‘Yong hawakan ang nais ko’y patnubay
Ang layunin at pakay.

Ginto’t pilak ko’y kunin yaman kong ihahain
Handog kong may paggiliw handog sa Iyong Gawain
Handog ko sa Gawain.  Amen.

 

Panalangin ng Paghayo at Basbas                                                              Pastor

Tatlong Amen

 

Leave a Comment