Magpakalakas Kayo sa Panginoon-2 . UCCP AKO

Magpakalakas Kayo sa Panginoon-2

Teksto: Efeso 6:10-20
Eph 6:10  Sa katapustapusa’y magpakalakas kayo sa Panginoon, at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan. Eph 6:11  Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo’y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Eph 6:12  Sapagka’t ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Eph 6:13  Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo’y mangakatagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Eph 6:14  Magsitibay nga kayo, na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran; Eph 6:15  At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng evangelio ng kapayapaan; Eph 6:16  Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. Eph 6:17  At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan, at ng tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Dios: Eph 6:18  Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal; Eph 6:19  At sa akin, upang ako’y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio, Eph 6:20  Na dahil dito ako’y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako’y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain.


Topiko: Magpakalakas Kayo sa Panginoon

 1. I. Sa anong paraan?

Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios (v11)

 • ♦Baywang—bigkis na katotohanan(v14), stand firm-magsitibay kayo

♦Baluti(breastplate)—isakbat ninyo ng katuwiran(14)
♦Paa—panyapak na paghahanda ng evangelio ng kapayapaan(v15)
♦Kalasag(shield)—pananampalataya(v16), na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng
nangagniningas na suligi ng masama
♦Turbante(helmet)—ng kaligtasan(v17)
♦Tabak(sword)—ng Espiritu, na siyang salita ng Dios(v17)

 

 1. II. Sa anong pangangailangan?

♦Upang kayo’y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo(v11);
♦Upang kayo’y mangakatagal sa araw na masasama(v13)

 

III.  Sa anong kadahilanan?
May pakikibaka
Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaaasan(12)

Para sa tamang pakikibaka
H
indi sa laman at dugo

 

Illustration:
The myth about Napoleon Bonaparte

 

Pangwakas
Ang kagayakan ng Dios ay sapat na upang kamtin ang tagumpay sa pakikidigma.  Kailangan lamang isuot natin dahil ang pagsusuot sa mga nabanggit na kagayakan ay nangangahulugan na sumasailalim tayo sa kanyang kapangyarihan upang mapalakas at may kasiguraduhan ng tagumpay.

 

Magpakalakas Kayo sa Panginoon-breastplateMagpakalakas Kayo sa Panginoon-helmetMagpakalakas Kayo sa Panginoon-sandal

Magpakalakas Kayo sa Panginoon-girdleMagpakalakas Kayo sa Panginoon-sword

 

4 thoughts on “Magpakalakas Kayo sa Panginoon-2”

 1. Nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Diyos kay HesuCristo tungkol sa inyong mga kuro-kuro na naipapahayag ninyou dito sa internet website na ito. Aking panalangin na hindi humina ang inyong pananampalataya habang inaayos natin ang mga sigalot sa panunuang ng UCCP. Panalangin ko rin na wala nang illegal na i-expel na mga pastor ang ating national leaders: bukod sa inexpel nilang 5 sa UCCP Cosmopolitan Church 20012, 7 sa General Santos area, 11 sa Davao City area, at itong lingkod niyo si Rev. Reuben V. Espartinez email: rvespartinez@yahoo.com Kun nanaisin pio ninyo, pumasok po kayo sa PAGMATA UCCP website upang malaman po ninyo ang mga hakbang na ginagawa ng isang UCCPing gropo sa Visayas at Mindanao na bunga ng pagsisikap ko mula pang 2006 na malinisan ang ating mahal na UCCP sa communismo. corruption, ,at immoralidad. Hindi po makakatulong ang pagaklas or pagalis sa UCCP ng mga matitino nating mga kapatiran. Bagkos ang mga comunista at mga corrupt at mga immoral na mga lider natin sa national, jurisdictional at conference level ay sila ang magbago, at kung hindi nila kaya, sila ang umalis sa UCCP. Pagpapalain ang UCCP ng tunay at magandang DEVELOPMENT OF RESOURCES kun malinisan na tayo ng comunismo at curuption. God bless all those who have read this letter which can be shared with others.

  • Tanging ang ating lakas ay ang pagasa na na Kay Cristo.
   Ang mga problema ng Iglesia ay hindi maiiwasan sa bawat yugto ng panahon dahil magkakaiba ang application ng ating narating sa pananampalataya ito man ay namumuno o mga kaanib.
   Ang tunay na buhay ng Iglesia ay siya nawa ang kanyang kulay at hindi ito nahahango kung saan man kundi ito sana ayanhhagaling sa kanyang satili.
   Saganang akin ayaw ko na sumasakay lamang sa iba o kaya may nakikisakay sa Iglesia na may daladalang ibang kulay o identity.
   Nakakasagap naman tayo sa ating mga kapatiran tungkol sa kaganapan sa kanilang pagkilos nauukol sa isyu na ating kinakaharap.
   Sumasangayon ako na kailangang linisin ng Iglesia ang kanyang sarili upang may maihaharap siyang mukha na totoong saksi ng kabutihan, katarungan, at nakipagsabwatan.

 2. Maayos ang paglalahad at maari pang magamit sa ibat ibang sitwasyon ng pagpapalakas ng pananampalatayang gumagalaw at may katapangan

  • Salamat Pastor Nora at napadapo ka sa aking Website. Sana nakatulong ang iyong nabasang outline ng isang sermon. Kung nangangailangan ka ng mga imno ay malaya kang makababalik at magamit ang iyong mapipili. Nawa ang Panginoon na ating pinaglilikngkuran ay matuwa sa ating buhay kabilang sa kanyang mga Manggagawa.

Leave a Comment