March 10, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
March 10, 2019
First Sunday in Lent

Color: Purple

UCM Biggest Coin Fellowship

 

PAMBUNGAD NA TUGTUGIN

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Nagtungo tayo sa dakong ito upang sambahin ang Diyos na         sumasaatin sa gitna ng mga  hamon na ating nararanasan sa buhay.

Kapulungan: Nagtungo tayo sa dakong ito upang alalahanin ang ginawa ni Hesus ng Kanyang harapin ang hamon ng buhay sa gitna ng   ilang.

Patnugot: Nang maglakbay ang mga Israelita sa ilang, hindi sila pinabayaan,  sinamahan sila ng Diyos sa kanilang paglalakbay.

(Ipapatong ang kanang kamay sa balikat ng katabi)

 Kapulungan: Sa iyong    paglalakbay sa ilang, hindi ka nag-iisa kasamo       mo ang Diyos, kasama mo ang Iglesia.

 Lahat: Purihin natin ang Diyos, Siya na nagbibigay sa atin ng lakas sa          bawat paglalakbay, at katatagan sa anomang pagsubok. Purihin natin Siya ngayon at kailan man!


AWIT NG PAGPUPURI         
  “Purihin ang Diyos”             MASP 86

Purihin ang Dios at anak na bugtong
Namatay at sa langit si-ya humantong.

KORO: 
Aleluya, L’walhatiin!  Aleluya, Amen;
Aleluya lwalhatiin kami’y buhayin.

Purihin ang Dios na lumiliwanag
Sa kadiliman si Jesus inihayag.

Puri’t lwalhati sa Kordero ng Dios
Sa sala’y nagligtas, luminis na lubos.

PANAYAM NG PASISISI                                                      (I Juan 1:6,8,10)

Patnugot: Kung sinasabi  nating tayo’y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungalin tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Kung sinasabi nating tayo’y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarilii  at wala sa atin ang katotohanan.

Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos, at wala sa atin ang kanyang Salita. Lumapit tayo sa Diyos ng may malinis na puso. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan.

(Panahon ng pansariling panalangin ng pagsisisi…)

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                 (I Juan 1:9)

Pastor: Kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat Siya’y tapat at matuwid.

TUGON AWIT                                        “Give Thanks”

Give thanks with a grateful heart
Give thanks to the Holy One
Give thanks because He’s given Jesus Christ, His Son

And now let the weak say, “I am strong”
Let the poor say, “I am rich
Because of what the Lord has done for us”, give thanks


PAGBATI, PAGKILALA AT PAGBABALITA

PANALANGIN NG PAMAYANAN NG DIOS                          Pastor

TUGON                                       “Ang Daing namin”        MAP# 15”

Ang daing namin o Diyos ay dinggin,
Kapayapaan mo’y nasang tanggapin.  Amen.

PAGBASA NG BANAL NA KASULATAN

Deuteronomy 26:1-11
Psalm 91:1-2, 9-16
Romand 10:8b-13
Luke 4:1-13

GLORIA PATRI

MENSAHE NG AWIT

ANG SALITA NG BUHAY

(Sandali ng Pagbubulaybulay)

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                     

Patnugot: Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi Siya nagbabago. Hindi Niya tayo iniiwan o pinababayaan man sa dilim (Santiago 1:7). Ihandog natin sa Kanya ang ating mga kaloob ng may kasiyahan sa ating mga puso.                                                

PAGHAHANDOG NG MGA KALOOB

Doxologia        

Purihin ang Dios ng awa, Kristo’t Diwang mapagpala.
Magpuri ang taong madla, sa Dios ng langit at lupa. Amen.

ANG PANALANGIN PARA SA KALOOB

AWIT NG PAGTATALAGA      “Patnugot ko ay si Hesus”      MASP 138  

Patnugot kita o Jesus at kaaliwan kung may lungkot
Sa anomang aking kilos ako’y kanyang kinukupkup.

KORO:
Patnugot kita oh Jesus sa anomang aking kilos
Tapat akong tagasunod sa salita mong mairog.  Amen

Kahit na sa kamatayan, o sa kapighatian man,
Sa dagat na kalawakan, ako’y kanyang inaabay.

Jesus kamay ko’y hawakan, at hwag Mo akong bayaan.
May kaaliwan saan man, kung patnugot ko ay ikaw.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA                  

 ANG BENDISYON

Pastor: Ang kapayapaan ng Panginoon ang sumainyo!

Kapulungan: At sumaiyo rin!

Pastor: Humayo kayong taglay ang kapayapaan mula sa ating Diyos . Magtiwala kayo sa Panginoon. Ang pagpapala at kagandahang-loob ng Diyos na Manlilikha, Tagapagligtas at Diwang Gabay ay sumainyo at laging sasainyo, ngayon at magpakailanman. Amen.                   

 TUGONG AWIT                        “Kay Laking Hiwaga”HOFJ # 257

Sana’y sa paglisan, sa Iyong tahanan; 
Aming mga puso ay iyong lukuban
Na maging dambana ng ’yong kabutihan;
Maging huwaran ng pagmamahalan.

 ANG TUGTUGIN NG PAGHAYO

RESESYONAL

Leave a Comment