Magpakalakas Kayo sa Panginoon . UCCP AKO

Magpakalakas Kayo sa Panginoon

Teksto:

Eph 6:10  Sa katapustapusa’y magpakalakas kayo sa Panginoon, at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan. Eph 6:11  Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo’y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Eph 6:12  Sapagka’t ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Eph 6:13  Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo’y mangakatagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Eph 6:14  Magsitibay nga kayo, na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran; Eph 6:15  At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng evangelio ng kapayapaan; Eph 6:16  Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. Eph 6:17  At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan, at ng tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Dios: Eph 6:18  Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal; Eph 6:19  At sa akin, upang ako’y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio, Eph 6:20  Na dahil dito ako’y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako’y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain.


I.  Sa Anong Paraan?

Mangabihis kayo ng buong kayakan ng Dios (v11)

 • Baywang—bigkis na katotohanan(v14), stand firm-magsitibay kayo
 • Baluti(breastplate)—isakbat ninyo ng katuwiran(14)
 • Paa—panyapak na paghahanda ng evangelio ng kapayapaan(v15)
 • Kalasag(shield)—pananampalataya(v16), na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama
 • Turbante(helmet)—ng kaligtasan(v17)
 • Tabak(sword)—ng Espiritu, na siyang salita ng Dios(v17)


II.  Sa Anong Pangangailangan?

 • Upang kayo’y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo(v11)
 • Upang kayo’y mangakatagal sa araw na masasama(v13)

 

III.  Sa Anong Kadahilanan?

 • May pakikibaka
  Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaaasan(12)Ang tamang pakikibaka ay hindi sa laman at dugo

 

Illustration:

No Retreat, No Surrender-The Myth of Napoleon Bonaparte’s Heroism

Napoleon Bonaparte was a French military and an emperor who in his time conquered much of Europe during the 19th century A.D.

Among the nations he conquered are Austria, Egypt, Russia, the Prussians, allied forces of Austrians, British, Prussians and Russians before he was finally defeated by the British Army.

This is the inspiring part of the story.

Napoleon wondered why such a brave leader and strong troops were prone to experience a defeat. They had an assessment of their weaknesses and their strengths and planned for the next invasion.

Part of the plan was to have a musician trained to be with them during the battle. The announcement had been made in the entire kingdom that the French army needs a musician.

A young gentleman succumbs to the call and was trained to memorize two music pieces. Music for retreat and a piece of music for forwarding.

So the battle went on and the musician was with them. The music served as the guide to the troop. The agreement was for as long as the music doesn’t change the army press on forward.

The music for forwarding is now being played. On the ground were army being slain but the music did not change so they continued being faithful to the agreement they made.

At last, the battle was over and the French army gathered for re-assessment and evaluation of their performance. The first man to be questioned was the musician. He was asked why did he not change the music when plenty of the army was being slain on the ground.

He answered I forgot the music for the retreat.

Though many soldiers died they have won the battle.

Why are we here? Do we feel losing the battle because it’s so challenging?

I like the spirit of the musician forgetting the music for retreat and I commend the faithfulness of the soldiers in the covenant they have made. (You can read the original here)

Pangwakas

Ang Diyos natin ay hindi kumikilala ng pagkatalo. Wala sa kanyang alaala ang pagurong sa labanan.  Na sa Kanya ang tagumpay sa lahat ng panahon.

Leave a Comment