Magpakalakas Kayo sa Panginoon-2

Teksto: Efeso 6:10-20
Eph 6:10  Sa katapustapusa’y magpakalakas kayo sa Panginoon, at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan. Eph 6:11  Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo’y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Eph 6:12  Sapagka’t ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Eph 6:13  Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo’y mangakatagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Eph 6:14  Magsitibay nga kayo, na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran; Eph 6:15  At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng evangelio ng kapayapaan; Eph 6:16  Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. Eph 6:17  At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan, at ng tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Dios: Eph 6:18  Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal; Eph 6:19  At sa akin, upang ako’y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio, Eph 6:20  Na dahil dito ako’y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako’y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain.


Topiko: Magpakalakas Kayo sa Panginoon

  1. I. Sa anong paraan?

Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios (v11)

  • ♦Baywang—bigkis na katotohanan(v14), stand firm-magsitibay kayo

♦Baluti(breastplate)—isakbat ninyo ng katuwiran(14)
♦Paa—panyapak na paghahanda ng evangelio ng kapayapaan(v15)
♦Kalasag(shield)—pananampalataya(v16), na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng
nangagniningas na suligi ng masama
♦Turbante(helmet)—ng kaligtasan(v17)
♦Tabak(sword)—ng Espiritu, na siyang salita ng Dios(v17)

 

  1. II. Sa anong pangangailangan?

♦Upang kayo’y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo(v11);
♦Upang kayo’y mangakatagal sa araw na masasama(v13)

 

III.  Sa anong kadahilanan?
May pakikibaka
Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaaasan(12)

Para sa tamang pakikibaka
H
indi sa laman at dugo

 

Illustration:
The myth about Napoleon Bonaparte

 

Pangwakas
Ang kagayakan ng Dios ay sapat na upang kamtin ang tagumpay sa pakikidigma.  Kailangan lamang isuot natin dahil ang pagsusuot sa mga nabanggit na kagayakan ay nangangahulugan na sumasailalim tayo sa kanyang kapangyarihan upang mapalakas at may kasiguraduhan ng tagumpay.

 

Magpakalakas Kayo sa Panginoon-breastplateMagpakalakas Kayo sa Panginoon-helmetMagpakalakas Kayo sa Panginoon-sandal

Magpakalakas Kayo sa Panginoon-girdleMagpakalakas Kayo sa Panginoon-sword