Lumapit ang Bawat Isa at Katagpuin si Kristo

Ito ang tema natin sa pagdiriwang natin sa buong buwan.  Ating hanapin ang ibig sabihin ng mga salitang “hanapin”, “bawat isa”, “katagpuin si Kristo”, “mapanghamong panahon”.

 Sa usapin ng pagpapalaya o “liberation” paano natin makita at maintindihan ang mga kataga sa ating tema?

 1) A house with the lamb’s blood will be spared from destruction. (Exo 12:13)

Ang kritikal na kalagayan ng mga Israelita ay inaalipin at niyuyurakan ang kanilang pagkatao.  Kailangan nila ang kalayaan sa kanilang pagkasikil.  Paano sila lumapit kay Yahweh?  Sa pamamagitan ng kanilang mga daing.  Tumugon si Yahweh at sila’y sasagipin sa kanilang kalagayan ngunit hindi niya gagawin ito na walang gagawin ang mga Israelita.  Kailangang disiplinahin nila ang kanilang sarili, ayusin nila ang kanilang samahan at ipakita nila na sila at handing making at sumunod kay Yahweh.

  1. Blood liberates
  2. No bloodshed no liberation

Blood is needed in doorposts in order for God to Passover them.

Doesn’t God know in His heart whom he wants to deliver?  Why does He need blood in order to determine who are the ones He will spare?

Ang ordinansa ay batas at kailangang sundin, walang kokontra

Ang pagsunod ay magdudulot ng kaligtasan

Kinakailangan nito ang disiplina sa bawat mamamayan

 

2)  Isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga kahalayan noon. (Rom 13:14)

 Ito ay katuruan ng Apostol tungkol sa pagiging matino at pagiging maka-Dios.

  1. ay pagwaksi sa mga gawa ng kadiliman at pagsakbat ng sandata ng kaliwanagan.

Paglakad ng mahinhin:

Pag-iwas sa katakawan at paglalasing

Hwag sa kalibugan at sa kahalayan

Hwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan

 

3) Ito ay katuruan ni Kristo ukol sa pagsasaayos ng kaguluhan o gusot (Mateo 18:15-18)

a) sa loob ng tahanan/sambahayan

b) sa sambayanan

Liberation is God’s business and human’s business

 

Leave a Comment