Magpakalakas Kayo sa Panginoon . UCCP AKO

Magpakalakas Kayo sa Panginoon

Efeso 6:10-20

I.  Sa Anong Paraan?

Mangabihis kayo ng buong kayakan ng Dios (v11)

Baywang—bigkis na katotohanan(v14), stand firm-magsitibay kayo

Baluti(breastplate)—isakbat ninyo ng katuwiran(14)

Paa—panyapak na paghahanda ng evangelio ng kapayapaan(v15)

Kalasag(shield)—pananampalataya(v16), na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama

Turbante(helmet)—ng kaligtasan(v17)

Tabak (sword)—ng Espiritu, na siyang salita ng Dios(v17)

II.  Sa Anong Pangangailangan

Upang kayo’y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo(v11); upang kayo’y mangakatagal sa araw na masasama(v13)

III.  Sa Anong Kadahilanan?

May pakikibaka

Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaaasan(12)

Ang tamang pakikibaka ay hindi sa laman at dugo

Illustration:

Napoleon Bonaparte

Pangwakas

Ang Diyos natin ay hindi kumikilala ng pagkatalo. Wala sa kanyang alaala ang pagurong sa labanan.  Na sa Kanya ang tagumpay sa lahat ng panahon.

Leave a Comment